Kort Nieuws

In deze rubriek vatten we iedere maand relevant nieuws voor de huisartsengeneeskundige praktijk bondig samen.
Dit is een smaakmakertje voor Huisarts Nu.


Bakhai K, O’Sullivan C, Riley J. End-oflife care: identification, communication, training, and commissioning. BJGP 2013;63: 6-7.


Een belangrijke kwaliteitsindicator voor palliatieve zorg is of men overlijdt op de plaats waar men dit had gewenst, zo blijkt uit een recent editoriaal van het BJGP.

Weeks JC, Catalano PJ, Cronin A, et al. Patients’ expectations about effects of chemotherapy for advanced cancer. N Engl J Med 2012;367:1616-25.


De meeste mensen met een ongeneeslijke ziekte willen zolang mogelijk leven en dit op een kwaliteitsvolle manier. Als er op korte termijn geen uitkomst meer is, dan willen ze vredig sterven en dit bij voorkeur buiten het ziekenhuis. Een absolute voorwaarde hiervoor is dat deze patiënten de juiste informatie op het juiste moment krijgen en dat ze realistische verwachtingen hebben zowel wat de prognose betreft als over de mogelijke palliatieve behandelingen.

Kmietowicz Z. Specialist nursing care enables more people at end of life to die at home and reduces hospital treatment, study finds. BMJ 2012;345:e7679.


De laatste jaren is er meer aandacht voor het aanbieden van palliatieve zorg in de eerste lijn, ook in Vlaanderen. Veel mensen willen thuis sterven, maar missen hiervoor vaak de nodige ondersteuning, waardoor ze uiteindelijk toch in het ziekenhuis of in de hospice eindigen. Bovendien is het laatste levensjaar vaak duur door behandelingskosten, o.a. door ziekenhuisopnames die eventueel te vermijden zijn.

Mayor S. Nearly half of adults in England don’t understand health information material, study indicates. BMJ 2012; 345:e8364.


Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO) behoren tot de kerntaken van iedere huisarts. We ondersteunen deze taak vaak door folders mee te geven of patiënten te verwijzen naar betrouwbare websites. Maar staan we eigenlijk wel voldoende stil bij de vraag of de verstrekte informatie wel voldoende op hun maat geschreven is?

  • Lapi F, Azoulay L, Yin H, et al. Concurrent use of diuretics, angiotensin converting enzyme inhibitors, and angiotensin receptor blockers with non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of acute kidney injury: nested case-control study. BMJ 2013;346:e8525.

  • Loboz K, Shenfield G. Drug combinations and impaired renal function – the ‘triple whammy’. BJCP 2005;59:239-43. doi: 10.1111/j.0306-5251.2004.2188.x


In de eerstelijnszorg zou tot 7% van de patiënten geneesmiddelen gebruiken die, al dan niet in combinatie, kunnen leiden tot acuut nierfalen. Als acute nierinsufficiëntie dermate ernstig verloopt dat dialyse nodig is, dan kan de mortaliteit tot meer dan 50% oplopen.

McCain Scott, Harris Andrew, McCallion Kevin, Campbell Jeffrey, Kirk Stephen. The barrier method as a new tool to assist in career selection: covert observational study. BMJ 2010;341:c6968 www.bmj.com/content/341/bmj.c6968


Artsen in het Verenigd Koninkrijk maken zich zorgen over de sollicitatieprocedures in hun beroepsgroep. De beoordelingen baseren zich enkel op het al dan niet aanwezig zijn van een bepaald niveau van voorkennis. Er wordt niet gekeken naar persoonlijkheidskenmerken en specifieke vaardigheden, m.a.w. of iemand ‘geschikt’ is voor de job.

Mugerwa S, Holden JD. Writing therapy: a new tool for general practice? Br J Gen Pract 2012;62:661-3.


Schrijftherapie, ook wel ‘expressief schrijven’, ‘creatief schrijven’ of ‘emotioneel onthullend schrijven’ genoemd, is een laagdrempelige en goedkope (psycho)therapievorm, die resultaten van gecontroleerd interventieonderzoek kan voorleggen.

Vermassen A, Vanderlinden J, Pieters G. Eetstoornissen in de huisartsenpraktijk: diagnose en behandeling. Tijdschrift voor geneeskunde, 2012;68:1035-49.


Ondanks de lage prevalentie van eetstoornissen, namelijk 3,54% in België, is deze aandoening een van de meest voorkomende psychische problemen en ziekten bij jonge vrouwen, met een hoge mortaliteit en chroniciteit. Het vroegtijdig herkennen en doorsturen voor een multidisciplinaire aanpak en zelf het aanspreekpunt blijven voor klachten is primordiaal.