Huisarts Nu 2018; 47(1): januari-februari

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

01 februari 18

Boeken zijn terug, van nooit weggeweest

-
Avonts, Dirk

De nieuwjaarswensen zijn vervaagd en de champagneglazen leeggedronken. Tijd voor een nieuwe start: Tournée Minérale. En dat is meer dan nodig. Een praktijkonderzoek van collega Patrick Vloemans in Lichtaart zet meteen het alcoholprobleem op de kaart (blz. 22). De wachtkamerkans dat een patiënt meer drinkt dan de (oude) criteria voor verantwoorde alcoholconsumptie is 16%. Elke dag zien huisartsen ten minste één patiënt met een ernstig alcoholprobleem, zonder dat dit de contactreden is om te raadplegen.

Lees meer

Toediening van vitamine D voorkomt luchtweginfecties

-
Avonts, Dirk

Verschillende observationele studies tonen een verband tussen lage serumconcentraties van 25-hydroxyvitamine D en de gevoeligheid om een acute luchtwegeninfectie op te lopen. Deze epidemiologische bevinding ligt in lijn met de vaststelling dat 25-hydroxyvitamine D de aanmaak stimuleert van antimicrobiële peptiden als antwoord op virale of bacteriële stimuli. Bovendien blijkt dat vitamine D-metabolieten een rol spelen in antimicrobiële processen zoals autofagie en de synthese van reactieve intermediaire moleculen.

Lees meer

Is er een verband tussen PPI-gebruik en het risico op dementie?

-
Raemdonck, Kevin

Dementie is een syndroom gekenmerkt door progressieve cognitieve achteruitgang en toenemende beperkingen in sociaal of beroepsmatig functioneren. Een hoge leeftijd is de belangrijkste voorbeschikkende factor; daarnaast zijn er ook andere factoren gekend zoals roken, diabetes, genetische factoren, ...

Lees meer

De Ottawa Subarachnoid Hemorrhage (SAH) Rule

-
Vantomme, Olivier

Na de alom gebruikte Ottawa Ankle Rule moet het hebben gekriebeld bij de Canadezen om een nieuwe klinische beslisregel te ontwikkelen. In 2013 werd de beslistool Ottawa Subarachnoid Hemorrhage Rule (SAH Rule) opgesteld om bij patiënten met acute hoofdpijn een subarachnoïdale bloeding te diagnosticeren op basis van twee successieve prospectieve cohorten van patiënten met acute hoofdpijn op een spoedgevallenafdeling (figuur).1,2

Lees meer

Het effect van levothyroxine op ouderen met subklinische hypothyroïdie

-
Raemdonck, Kevin

Subklinische hypothyroïdie wordt gedefinieerd als de combinatie van een verhoogd TSH (thyroïdstimulerend hormoon) en een normaal T4. Het komt voor bij 8 tot 18% van de 65-plussers en frequenter bij vrouwen. Sommige patiënten ondervinden hiervan geen hinder, anderen klagen van vermoeidheid, depressieve klachten, cognitieve klachten, ...

Lees meer

Waarom romans lezen?

-
Jacobs, Tom

Huisarts Nu start vanaf dit nummer opnieuw met haar boekenrubriek. Ondanks alle digitale evoluties, blijft het de moeite waard een boek ook op papier te lezen. Wie een roman leest, boekt bovendien gezondheidswinst!

Lees meer

Behandeling van alledaagse klachten

-
Vantomme, Olivier
Referentie:
de Jongh TOH, de Vries H (red.). Therapie van alledaagse klachten. Handreiking voor rationeel symptomatisch behandelen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum;2017:442. ISBN 978-90-368-1921-3.

Bij een groot deel van de klachten waarmee patiënten naar de huisarts gaan, is geen causale diagnose te stellen. Dit worden symptoom- en syndroomdiagnosen of ook wel ‘alledaagse klachten’ genoemd. Men schat dat 90% van de diagnoses voor patiënten die consulteren met lagerugpijn, symptoomdiagnoses zijn. Indien therapie aangewezen is, is enkel klachtenbestrijding mogelijk. Van de niet-chronische medicatie die de huisarts voorschrijft, is wellicht meer dan de helft symptomatisch en niet causaal.

Lees meer

De risico’s van een vrouwenhart

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Appelman Y, Roeters van Lennep J. Het vrouwenhart, begeerd en minder miskend. Leidraad cardiovasculair risicomanagement bij vrouwen (2e editie). Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017:84. ISBN 978-90-368-1809-4.

Hoewel mannen korter leven dan vrouwen, is hun levensverwachting zonder chronische ziekten zeven jaar langer dan bij vrouwen. Voor een vrouw staat dus een langere periode van chronische ziekte te wachten. “Men die quicker, but women get sicker.”

Lees meer

Kinderen zindelijk krijgen

-
Lippens, Jolin
Referentie:
Vermandel A. Je kind zindelijk krijgen? Leuven: Acco;2017:152. ISBN 978-94-6344-018-9.

Het idee voor dit boek ontstond naar aanleiding van een grootschalige enquête bij Vlaamse kleuterleidsters waarin hun betrokkenheid en machteloosheid rond zindelijkheidstraining naar voren kwam. Het boek is echter niet enkel gericht aan leerkrachten of kinderbegeleiders maar is even interessant voor betrokken zorgverstrekkers en dankzij de klare en duidelijke taal ook bruikbaar voor ouders.

Lees meer

Luisteren naar collega’s

-
Cruyt, Phaedra
Referentie:
Janssen J, Peijnenburg P. ’Onder doktoren: Luisteren naar de huisarts’. Uitrecht: De Tijdstroom uitgeverij;2017:256 blz. 978-90-5898-311-4.

‘Onder doktoren: luisteren naar de huisarts’ is het tweede duowerk van een redacteur en een journalist die beiden ook een schrijversambitie koesteren. Ze hebben veertig huisartsen geïnterviewd over het wel en wee en de beleving van hun vak.

Lees meer

Huisartsgeneeskunde van nu en straks

-
Gibson, Hannah
Referentie:
De Maeseneer J. Family medicine and primary care at the crossroads of societal change. Tielt: Lannoo Campus; 2017:200. ISBN 978-94-0144-446-0.

In 2017, het jaar dat prof. Jan De Maeseneer op emeritaat ging, heeft hij ook een boek gepubliceerd dat terugblikt op een rijke en gevarieerde huisartsencarrière die veertig jaar beslaat én tegelijkertijd vooruitblikt naar de toekomst van de huisartsenpraktijk en de eerstelijnszorg.

Lees meer

Compendium Geneeskunde rukt op naar België. Interview met Veerle Smit en Romée Snijders

-
Wiggers, Anne Marieke

Waarom niet alle leerstof geneeskunde bundelen tot één overzichtelijk geheel? Veerle Smit en Romée Snijders, beide studenten geneeskunde in Nederland, leverden een titanenwerk en brachten in september 2016 het Compendium Geneeskunde uit.

Lees meer

Voorbij de grenzen. Aanpak van huiselijk geweld in de huisartsenpraktijk

-
Creupelandt, Hanne
Tilley, Linde

Huiselijk geweld blijft ook voor huisartsen vaak goed verborgen. Met deze nieuwe e-learning, thuis of in een LOK-bijeenkomst, leren huisartsen de signalen van partnergeweld, kinder- of oudermis(be)handeling beter te herkennen en aan te pakken.

Lees meer

Huiselijk geweld op de beleidsagenda

-
De Deken, Lut
Pas, Leo

Twee congressen gingen eind vorig jaar na hoe intrafamiliaal geweld beter aangepakt en voorkomen kan worden. Een allesomvattende en gecoördineerde aanpak biedt de beste garantie op herstel.

Lees meer

Alcoholproblematiek in de huisartsenpraktijk. Resultaten van een praktijkproject

-
Vloemans, Patrick
Stoops, Mark
Demerre, Wouter
Kersemans, Loes
Vloemans, Yves
Mincke, Lise

Ongeveer 5,4% van de mannen en 1,5% van de vrouwen in Europa tussen 18 en 64 jaar heeft zware problemen met alcohol. Wat probleemdrinken betreft (en dus niet alleen verslaving), schat men dat 10% van de bevolking een of ander probleem met alcohol heeft gehad of nog heeft. Waarschijnlijk wordt slechts 10% van deze groep behandeld.

Lees meer

Help, de dokter verzuipt

-
Annemans, Lieven

Een goed half haar geleden luidde Hilde D’Hondt, een 63-jarige huisarts uit Lokeren, de alarmbel: “eHealth staat nog helemaal niet op punt maar we moeten wel al elektronisch voorschrijven; hier houdt het op voor mij.” Zij ging op vervroegd pensioen want ze zag het niet meer zitten om voor die enkele jaren de manier van werken nog helemaal om te gooien.

Lees meer

Huisarts in de UK: hoe diep is het water?

-
Dheere, Anthony
Van Steenbergen, Sophie

Dankzij een International Exchange project kregen tien jonge huisartsen (in opleiding) de kans om de Engelse huisartsenwereld van binnenuit te leren kennen. Is de huisarts ook in de UK de spilfiguur van de gezondheidszorg?

Lees meer

Hoe kunnen eerstelijnszones integrale zorg realiseren?

-
D'hanis, Gunter

Een jaar geleden, tijdens de Eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017, gaf minister Vandeurzen toelichting bij de plannen voor de hervorming van de eerste lijn in Vlaanderen. Deze hervorming moet een antwoord bieden op de huidige zorgparadox: ondanks het toenemende zorgaanbod blijven vele zorgnoden onbeantwoord.

Lees meer

Hoe verloopt de ‘ketenzorg’ voor COPD in Nederland? Evaluatie van de kwaliteitsindicatoren na drie jaar registratie

-
Van Pottelbergh, Gijs
Biewenga, Jaco
Kievits, Regien
Romeijnders, Arnold
Kasteleyn, Marise
Meulepas, Marianne
Chavannes, Niels

COPD is een chronische longziekte die, vooral in een vergevorderd stadium, een hoge mortaliteit en morbiditeit met zich meebrengt. Daarnaast is de kwaliteit van leven van COPD-patiënten verminderd en zijn de kosten van de zorg en van ziekteverzuim op het werk erg hoog.1 Daarom is een goede behandeling van belang.

Lees meer

Vlaams Netwerk Zeldzame Ziekten. Naar een betere registratie en opvolging op Vlaams niveau

-
Van Kersschaever, Greet

Een ziekte is zeldzaam wanneer de aandoening niet meer dan 1 op 2000 inwoners van de Europese Unie treft en bovendien levensbedreigend is of een chronisch invaliderende evolutie heeft. Tachtig procent van de zeldzame ziekten heeft een genetische oorsprong, maar worden vaak niet herkend of laattijdig gediagnosticeerd.

Lees meer

Anatomie van de wettelijke pensioenpijler. Pensioenberekening als zelfstandige en werknemer

-
Avonts, Dirk

Vorig jaar bracht Domus Medica de ‘Eindeloopbaangids’ uit. Hierin staan tal van adviezen en concrete informatie bij het beëindigen van een carrière als huisarts. Ook de pensioenregeling komt hierin uitgebreid aan bod. Waarop kan de huisarts aanspraak maken binnen de wettelijke pensioenregeling? Het wettelijk pensioen is de ruggengraat van het pensioensysteem in ons land. De financiering steunt op het principe van de repartitie: de sociale bijdragen van de beroepsactieven (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) financieren de huidige pensioenen. Het wettelijk pensioen garandeert een pensioen voor al wie officieel beroepsactief is en sociale bijdragen heeft betaald.

Lees meer

Waarom uw pensioengeld ziek is (en wat u eraan kunt doen)

-
De Bonte, Anneleen

Waarin wordt het geld van uw Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ) belegd? Wordt het wel geïnvesteerd in bedrijven die het goed voor hebben met onze gezondheid? Of zouden we ons geld veel slimmer kunnen inzetten dan nu gebeurt?
‘Money makes the world go round.’ Of we dat nu goed vinden of niet: de invloed van geld is groter dan ooit. In de Europese pensioenfondsen zit alles bij elkaar zowat 3500 miljard euro. Maar wat als dat geld geïnvesteerd wordt in bedrijven die meer schade toebrengen aan de gezondheid dan u en ik in ons dagelijks werk kunnen rechtzetten?

Lees meer

Wat moet een arts op de wachtpost kunnen?

-
Schoenmakers, Birgitte
Verdonck, Patrick

Bij het artikel ‘Wat moet een arts kunnen op de huisartsenwachtpost’ in het vorige nummer van Huisarts Nu (blz. 279-82) had dr. Patrick Verdonck een aantal bedenkingen.

Lees meer

Vincent

-
D’Argent, Franky

Vincent is 40 jaar oud en komt altijd op consultatie met zijn mama, soms eens met zijn papa. Vrij ongebruikelijk, maar daar is een goede reden voor: Vincent heeft één chromosoompje meer.

Lees meer

Madammeke, ik ga A Nederlands leren!

-
Wiggers, Anne Marieke

Woensdagmiddag, tijd voor het tweewekelijks bezoek aan het jongerenopvangcentrum. Hier verblijven jongeren tussen 12 en 18 jaar die om verschillende redenen, meestal tijdelijk, niet meer thuis kunnen wonen. Ruzie met de ouders, wegloopgedrag, misbruik en drugs- of alcoholverslavingen bij de ouders zijn veelvoorkomende redenen.

Lees meer