Aantal huisartsarme gemeenten daalt

Uit cijfers die het Agentschap Zorg en Gezondheid vandaag vrijgeeft, blijkt dat het aantal gemeentes waar er een tekort aan huisartsen is voor het eerst sinds lang stabiel blijft.

Elk jaar maakt het Agentschap Zorg en Gezondheid bekend welke gemeentes in Vlaanderen voorrang zouden moeten krijgen voor de vestiging van huisartsen. Concreet gaat het om gemeentes waar minder dan 90 huisartsen per 100 000 inwoners zijn (of 125 in dunbevolkte gemeentes). Huisartsen die zich in zo’n regio vestigen, krijgen een aanmoedigingspremie van 20 000 euro. Antwerpen en Gent niet meegerekend, telt Vlaanderen van juni 2018 tot eind 2019 195 gemeentes die onder de noemer huisartsarm vallen. Voor het eerst sinds met de meting van de huisartsarme gemeentes werd begonnen, is er sprake van een (lichte) daling. In de vorige meetperiode behoorden nog 199 gemeentes tot deze categorie. Voor Antwerpen en Gent wordt niet gerekend op gemeentelijk niveau, wel op dat van wijken of deelgemeentes.

Analyse van de cijfers toont aan dat er ondanks de daling van het totaal aantal 30 gemeentes prioritaire zone worden, terwijl ze dat in het verleden niet waren. 34 gemeentes maken de omgekeerde weg en zorgen voor een netto-afname. In 2017 vroegen 205 huisartsen een premie aan omdat ze zich in een huisartsarme regio vestigden, het jaar voordien waren er dat 159 en in 2015 zelfs maar amper 99. De daling van het aantal huisartsarme gemeentes loopt samen met een stijgend aantal huisartsen in Vlaanderen. In 2015 waren er 8610 actieve huisartsen en 547 huisartsen in opleiding, in 2017 waren er dat respectievelijk 8982 en 661.

Naast de vestigingspremie van 20 000 euro kunnen huisartsen in een huisartsarme gemeente ook een beroep doen op het impuls of ondersteuningsfonds. Ze kunnen een renteloze lening krijgen voor de opstart van hun praktijk, een tegemoetkoming voor een onthaal- of administratief bediende of telesecretariaat. Om alle aanvragen voor premies te kunnen betalen, verhoogde de overheid het budget hiervoor in 2018 met 3,4 miljoen euro. Momenteel bekijkt een expertengroep hoe de ondersteuning beter en efficiënter kan gebeuren. Het huidige criterium voor een huisartsarme zone wordt immers als te ruw gezien. Eerdere evaluaties maakten duidelijk dat de vestigingspremie onvoldoende is om huisartsen over de streep te trekken om zich in een huisartsarme gemeente te vestigen. “Tegen eind volgend jaar hopen we betere criteria te hebben om te bepalen waar er echte huisartsentekorten zijn. Wij zullen daarbij onder andere kijken naar de reële zorgbehoefte in een regio en naar hoe de huisartsen er georganiseerd zijn. We verwachten dan ook een voorstel van hoe we de vestigingspremie met meer effect kunnen inzetten en hoe we de huidige ondersteuning kunnen uitbreiden, bijvoorbeeld naar praktijkassistenten en andere praktijkondersteuning. Dat alles past in een bredere hervorming van de eerste lijn, waardoor huisartsen en andere zorgaanbieders in de eerste lijn beter gaan samenwerken”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

U kunt alle prioritaire zones terugvinden op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Vestigt u zich voor 31/12/2019 in één van deze zones, dan heeft u recht op een vestigingspremie van 20 000 euro.

Domus Medica ondersteunt u om deze premie aan te vragen. Voor meer info en om de premie aan te vragen kan u terecht bij:annemie.verwilt@domusmedica.be

Indien u zich niet in een prioritaire zone vestigt, heeft u toch nog recht op een renteloze lening van 15 000 euro. Ook deze kan u via Domus Medica aanvragen.