Zorg- en hulpverleners hebben in hun regio bepaald welke gemeenten samen een eerstelijnszone vormen: een zone van ongeveer 75.000 tot 125.000 inwoners waarbinnen die versterkte samenwerking vorm zal krijgen. 245 van de 308 gemeenten in Vlaanderen hebben al een plaats gevonden in één van 49 zones, de overige gemeenten zullen de komende maanden aansluiten of een eigen zone vormen.

De eerstelijnshervorming heeft tot doel de zorg in de eerste lijn meer integraal te organiseren, met een centrale plaats voor de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger. Daarom werden eerstelijnszones in het leven geroepen. Die zones zijn de structuren die de integrale zorg op het lokale niveau zullen organiseren. Het zijn gebieden van 75.000 tot 125.000 inwoners. Binnen zo’n zone moeten zorgverleners en lokale overheden elkaar vinden in samenwerkingsverbanden, kringwerking en buurtzorg. 

Bij het agentschap Zorg en Gezondheid werden op 31 december 2017 55 aanvragen voor een eerstelijnszone ingediend. Na evaluatie van de ontvankelijkheids- en motivatiecriteria werden 49 projecten voor vorming van eerstelijnszones goedgekeurd. De gemeenten die nog niet tot een zone zijn toegetreden, zullen dat de komende maanden doen of nog eigen zones vormen. In totaal zullen er ongeveer 60 eerstelijnszones komen.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De oprichting van de eerstelijnszones is een grote stap in de hervorming van de eerste lijn die we in 2016 zijn begonnen. De komende maanden zullen in elke zone de zorg- en welzijnsactoren elkaar beter leren kennen en afspraken beginnen maken. Het doel daarbij is het realiseren van optimale levenskwaliteit en autonomie voor personen met een zorg- of ondersteuningsnood."

eerstelijnszones maart 2018

Ondersteuning en werking van de eerstelijnszones

Nu de zones zo goed als gevormd zijn, kunnen ze starten met het uittekenen van het inhoudelijk project voor en met de personen met een zorgnood. Daarvoor worden ze op verschillende manieren ondersteund:

  • Transitiecoaches: 8 transitiecoaches hebben de opdracht gekregen om de lokale zorg- en hulpverleners en lokale besturen te begeleiden en te ondersteunen in dit veranderingstraject. Ze hebben mee de eerstelijnszones gevormd en zullen er nu in elke zone voor zorgen dat er afspraken komen over samenwerking en doelstellingen.
  • Personeel: de eerstelijnszones kunnen rekenen op de inzet van personeelsleden die nu al tewerkgesteld zijn door de samenwerkingsinitiatieven eerste lijn, de geïntegreerde diensten thuiszorg en de lokale multidisciplinaire netwerken.
  • Subsidie per zone: elke goedgekeurde eerstelijnszone krijgt een projectsubsidie van 12.000 euro als werkingsbudget.

Bron: persbericht van minister Jo Vandeurzen dd. 7/3/2018

Zie ook: lijst van de eerstelijnszones in Vlaanderen