Milieu en gezondheid: standpunten van Domus Medica

15 nov 2010

dag_vd_huisartsFeiten:

Milieuverontreiniging en milieuhinder hebben een belangrijke invloed op onze gezondheid.
Ziektes als gevolg van sommige vormen van luchtverontreiniging behoren in industrielanden tot de top tien van doodsoorzaken. Er sterven meer mensen door de luchtverontreiniging, veroorzaakt door het verkeer, dan door ongevallen in datzelfde verkeer.

Vlaanderen met zijn enorm dicht wegennet en zeer druk verkeer is daar geen uitzondering op.

Kwetsbare groepen zoals kinderen en bejaarden kunnen in de zomer, bij mooi weer, niet buiten komen zonder risico voor hun gezondheid. Samen met fijn stof zijn de hoge ozonconcentraties verantwoordelijk voor heel wat luchtwegproblemen.

De aanwezigheid en toename van heel wat chemische stoffen in het milieu zorgen ervoor dat het risico op kanker in Vlaanderen enorm hoog ligt.

Uit onderzoek van de WHO blijkt dat geluidsoverlast ’s nachts verregaande gevolgen heeft voor de gezondheid, gaande van een verhoogde bloeddruk over hart- en vaatziekten tot vroegtijdig overlijden.
Resultaten van verschillende studies laten ons niet echt toe om te besluiten dat het gebruik van GSMs een risico biedt, maar het is te vroeg om te beweren dat er geen risico aan verbonden is. Miljoenen mensen worden onvrijwillig blootgesteld aan stralingen waarvan de gevolgen voor het menselijk lichaam onvoldoende gekend zijn.

De huisarts…

Personen met gezondheidsklachten, die misschien aan milieuomstandigheden zijn toe te schrijven, consulteren vaak in eerste instantie hun huisarts. Deze is immers vertrouwd en gemakkelijk bereikbaar.

Huisartsen gebruiken hun klassieke vaardigheden om tot een diagnose te komen: de anamnese, het klinisch onderzoek en de technische onderzoeken. Veelal is dit onvoldoende en zijn heel wat elementen onbekend omdat de patiënt van al deze informatie niet op de hoogte is en de huisarts met heel wat elementen niet vertrouwd is. Bijkomend raadplegen van elektronische databanken kunnen helpen naast de samenwerking met gespecialiseerde collega's.

België pleit in haar milieu – actieplan voor het opnemen van de milieu-gezondheidsproblematiek in de basisopleidingen van de toekomstige actoren zoals de medische beroepen. Ook in de voortgezette opleiding van diezelfde actoren dient de milieuproblematiek aan bod te komen.

Huisartsen en de huisartsenkringen hebben echter ook een belangrijke signaalfunctie. Een gezondheidsprobleem, dat door het leefmilieu is veroorzaakt, dient zo vlug mogelijk te worden onderkend en behandeld. Als eerstelijnsgezondheidswerker speelt de huisarts daarbij een niet te onderschatten rol. Ingebed in zijn kring en het lokale netwerk van diensten kan de huisarts adequate hulp zoeken. Een optimale communicatie tussen alle betrokken artsen en instanties biedt de beste garantie voor een efficiënte aanpak van deze gezondheidsklachten.

Domus Medica, vereniging van huisartsen, pleit er voor dat:
  • Overheid en bevolking nog meer samenwerken en verantwoordelijkheid opnemen om negatieve invloeden van het milieu op onze gezondheid terug te dringen.
  • Milieu – gezondheidsproblematiek worden opgenomen in de basisopleiding en de navorming van de huisartsen.
  • Huisartsen en huisartsenkringen een signaalfunctie opnemen wanneer milieugerelateerde gezondheidsproblemen worden vastgesteld.
  • Een optimale communicatie tussen huisartsen, huisartsenkringen en alle betrokken instanties op milieugebied wordt geoptimaliseerd.
  • Huisartsen hun patiënten nog meer sensibiliseren en informeren over milieugerelateerde gezondheidsproblemen.
  • Goede databanken die de huisarts en de huisartsenkring helpen in de aanpak van deze gezondheidsproblemen ter beschikking worden gesteld.
  • Huisartsenkringen, in samenwerking met de bevoegde instanties, gezondheidsproblemen veroorzaakt door het milieu inventariseren.
  • Huisartsen en hun kringen participeren in het wetenschappelijk onderzoek van milieuproblematiek.


Word wakker!
Milieu en gezondheid: aandachtspunten voor de huisarts
Domus Medica - Dag van de Huisarts 13 november 2010 - Antwerp Expo

Ook het VTM-nieuws kwam langs:

 

{gallery}fotos/dvdh2010{/gallery}