Het Belgisch Staatsblad publiceerde half augustus het Koninklijk Besluit waarin de voorwaarden zijn opgenomen waaronder het Verzekeringscomité van het Riziv overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van proefprojecten voor geïntegreerde zorg.

Geïntegreerde zorg leidt tot een verhoogd welzijn voor de chronische patiënt. Vanuit die basisidee vertrokken de verschillende overheden van het land om een gemeenschappelijke visie uit te werken over de manier waarop een chronische patiënt best begeleid en verzorgd wordt. In het gemeenschappelijk plan dat de overheid (federaal, Vlaams, Brussels en Waals gewest) opstelde, staat de patiënt centraal. Hij moet de mogelijkheid krijgen om de controle zelf in handen te nemen. Een multidisciplinair netwerk ondersteunt hem daarbij. In dat netwerk zitten naast de huisarts onder meer specialisten, de apotheker, verpleegkundigen, maatschappelijk assistenten, mantelzorgers en mensen uit de omgeving van de patiënt.

In het kader van dit plan doet de overheid een oproep tot het indienen van proefprojecten die binnen een geografisch afgelijnde regio en met respect voor de zogenoemde Triple Aim-gedachte geïntegreerde zorg voor chronische patiënten uittesten. Het Triple Aim-principe staat voor: de gezondheid van de bevolking verbeteren in het algemeen, en van de chronisch zieken in het bijzonder; de kwaliteit van de zorg verbeteren op niveau van de patiënt (toegankelijkheid, evidence-based); en de toegewezen middelen efficiënter gebruiken (betere zorg aanbieden met de geïnvesteerde middelen, duurzaamheid van het financieringssysteem van de zorg). Actoren op het terrein hebben één jaar de tijd gehad om na te denken hoe ze dit willen invullen, nu is de tijd rijp om tot actie over te gaan.

Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 18 augustus het Koninklijk Besluit waarin de voorwaarden zijn opgesomd waaraan een project moet voldoen om in aanmerking te komen. Het Verzekeringscomité van het Riziv zal maximaal twintig proefprojecten financieel ondersteunen. Kandidaatsdossiers dienen ten laatste op 18 september bij het Riziv ingediend worden. Een jury met vertegenwoordigers van de administratie (Riziv en Fod Gezondheid), de zorgverstrekkers, de verzekeringsinstellingen en patiëntenorganisaties analyseren de dossiers en maken een schriftelijke evaluatie. Vervolgens worden de kandidaten waarvan een dossier voldoet gevraagd voor een mondeling gesprek. De beslissing van de jury wordt op 18 december 2017 voorgelegd aan het Verzekeringscomité.

Om in aanmerking te komen moet een proefproject acties voorstellen voor maar liefst veertien verschillende componenten: empowerment van de patiënt; ondersteuning van de mantelzorgers; casemanagement; werkbehoud, socio-professionele en socio-educatieve re-integratie; preventie; overleg en coördinatie; extra-, intra- en transmurale zorgcontinuïteit; valorisatie van de ervaring van patiëntenorganisaties, familie-organisaties en ziekenfondsen; geïntegreerd patiëntendossier; multidisciplinaire guidelines; ontwikkeling van een kwaliteitscultuur; aanpassing van de financieringssystemen; stratificatie van de risico’s binnen de bevolking en cartografie van de omgeving; en change management.


Zie ook: http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/informatie-algemeen/Paginas/geintegreerde-zorg.aspx