Jambon schrijft huisartsenkringen aan

13 sep 2018

Alle huisartsenkringen ontvingen recent een brief van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) waarin hij oproept tot samenwerking op lokaal vlak met de lokale politie.

Geweld tegen huisartsen is niet nieuw, maar blijft wel een prangend probleem voor de beroepsgroep. In 2016 maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken al een Kadernota Integrale Veiligheid die specifiek aandacht besteedde aan het geweld tegen veiligheidsberoepen (agenten, brandweerlui) en zorgverstrekkers. In die nota stond duidelijk dat geweld tegen zorgverstrekkers preventief en repressief moest worden aangepakt omdat het de beschikbaarheid van hulpverlening in het gedrang brengt. Ook het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 speelt op de problematiek in en legt de nadruk op het belang van gesprekken op lokaal niveau om maatregelen op maat van de lokale situatie te kunnen nemen. De huisartsenkringen moeten daarin volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon het voortouw in nemen. Niet verwonderlijk vermits de organisatie van de wachtdienst en de garantie van de veiligheid van de arts tot het takenpakket van de kringen behoort.

In 2016 richtte de Algemene Directie Veiligheid en Preventie het Platform Veiligheid van de huisartsen op. In deze werkgroep zetelen onder meer de huisartsenkringen, de Orde van Artsen en de groep PRaag (Patrick Roelandt Anti-Agressie Groep). Men bespreekt er de prioriteiten inzake veiligheid. Dat resulteerde in de brochure ‘Een veilige dokterspraktijk: preventietips om uw praktijk en werkomgeving veilig te maken’. In deze brochure – te bekijken en te downloaden op www.besafe.be – krijgen huisartsen preventietips om het risico op agressie te minimaliseren. Jan Jambon vraagt de huisartsenkringen deze brochure onder de artsen te verspreiden.

De minister roept huisartsen ook op om de app 112BE op de smartphone te installeren. De app laat toe op een eenvoudige manier brandweer, ziekenwagen of politie te verwittigen in geval van nood. Omdat de locatie meteen duidelijk wordt voor de opgeroepen dienstverlener, kan vaak veel tijd worden gewonnen. De huisarts kan in een specifiek veld invullen dat hij huisarts is.

Samenwerking met de lokale politie blijft een belangrijk gegeven in het veiligheidsdebat. Jan Jambon stelt vast dat een goede communicatie tussen huisartsenkring en politie positieve effecten heeft op preventie, gerichte interventie en begeleiding. “Deze vruchtbare samenwerking heeft in bepaalde zones geleid tot de ondertekening van een vrijwillig samenwerkingsakkoord tussen beide partijen. De lokale politie treedt daarbij op als ondersteunende instantie in de preventie van geweld ten aanzien van de huisarts met en zonder wachtdienst”, stelt Jambon. Omdat dit soort samenwerking werkt, dringt de minister er in zijn schrijven aan de huisartsenkringen op aan meer van dergelijke akkoorden af te sluiten. Hij voegt er meteen een model van samenwerkingsprotocol aan toe dat kringen en politie kunnen sluiten.