Nieuw model geneesmiddelenvoorschrift vanaf 1 november

Vanaf 1 november worden de termijn waarbinnen een apotheker een geneesmiddel mag afleveren en de termijn waarbinnen het geneesmiddel vergoedbaar is op het voorschrift gelijkgesteld.

Vandaag kan een apotheker een voorgeschreven geneesmiddel onbeperkt in de tijd afleveren. De ziekteverzekering betaalt een geneesmiddel echter slechts terug tot het einde van de derde maand die volgt op de datum van voorschrijven. Een onduidelijke situatie die voor problemen zorgde in hoofde van de voorschrijver, de apotheker én de patiënt. Met die situatie wil het Riziv komaf maken: vanaf 1 november worden beide termijnen gelijkgesteld. Voortaan bedraagt de termijn drie maanden vanaf de dag waarop de voorschrijver het voorschrift heeft opgesteld.

Op therapeutisch vlak ziet het Riziv meerdere argumenten om deze maatregel te nemen. Een voorgeschreven geneesmiddel onbeperkt in de tijd kunnen krijgen, kan problemen opleveren voor de kwaliteit van de zorg. Een zorgverstrekker maakt immers een inschatting van de gezondheid van de patiënt op het moment van de raadpleging en de afgifte van het voorschrift. Dat de standaardtermijn bepaalt is op drie maanden betekent niet dat de voorschrijvende arts zijn therapeutische vrijheid verliest. Als hij dat noodzakelijk acht omwille van de specifieke situatie van een patiënt kan een arts steeds een kortere of een langere geldigheidsperiode op het voorschrift aanbrengen. Die langere of kortere termijn geldt meteen ook als periode waarin het geneesmiddel terugbetaalbaar is. De verlenging van de aflevertermijn is wel beperkt tot maximaal één jaar.

De nieuwe regelgeving gaat in op 1 november en vereist uiteraard een aanpassing van zowel het papieren als het elektronisch voorschrift. De voorschrijvers kunnen het nieuwe model gebruiken vanaf 1 november 2019 en moeten het verplicht gebruiken vanaf 1 februari 2020. Volgens het Riziv zal de overgang naar het nieuwe voorschrift ook de overgang naar het elektronisch voorschrift vergemakkelijken. Het elektronisch voorschrift wordt verplicht vanaf 1 januari 2020. Voor de uitzonderlijke situaties waarbij het papieren voorschrift toegelaten zal blijven, zal de voorschrijver het nieuwe model van papieren voorschrift moeten gebruiken.

Wat gebeurt er met een voorschrift opgesteld vóór 1 november? Vanaf die dag zal de apotheker een geneesmiddel dat voorgeschreven is vóór die datum kunnen afleveren tot en met 31 januari 2020, tenzij de voorschrijver een specifieke aflevertermijn bepaalde. In dat geval kan de apotheker het voorgeschreven geneesmiddel nog afleveren gedurende een periode van drie maanden na de door de voorschrijver bepaalde afleverdatum. De ziekteverzekering zal een geneesmiddel dat voorgeschreven werd vóór 1 november, even lang terugbetalen als dat momenteel het geval is, dat wil zeggen tot het einde van de derde maand die volgt op de datum van het voorschrift. 

Filip Ceulemans