In opvolging van het congres over de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen van 16 februari lanceert Vlaams minister van Gezondheidszorg Jo Vandeurzen (CD&V) een oproep om eerstelijnszones te vormen.

In februari van dit jaar organiseerde Jo Vandeurzen een conferentie over de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. Zes werkgroepen legden toen vast hoe de structuren van de eerste lijn zouden moeten functioneren en welke ondersteuning ze nodig hebben. Twee principes werden daarbij steeds bovengehaald: de persoon met een zorgnood neemt een centrale positie in en het zorgaanbod wordt geïntegreerd aangeboden. Eind vorige week gaf Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen het startschot voor de hervorming met een oproep tot het vormen van eerstelijnszones. Lokale besturen, zorg- en welzijnsorganisaties worden aangespoord zones af te bakenen van ongeveer 100.000 inwoners. “Op die schaal kan in elke zone de persoon met een zorgnood centraal staan en zorg geïntegreerd worden aangeboden”, aldus de minister. De Vlaamse regering voorziet voor de oprichting van de eerstelijnszones een bedrag van 10 miljoen euro.

Deze eerstelijnszones, waarvan er ongeveer zestig moeten komen in Vlaanderen, vormen het eerste van drie niveaus. Hier komt het zwaartepunt te liggen van de praktijkondersteuning en de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid. Boven de eerstelijnszone komt de regionale zorgzone die een gebied beslaat van 400.000 à 500.000 inwoners. Op dit niveau treffen de generalistische en de specialistische zorg elkaar om amen te bekijken hoe het zorgaanbod in de regio optimaal kan worden ontwikkeld op basis van de (gedocumenteerde) noden van de populatie. Op dit niveau wordt de expertise gebundeld op vlak van dementie, geestelijke gezondheid, palliatie en preventie. er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke afstemming met de op te richten ziekenhuisnetwerken in de regio.

Het derde niveau us het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn. Dat stelt data, methodieken en expertise ter beschikking van de eerstelijnszones en de regionale zorgzones.

Om de hervorming tot stand te brengen, lanceert Vandeurzen een oproep aan besturen en zorgaanbieders uit de welzijns- en gezondheidszorg om gezamenlijk eerstelijnszones op te zetten. “Deze zones capteren circa 75.000 tot 125.000 inwoners en worden aangestuurd door een Zorgraad.”

De nieuwe structuur vervangt de bestaande structuren van Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL), de Geïntegreerde Diensten Thuisverzorging (GDT) en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN). Voorstellen voor eerstelijnszones kunnen worden ingediend tot 31 december van dit jaar.


Zie ook: Oproep voor de vorming van eerstelijnszones