Is het gebruik van het elektronisch medisch dossier kosteneffectief?

Adler-Milstein J, Salzberg C, Franz C, et al. Effect of electronic health records on health care costs: longitudinal comparative evidence from community practices. Ann Intern Med 2013;159:97-104.

In de Verenigde Staten probeert men iedere zorgverstrekker ertoe aan te zetten een elektronisch medisch dossier (EMD) te gebruiken. Er zijn echter sterke argumenten nodig om dit doel te bereiken.

Kort-nieuws-5Daarom werd onderzoek opgezet naar het mogelijke financiële effect van het implementeren van een EMD op bevolkingsniveau.

In drie populaties (totaal 47 979 patiënten) in Massachussets gebruikten 806 clinici een gesubsidieerd EMD; zes populaties (totaal 130 603 patiënten) fungeerden als controle. Van januari 2005 tot juni 2009 werden elke maand alle gezondheidskosten opgevraagd: totale kost, hospitalisatiekosten, ambulante kosten en de subtypes ervan (geneesmiddelen, laboratorium en beeldvorming). Op die manier werd per patiënt maandelijks berekend hoeveel besparingen werden gerealiseerd. De kosten voor de implementatie van het EMD werden buiten beschouwing gelaten.

De resultaten tonen dat het gebruik van het EMD een kostendaling van $21,95 per patiënt per maand met zich meebracht, wat ruimschoots tegenover de investeringskost staat van $1,53 per patiënt per maand. De kosten voor ambulante zorg groeiden minder snel (verschil in trendwijziging per maand voor en na implementatie: -0,35 percentpunt; p<0,012). Het grootste effect betrof besparingen op vlak van medische beeldvorming (verschil in trendwijziging per maand: -1,61 percentpunt; p<0,001). De reductie van de totale kost was niet significant (verschil in trendwijziging per maand: -0,30 percentpunt; p=0,135).

Enkele studiebeperkingen waren de niet-gerandomiseerde selectie van de interventieregio’s en de bij implementatie gekregen ondersteuning. Hierdoor zou het kunnen dat de resultaten een weergave zijn van een ‘best case scenario’. Vertekening van de resultaten is dus niet uit te sluiten.

Dit artikel concludeert dat het gebruik van een EMD lijkt te zorgen voor een lichte daling van de groeikost van de ambulante zorg. Meer onderzoek is echter nodig om dit te bevestigen. Ook moet worden nagegaan of eventuele ‘incentives’ voor een optimaal gebruik van het EMD (andere praktijkorganisatie, overheidssubsidies voor gebruik van het EMD) nog meer besparingen van gezondheidskosten kunnen opleveren.

Bert Leysen