Nieuwjaarsboodschap

31 dec 2012

De onderhandelingen over de conventie zullen op 10 januari hervat worden. Domus Medica kijkt hier sceptisch naar, maar wil de onderhandelaars een kans geven. Wij vragen een volledige indexering voor de eerste lijn en we pleiten voor een veralgemening van het (met terugwerkende kracht volledig geïndexeerde) GMD. Indien nodig zullen we oproepen tot verdere acties.

Indexering drie maanden ingehouden

De geschiedenis herhaalt zich. Tien jaar nadat Frank Vandenbroucke de indexering gedurende zes maanden wou inhouden als besparingsmaatregel, doet Laurette Onkelinx hetzelfde voor de volgende drie maanden. 

De redenen voor de indexinhouding zijn echter niet te vergelijken. Waar toenmalig minister Vandenbroucke niet wenste te onderhandelen, is het nu één syndicaat dat de onderhandelingen blokkeert. 

Gevolg: terwijl alle andere zorgverleners op de eerste lijn wél kunnen rekenen op hun volledige indexering, worden de huisartsen hierin geblokkeerd door hun eigen vertegenwoordigers. 

Domus Medica kan zich niet achter deze keuze zetten. Hoewel de indexering voor de huisartsen nu wordt ingehouden, zijn de kosten en de lonen van het personeel immers wel geïndexeerd.

Sceptisisme

De afgelopen weken hebben we overlegd met de huisartsenvertegenwoordigers van de erkende syndicaten. 
We stellen vast dat het Kartel hoopvol is op het hervatten van de onderhandelingen op 10 januari. Bij de huisartsen van het BVAS merken we ook de voorzichtige bereidheid om op z'n minst naar de minister te luisteren. 

We staan sceptisch tegenover het slagen van de onderhandelingspoging, ondanks de hoop bij alle partijen om voor het einde van januari 2013 een akkoord te hebben. 

We wensen deze onderhandelingen niet te hypothekeren maar wij willen de druk op de minister, de voorzitter van de medicomut en de andere partners van het overleg gradueel opvoeren. We stellen immers vast dat, hoewel alle partijen vooral een betaalbare én toegankelijke eerste lijn willen, niemand zo ver is gegaan om de huisartsen, die in de eerste plaats voor deze zorg instaan, ten volle te verdedigen. 

GMD voor iedereen

Vooraleer andere stappen te zetten willen we dan ook die middelen die de overheid reeds zelf creëerde beter gebruiken. We willen het Globaal Medisch Dossier (GMD) veel sterker implementeren en tegelijk het veld voorbereiden op de automatische verlenging ervan. Voor het nieuwe akkoord eisen en verwachten wij deze automatische GMD-verlenging.

We roepen daarom op actief mee te werken aan het verzekeren van 'iedereen een GMD'. 

We stellen voor dat u aan elke patiënt vanaf 1 januari 2013 vraagt wie zijn of haar GMD beheert. Indien hierop geen antwoord komt, vragen we u voor deze patiënt eerst en vooral een GMD op te maken. 

Wij, huisartsen in Vlaanderen en Brussel, willen een optimale zorg voor alle inwoners. Een GMD is daarin essentieel. Zonder GMD kunnen wij geen continuïteit van zorgen garanderen. 

We roepen de mutualiteiten op om, eveneens in voorbereiding van de automatische verlenging ervan, al hun leden te informeren over de arts die hun GMD beheert. We pleiten er ook voor dat zij hun leden zonder vaste huisarts zouden motiveren om een GMD aan te maken bij een huisartsenpraktijk. 
We beschouwen dit als opdracht van de mutualiteiten en een essentiële dienstverlening naar hun leden. 

Volledige indexering

We roepen de minister op om de hele eerste lijn een volledige index toe te kennen, want onze beroepsgroep wil zich klaarmaken voor de toekomst. We zijn ons bewust van de uitdagingen die op ons afkomen: één huisarts voor 3500 inwoners, vergrijzing (65+) en verwitting (80+) van de maatschappij en de zorg beyond evidence voor deze laatste groep, toegenomen multimorbiditeit ... 

Het voorbereiden van de huisartsenpraktijken op dit nieuwe zorgmodel vereist duidelijke investeringen: in de huisartsen, in de huisartsenpraktijken en zeker ook in de huisartsenkringen. De huidige forfaits zijn daarvoor absoluut niet toereikend, want vele noodzakelijke kosten van de huisartsen worden nu vooral verhaald op hun erelonen. Het niet toekennen van de indexering zet de voorbereiding van die toekomst op de helling.

Automatische verlening van het GMD

We eisen dat alle betrokken organisaties ervoor zorgen dat MyCareNet operationeel is in de eerste helft van 2013. We willen dit verankerd zien in het akkoord 2013-2014. Facturatie vanuit het elektronisch medisch dossier (EMD) moet mogelijk worden via MyCareNet in 2013. Samen met de garantie op een vlotte betaling is dit een conditio sine qua non voor het aanvaarden van de veralgemeende derdebetalersregeling. Deze voorzieningen zorgen er voor dat niets de automatische verlenging van het GMD nog in de weg kan staan. We eisen dan ook dat dit laatste in het nieuwe akkoord wordt opgenomen met ingang van 1 januari 2014. We wensen als grootste vertegenwoordiger van de huisartsen in Vlaanderen en Brussel betrokken te worden bij de praktische uitwerking hiervan. 

Tijd die een huisarts spendeert aan administratie, is tijd waarin de huisarts niet beschikbaar is voor zorg. De middelen die mutualiteiten besparen door elektronisch te betalen, kunnen gespendeerd worden aan betere zorg op maat voor patiënten. 

(Nog) niet deconventioneren

We roepen op dit moment (nog) niet op tot indexeren van de erelonen of tot deconventioneren en respecteren de vooropgestelde overlegdata van 10 en 20 januari. Als echter blijkt dat de onderhandelingen niet doorgaan of er geen vooruitgang wordt geboekt, zullen we de druk op alle partijen opvoeren door verdere acties. 

Samen met u én met uw patiënten, streven we naar een toegankelijke en betaalbare eerstelijnszorg, waarbinnen de huisartsen voldoende gehonoreerd worden voor hun inspanningen.

Maaike Van Overloop
Voorzitter


Links: