Regionale zorgplatformen: Domus Medica vraagt gegarandeerde vertegenwoordiging huisartsenkringen

30 okt 2018

In een brief aan Minister Vandeurzen vraagt Domus Medica een gegarandeerde vertegenwoordiging van de huisartsenkringen in de regionale zorgplatformen. Het voorontwerp van decreet voorziet dit momenteel niet. Domus Medica dringt er bij de Minister op aan de huisartsenkringen als verplichte partner op te nemen. 


Geachte Minister,

Betreft: Vertegenwoordiging huisartsenkringen in regionale zorgplatformen. Vraag om huisartsenkringen als verplichte partner op te nemen in regionale zorgplatformen.

In het voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders zijn de huisartsenkringen momenteel niet opgenomen als lid van de regionale zorgplatformen. Een onrechtstreekse vertegenwoordiging zou wel mogelijk zijn via de zorgraden, maar dit biedt geen garantie dat de huisartsenkringen vertegenwoordigd zijn op dit niveau.

Voor Domus Medica is het erg belangrijk dat de huisartsenkringen rechtstreeks vertegenwoordigd zijn in de regionale zorgplatformen. We vragen u dan ook gebruik te maken van de mogelijkheid die het voorontwerp van decreet bepaalt dat de Regering nadere regels kan bepalen voor de samenstelling, en expliciet de huisartsenkringen als verplichte partners op te nemen in de regionale zorgplatformen.

Domus Medica vraagt deze rechtstreekse vertegenwoordiging van de huisartsenkringen omwille van een aantal zeer specifieke redenen die de werking van de eerstelijnszone overstijgen en enkel via een rechtstreekse vertegenwoordiging van huisartsenkringen mogelijk kan gemaakt worden:

  • Het overleg en samenwerking met ziekenhuizen is nu reeds een wettelijke opdracht van de huisartsenkringen die decretaal vastgelegd is. Heel wat huisartsenkringen sloten samenwerkingsovereenkomsten met ziekenhuizen. Deze bevatten afspraken rond taakverdeling zorgverleners, opname in het ziekenhuis, ontslag uit het ziekenhuis, kwaliteitsindicatoren, samenwerking rond zorgpaden of zorgtrajecten, … Het is erg belangrijk dit te kunnen open trekken naar de regionale zorgzone en afspraken op lokaal niveau (eerstelijnszone, huisartsenkring) op elkaar af te stemmen in de regionale zorgzone, zodat deze uniform kunnen zijn voor de hele regionale zorgzone. Dit is heel belangrijk voor de patiënt die niet gebonden is aan één eerstelijnszone. Op termijn streven we er ook naar om hierover afspraken te kunnen maken tussen de verschillende regionale zorgzones.
  • Momenteel werken de huisartsenkringen aan regionale wachtnetwerken. Het is belangrijk dat deze regionale wachtnetwerken in de regionale zorgplatformen rechtstreeks kunnen overleggen met de ziekenhuizen en ziekenhuissamenwerkingsverbanden. Er dienen op dit niveau belangrijke afspraken gemaakt te worden en dit kan enkel via een rechtstreekse vertegenwoordiging van de huisartsen in de regionale zorgplatformen.
  • De huisarts is de spilfiguur op de eerste lijn in alle materies die besproken worden in de regionale zorgplatformen: preventie, palliatie, dementie, geestelijke gezondheidszorg, curatie, welzijn, chronische zorg, … Het is dan ook erg belangrijk dat de huisartsenkringen in de regionale zorgplatformen rechtstreeks in overleg kunnen treden met de organisaties die momenteel opgenomen zijn in de regionale zorgplatformen.

Bovendien is de eerste lijn momenteel enkel via de zorgraden vertegenwoordigd in de regionale zorgplatformen. Hierdoor is de eerste lijn ondervertegenwoordigd in de regionale zorgplatformen. Een verplichte vertegenwoordiging van de huisartsenkringen (minimum één vertegenwoordiger van de huisartsenkringen uit de regionale zorgzone) in de regionale zorgplatformen kan het ontstane onevenwicht recht trekken. 

De huisartsen zijn als centrale partner in de eerste lijn ideaal geplaatst om de doelstellingen van de  regionale zorgplatformen in te vullen, namelijk:

  • Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin adviseren over de afstemming van het aanbod aan zorg en ondersteuning op de behoeften van de bevolking binnen zijn werkgebied.
  • Eerstelijnszorg en gespecialiseerde zorg op elkaar afstemmen zodat zorgcontinuïteit voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag kan gegarandeerd worden.
  • Problemen, drempels of knelpunten behandelen die niet door de zorgraden binnen hun werkgebied opgelost kunnen worden.

We vragen u gebruik te maken van uw recht als Regeringslid om de huisartsenkringen toe te voegen aan de huidige samenstelling van de regionale zorgplatformen die het voorontwerp van decreet bepaalt. 

Domus Medica is te allen tijde bereid om nadere toelichting te geven bij onze vraag.

Met de meeste hoogachting,

Dr. Roel Van Giel,
Voorzitter Domus Medica