De auteurs van deze aanbeveling zijn: Paul Van Royen (huisarts, professor huisartsgeneeskunde), Hilde Bastiaens (arts-onderzoeker), An D’hondt (huisarts), Chris Provoost (diëtiste) en Wout Van Der Borght (psycholoog). Paul Van Royen schreef een ontwerptekst over obesitas die als basis diende voor de verdere ontwikkeling van de aanbeveling. De auteursgroep omlijnde het onderwerp van de aanbeveling, alsook de klinische vragen die moesten worden beantwoord.

Om relevante artikels te verzamelen, verrichtten de auteurs een systematische zoekopdracht op Medline (1994-2004). Zij maakten gebruik van volgende MeSH-termen of een combinatie ervan: “Obesity”, ”Obesity/Morbid”, “Body Mass Index”. Voor medicamenteuze therapie zochten ze met de MeSH-termen “Obesity/drug therapy” of “Anti-obesity agents”, voor gedragsadviezen met de termen “Behavior Modification” en “Behavior Therapy” en voor bariatrische chirurgie met de MeSH-termen “Bariatrics”, “Weight Loss” en “Surgical Procedures”. Daarnaast raadpleegden ze met dezelfde zoektermen de Cochrane Library. Ook Clinical Evidence en andere guidelines werden geraadpleegd om te vergelijken met de door de auteursgroep gevonden informatie. De behouden artikels werden op een gestandaardiseerde manier vergeleken en getoetst op kwaliteit. Er gebeurde een beoordeling van de studierelevantie in functie van de klinische vragen van de aanbeveling, van de studieopzet en van de interne validiteit aan de hand van scorelijsten van het ‘Dutch Cochrane Centre’.

Iedere auteur werkte een stuk van de aanbeveling uit, op basis van de literatuur en aan de hand van de geformuleerde klinische vraag.

De ontwerptekst werd voor commentaar gestuurd naar volgende experts: dr. Folmer (huisarts, Nederlands Huisartsen-Genootschap, Nederland), prof. dr. J. Borms (Faculteit L.O. en Kine, Vrije Universiteit Brussel), prof. M. Vervaet (Vak-groep Psychiatrie en Medische Psychologie, Universiteit Gent), prof. C. Braet (Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijk-heid- en Sociale Psychologie, Universiteit Gent), dr. G. Thijs (arts, voorzitter werkgroep Consultatievoeren en gedragsverandering, Domus Medica), dr. A. Franck (huisarts in Wilrijk), mevr. A. Van de Sompel (diëtiste, Universitair Ziekenhuis Antwerpen) en dr. L. Van Krunkelsven (chirurg, Obesitaskliniek, Regionaal Ziekenhuis Jan Ypermans, Ieper). Vermelding als expert betekent niet dat iedere expert de aanbeveling op elk detail onderschrijft.

Op de consensusvergadering van 23 september en 28 oktober 2004 werden hun opmerkingen besproken, waarna de tekst op sommige punten werd aangepast.

De auteurs en experts verklaarden geen enkele betrokkenheid te hebben met de farmaceutische industrie of met andere belangengroepen.

In vijf LOK-groepen (één in Cheratte, één in Brussel, twee in Wilrijk en één in Roeselare) werd vervolgens de ontwerpaanbeveling op praktische haalbaarheid getoetst.

Op 13 januari 2005 hielden de auteurs een laatste consensusvergadering. De toetsingen in de LOK-groepen werden doorgenomen en besproken, waarna opnieuw enkele wijzigingen in de ontwerptekst werden aangebracht. De tekst werd vervolgens aangeboden aan de redactie van Huisarts Nu en ten slotte ter validering overgemaakt aan CEBAM.

De tekst zal jaarlijks worden bijgewerkt. Na vijf jaar wordt de aanbeveling volledig geactualiseerd. Bij de opvolging van deze aanbeveling wordt vooral gecontroleerd of de sleutelboodschappen nog steeds van toepassing zijn, en dit op basis van een systematische literatuurzoekopdracht in de literatuur van het afgelopen jaar. Hiervoor worden dezelfde zoektermen gebruikt als bij de totstandkoming van deze aanbeveling. Enkel meta-analyses, systematische reviews en gecontroleerd onderzoek komen hiervoor in aanmerking.

Deze aanbeveling kwam tot stand onder de coördinatie van de stuurgroep Aanbevelingen van de Domus Medica vzw (prof. dr. Paul Van Royen, dr. An De Sutter, dr. Jan Michels, dr. Samuel Coenen, dr. Lieve Peremans, dr. Hilde Philips, dr. Frans Govaerts, dr. Nathalie Van de Vyver en Cil Leytens) en met de steun van Vlaamse Gemeenschap.