Kort Nieuws

In deze rubriek vatten we iedere maand relevant nieuws voor de huisartsengeneeskundige praktijk bondig samen.
Dit is een smaakmakertje voor Huisarts Nu.


Van de Water W, Markopoulos C,  van de Velde C, et al.  Association between age at diagnosis and disease-specific mortality among postmenopausal women with hormone receptor-positive breast cancer.  JAMA 2012;307:390-7.


Borstkanker is de voornaamste oorzaak van kankerincidentie en kankermortaliteit wereldwijd. Er waren 1 383 500 nieuwe gevallen in 2008. In de USA kwam 41% van de nieuwe gevallen van borstkanker voor bij vrouwen van 65 jaar of ouder. Naast de klassieke tumorgerelateerde prognostische factoren spelen ook pa-tiëntkarakteristieken een rol bij de evolutie van borstkanker.

Voermans JM, Van HL, Peen J,  Hengeveld MW. Is there adequate discussi-on between psychiatrists and their patients regarding patients’ sexual problems?  Tijdschr Psychiatr 2012;54:9-16.


Bij psychiatrische patiënten komen seksuele problemen vaak voor als symptoom of als bijwerking van psychofarmaca-gebruik. De auteurs vroegen zich af of psychiaters en artsen die een opleiding voor psychiatrie (aiossen) volgden, daar voldoende oog voor hebben.Alle psychiaters en aiossen van oplei-dingscluster Noord-Holland werden middels een mail gevraagd een online-enquête in te vullen.

Giesen LG, Cousins G, Dimitrov BD, et al. Predicting acute uncomplicated urinary tract infection in women: a systematic review of the diagnostic accuracy of symptoms and signs. BMC Fam Pract 2010;11:78.


Het is bekend dat de voorafkans op een urineweginfectie bij typische klachten zoals dysurie, frequency, urgency of hematurie en in afwezigheid van vagi-naal verlies, vrij hoog is. Gecombineerd met een positieve nitriettest kan men de diagnose van een cystitis met quasi zekerheid stellen.

Oduwole O, Meremikwu MM, Oyo-Ita A, Udoh EE. Honey for acute cough in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 3. Art. No.: CD007094. DOI: 10.1002/14651858.CD007094.pub3


Acute hoest bij kinderen is een frequente en vervelende klacht. Het verstoort de slaap van zowel de kinderen als van hun ouders en houdt hen thuis. Ouders heb-ben graag een werkzaam middel, maar huisartsen wordt ontraden om echte geneesmiddelen voor te schrijven voor kinderen. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidspro-ducten (www.fagg-afms.be) nam recent maatregelen waarbij bijna alle hoestmid-delen, inclusief expectorantia met guaife-nesine, gecontra-indiceerd worden voor kinderen jonger dan zes jaar.

Fernández-Gaxiola A, De-Regil L. Intermittent iron supplementation for reducing anaemia and its associated impairments in menstruating women. Cochrane Library. doi: 10.1002/14651858. CD009218.pub2.


Dagelijkse ijzertoediening was traditioneel een standaardbehandeling voor preventie en behandeling van anemie, maar heeft beperkingen door de bijwerkingen: nausea, obstipatie en tandverkleuring.

Li F, Harmer P, Fitzgerald K, et al. Tai chi and postural stability in patients with Parkinson’s disease. NEJM 2012;366:511-9.


Hoewel lichaamsbeweging meestal wordt aangemoedigd door zorgverleners, zijn er slechts weinig programma’s waarvan de effectiviteit bewezen werd.

Logan RFA, Patnick J, Nickerson C, et al. Outcomes of the Bowel Cancer Screening Programme (BCSP) in England after the first 1 million tests. Gut doi: 10.1136/gutjnl-2011-300843


Uit RCT’s over darmkankerscreening blijkt dat de tweejaarlijkse opsporing van occult bloed in feces (guaiac) de sterfte als gevolg van colorectale kanker kan terugdringen met 25% bij de mensen die zich laten screenen en met 16% bij de mensen aan wie screening wordt aangeboden. Pilootstudies toonden aan dat ongeveer 50 à 60% van de bevolking inging op de uitnodiging tot deelname.

Butler CC, Simpson SA, Dunstan F, et al. Effectiveness of multifaceted educational programme to reduce antibiotic dispensing in primary care: practice based randomised controlled trial. BMJ 2012;344:d8173.


Het gebruik van antibiotica is een belangrijke factor in de toename van antibioticaresistentie, zowel op niveau van de bevolking als op individueel niveau. De meeste antibiotica worden voorgeschreven in de eerste lijn maar het nut is in veel gevallen twijfelachtig, zoals bij bronchitis, otitis media, purulente rinitis en sinusitis.