Aanvraag sociaal statuut

27 mrt 2014

Tussen 1 april en 30 juni moeten artsen die willen genieten van het sociaal statuut, de schriftelijke aanvraag daarvoor terugbezorgen aan de Dienst voor geneeskundige verzorging.

geld zorg gr

Artsen die toetreden tot het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen, genieten van een zogenaamd sociaal statuut. Dat is een geldsom die gebruikt kan worden "met het oog op de vestiging van een rente of een pensioen in geval van rust en/of overlijden en/of invaliditeit". Om in aanmerking te komen voor het sociaal statuut dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan.
In de eerste plaats moet de arts – zoals eerder gezegd – geheel of gedeeltelijk toegetreden zijn tot het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen. Bij een gedeeltelijke toetreding moeten de tijd en de plaats waarop conventietarieven worden aangerekend aan de Dienst voor geneeskundige verzorging, meegedeeld worden. De toetreding tot het akkoord moet betrekking hebben op het volledige jaar. Voor artsen die voor het eerst tot het akkoord toetreden bij de toekenning van hun Riziv-nummer (uitgezonderd het nummer dat op 000 eindigt), wordt een proportioneel bedrag toegekend in verhouding tot de periode van toetreding tot het akkoord. Ten slotte moet de arts zijn activiteiten in het kader van de wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging effectief hebben uitgeoefend. Aan deze laatste voorwaarde dient niet te worden voldaan het jaar waarin de arts overlijdt of met wettelijk rustpensioen gaat, een langdurige arbeidsongeschiktheid een aanvang neemt of voortduurt of een in het stageplan voorziene stage in het buitenland gelopen wordt. Een arts die bepaalde definitieve sancties opgelegd krijgt, verliest voor dat jaar het recht op sociale voordelen.

Wat moet u praktisch ondernemen om het sociaal statuut te ontvangen? Tussen 1 april en 30 juni moet u een schriftelijke aanvraag indienen door het aanvraagformulier (dat u automatisch door het Riziv wordt bezorgd in de loop van deze of volgende week) terug te sturen naar de Dienst voor geneeskundige verzorging. Dat kan zowel door de arts zelf als door de verzekeraar gebeuren. De Dienst voor geneeskundige verzorging verplicht zich er vervolgens toe het verschuldigde bedrag voor 15 januari van het daaropvolgende jaar over te maken. Gebeurt de betaling later, dan zijn er nalatigheidsintresten verschuldigd. Dit jaar bedraagt het sociaal statuut voor artsen die volledig tot het akkoord zijn toegetreden 4505,82 euro. Artsen die deels toetraden tot het akkoord, hebben recht op een som van 2199,76 euro. Het bedrag dat sinds 1 januari van dit jaar voorzien is als basisbedrag van het gereserveerd recht op rustpensioen bedraagt 5529,35 euro; het basisbedrag van het gereserveerd recht op overlevingspensioen bedraagt 4607,92 euro.


Zie ook: www.riziv.fgov.be