Het nieuw Belgisch vennootschapsrecht

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en verenigingen werd op 28 februari gestemd  en treedt in werking op 1 mei 2019.

Voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen die al bestaan op 1 mei 2019 is het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor het eerst van toepassing op 1 januari 2020.

Door de hervorming zullen er nog maar vier vennootschapsvormen overblijven:

  • de BV ( besloten vennootschap) 
  • de NV ( naamloze vennootschap )
  • de CV ( coöperatieve vennootschap ) en
  • de maatschap.

De BV, de NV en de CV  zijn de drie vormen van kapitaalsvennootschappen. Zij hebben een beperkte aansprakelijkheid.

De BV wordt de geprefereerde vennootschapsvorm voor de kleine en (middel)grote onderneming.

De maatschap is de basisvorm van de personenvennootschap en de enige vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid.

Vennootschappen krijgen de nodige tijd om zich aan te passen aan de nieuwe wetgeving. 

De nieuwe regelgeving geldt meteen voor wie een nieuwe vennootschap opricht. Vanaf 1 mei 2019 kunnen er dus geen nieuwe vennootschappen meer opgericht worden in een afgeschafte rechtsvorm.

Voor de bestaande vennootschappen komt er een algemene inwerkingtreding per 1 januari 2020 van de dwingende maatregelen. Bestaande vennootschappen kunnen echter de nieuwe bepalingen wel al vroeger implementeren via een zogenaamde “opt-in”.

Zodra de wet van toepassing wordt krijgen vennootschappen en verenigingen de tijd tot 1 januari 2024 om hun statuten aan te passen aan de nieuwe regels.

Vennootschappen, waarvan de rechtsvorm wordt afgeschaft  die binnen de 10 jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe vennootschapswetgeving niet zijn omgezet in een andere rechtsvorm zullen van rechtswege worden omgezet in de dichts aanleunende rechtsvorm.

De vennootschap moet dan binnen de zes maanden verplicht haar statuten aanpassen op straffe van aansprakelijkheid van de bestuurders.