‘Instapsom’ kan niet door de beugel

De Nationale Raad van de Orde der Artsen vindt het ontoelaatbaar dat jonge huisartsen een instapsom moeten betalen op basis van bestaande patiëntendossiers om te starten in een bestaande praktijk en een aandeel te verwerven van het patiëntenbestand.

Is het toegestaan dat jonge huisartsen een instapsom moeten betalen op basis van bestaande patiëntendossiers om te starten in een bestaande praktijk en een aandeel te verwerven van het patiëntenbestand? Die vraag kreeg de Nationale Raad van de Orde der Artsen voorgelegd. In een eerder advies van 5 juli 2019 stelde de Nationale Raad dat het deontologisch onaanvaardbaar is dat een arts financiële belangen heeft bij de overdracht van gezondheidsgegevens van een patiënt. Ze behoren immers niet tot de eigendom van de arts of zijn vennootschap. Hieruit vloeit voort dat ze niet verhandeld kunnen worden.

Bovendien moet een arts de vrije artsenkeuze respecteren, ook in groepsverband. Elke contractuele bepaling tussen artsen die de vrije artsenkeuze door de patiënt beperkt, is daarom strijdig met de medische deontologie. Ten slotte bepaalt artikel 38 van de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen dat het verboden is onder beoefenaars van eenzelfde tak van de geneeskunde honoraria te verdelen, tenzij de verdeling geschiedt in het kader van de groepsgeneeskunde. Dit artikel heeft tot doel te vermijden dat de ene arts of diens vennootschap financieel voordeel haalt uit de samenwerking met een andere arts. Binnen de organisatie van de groepsgeneeskunde is een verdeling van honoraria slechts gerechtvaardigd in het belang van de goede werking van de instelling en de kwaliteit van de zorg.

De conclusie van de Nationale Raad is dan ook duidelijk: elke vorm van dichotomie, waarbij de jonge huisarts een deel van zijn ereloon dient af te staan aan de meer ervaren huisarts of diens vennootschap, onder de vorm van een instapsom om een aandeel te verwerven van het patiëntenbestand, is juridisch en deontologisch onaanvaardbaar, zelfs indien deze slechts tijdelijk is.

Filip Ceulemans