Samenwerkingsovereenkomsten niet meer voorleggen

De nieuwe Code van medische deontologie bevat niet langer de verplichting om een samenwerkingsovereenkomst voor te leggen aan de provinciale raad. De mogelijkheid om een deontologisch advies te vragen, blijft wel bestaan.

De Code van de geneeskundige plichtenleer uit 1975 bepaalde dat elk ontwerp van statuten, huishoudelijk reglement of oprichtingsakte van een vennootschap of vereniging voorafgaandelijk aan de provinciale raad van de Orde moest worden voorgelegd. In de nieuwe Code van medische deontologie die dit jaar werd aangenomen, vervalt deze verplichting. Artsen kunnen nog wel steeds een deontologisch advies vragen, maar dat is niet langer een juridisch advies.

De Nationale Raad van de Orde der Artsen benadrukt wel dat het wegvallen van de verplichte voorlegging niet betekent dat de deontologische regels niet meer zouden moeten worden gevolgd. Daarom zette ze tijdens haar vergadering van september de belangrijke regels nog even op een rijtje:

 • De autonomie van de arts moet ten allen tijde gewaarborgd worden
 • Organisatie:
  • de arts blijft verantwoordelijk voor zijn patiëntendossiers
  • er moet voldoende tijd worden besteed aan opleidingen, wetenschappelijke activiteiten en vorming
  • er moet een evenwicht bestaan tussen beroeps- en privéleven. Dat betekent onder meer dat bij de verdeling van de wachtdiensten in de mate van het mogelijke rekening moet worden gehouden met de desiderata van de artsen
 • Vrije artsenkeuze: de patiënt moet zelf zijn arts kunnen kiezen
 • Kwaliteit en veiligheid van de beroepsuitoefening: hygiëne en goed onderhouden materiaal zijn noodzakelijk
 • Financiële regelingen: afspraken voor pooling van inkomsten en uitgaven moeten duidelijk zijn en dat binnen een kader waarin lasten en baten billijk worden verdeeld
 • Verzekeringen: elke lid van de associatie moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben
 • De persoonlijke overtuiging van een arts mag de kwaliteit van de zorg niet in het gedrang brengen
 • Niet-toegelaten activiteiten:
  • commerciële activiteiten
  • ongeoorloofde publiciteit
  • overconsumptie
  • collusie
  • gebruik van de naam van de arts voor reclamedoeleinden
  • activiteiten die de belangen van de patiënt kunnen schaden
 • Er moeten duidelijke regels zijn over de toetreding van nieuwe leden en over een uitstapregeling
 • Geschillen worden best opgelost in gemeenschappelijk overleg. De provinciale raad kan daarbij verzoenen en bemiddelen 

Filip Ceulemans