2003; 32e jaargang

01 januari 03

Voor dag en dauw

-

Editoriaal\n
M. Lemiengre, A.Dermine
Precies negen jaar terug werd een volledig nummer van ‘Huisarts Nu’ gewijd aan associaties. Gezien de belangrijke evoluties van de laatste jaren werd het hoog tijd om deze problematiek nog eens als thema de volle aandacht te geven. Waar ligt de uitdaging voor de komende jaren? Enerzijds zal binnen vijftien jaar wellicht één derde van de actieve huisartsen een leeftijd bereikt hebben waarop zij het recht krijgen hun stethoscoop aan de haak te hangen. Daartegenover moeten we vaststellen dat de instroom beperkt is.
Huisarts Nu 2003;32(1):2-3

Lees meer

De groei naar meer samenwerking

-

Inleiding: schaalvergroting, differentiatie, management en netwerking.
J. Heyrman
Eén van de belangrijkste verschuivingen die zich in de komende jaren binnen de huisartsengeneeskunde zal voltrekken, is de grootse en fundamentele 'Operatie Verruiming'. Het komt erop neer dat we de centrale focus op het vertrouwensvolle artspatiëntcontact, het eigenlijke kenmerk en kwaliteitslabel van ons vak, moeten bewaren maar tegelijk ook overstijgen.

Huisarts Nu 2003; 32(1):5-8

Lees meer

De ideale context om artsen te doen samenwerken.

-

EEN BRAINSTORMING IN DERTIEN LOKALE KWALITEITSKRINGEN
D. Grouwels, J. Heyrman, J. Goedhuys
Is samenwerking een thema dat huisartsen echt bezighoudt? Hoe denken zij erover en welke maatregelen moet de overheid nemen om samenwerking voor hen aantrekkelijk te maken? Via brainstormingsessies werd nagegaan wat er bij huisartsen in het veld leeft.
Huisarts Nu 2003;32(1):9-15

Lees meer

Organisatiepsychologische inzichten in samenwerkingsstructuren

-

EEN LEERINSTRUMENT VOOR SAMENWERKENDE HUISARTSEN ONDER EEN DAK

J. Smeyers, L. Dekeyser, D. Grouwels

Steeds meer huisartsen opteren om samen te werken met collega's. Die beslissing wordt bepaald door een heleboel factoren. Dit betekent ook dat een alsmaar groter deel van de beroepsgroep in een nieuwe werksituatie terechtkomt. Het is van belang dat samenwerkende huisartsen hun manier van 'samen-werken' regelmatig onder de loep nemen en eventueel bijsturen.
Huisarts Nu 2003;32(1):25-28

Lees meer

Organisatie van een grote praktijk

-

HUISARTSENGROEP FRUITHOF, BERCHEM

C. Stubbe

De Huisartsengroep Fruithof werd in 1976 opgericht door twee huisartsen met een drukke solopraktijk (van vijftien jaar), met in hun kielzog drie jonge collega's. De motivatie van de vijf vennoten om binnen een groepsstructuur samen te werken was erg verschillend, maar vormde bij de start geen belangrijk onderwerp van overleg of selectie.
Huisarts Nu 2003;32(1):23-24

Lees meer

Goed samenwerken in tien stappen

-

BESCHRIJVING VAN EEN PRAKTISCH INSTRUMENT
D. Grouwels, J. Goedhuys, J. Heyrman
Beslissen om de stap naar samenwerking te zetten is één ding, maar hoe begin je er nu aan? Dit tienstappenplan is het resultaat van groepsgesprekken, enquêtes, opleidingen en vroeger onderzoek over samenwerking en vormt een praktisch instrument voor de huisarts die wil samenwerken. Naast de beschrijving van de verschillende te volgen procedures, geeft dit stappenplan ook tips voor een betere realisatie van de doelstellingen.
Huisarts Nu 2003;32(1):29-34

Lees meer

Het Universitair Centrum voor Eerstelijnsgezondheidzorg Nieuw Gent.

-

EEN GEINTEGREERDE WIJKGERICHTE BENADERING
B. Art, V. Piessens, L. Dhont, J. De Maeseneer
In Gent bestaat een lange traditie van samenwerking tussen huisartsen onderling en met andere disciplines. Sinds juli 2000 kwam er een nieuwe praktijk bij: 'Nieuw Gent'. Een project met een unieke ontstaansgeschiedenis en met een aantal specifieke opdrachten.
Huisarts Nu 2003;32(1):38-42

Lees meer

HELIX: Healthcare Education Learning & Information eXchange.

-

HET PRILLE VERHAAL VAN EEN HUISARTSENNETWERK IN ANDERLECHT

A. Roex, J. Buffels

Met enkele collega's uit Anderlecht vroegen we ons vier jaar geleden af of de tijd niet rijp was voor een grote, centraal gelegen groepspraktijk. De eerste aanzet naar HELIX werd gemaakt. Hierbij werd gedacht aan een groot centrum naar Brits model waar huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, psychologen de spil zouden vormen van een eerstelijnscentrum.
Huisarts Nu 2003;32(1):43

Lees meer

Huisartsen werken samen in één gemeente

-

HET LINTSE EXPERIMENT
M. Blijweert, M. Creemers, J. De Lepeleire, C. Hillemans en K. Van Tichelt
Lint is een dorp bij Antwerpen met 8 000 inwoners dat vier aparte huisartsenpraktijken telt: één duo- en drie solopraktijken. De onderlinge verstandhouding tussen deze huisartsen was al jaren bijzonder goed. Zij waagden de stap naar samenwerking. Sinds anderhalf jaar komen zij één keer per maand samen om de individuele praktijkvoering beter op mekaar af te stemmen. Dit resulteerde in een aantal tastbare afspraken.
Huisarts Nu 2003;32(1):44

Lees meer

Multidisciplinaire samenwerking in de gezondheidszorg

-

Welke bijdrage kan multiprofessionele opleiding leveren?

C. Aubry

Multiprofessionaliteit wordt in de toekomst één van de belangrijkste aspecten in de gezondheidszorg. In complexe patiëntsituaties, zoals in de thuiszorg, kan multiprofessioneel overleg immers oplossingen bieden. Multiprofessionaliteit betekent ook complementariteit in de hulpverlening. Om een zorg te verlenen die beter is afgestemd op alle noden van de patiënt, is dit een belangrijke voorwaarde. Vaak klagen patiënten over de zorgverlening.
Huisarts Nu 2003;32(1):45-48

Lees meer

Multidisciplinaire samenwerkingsinitiatieven

-

LOKALE CREATIVITEIT

Overal in Vlaanderen ontstaan lokale samenwerkingsinitiatieven tussen huisartsen onderling, maar ook met andere beroepsgroepen uit de eerste en tweede lijn. Stilaan komen artsen tot het besef dat de medische entourage van de patiënt optimaal moet worden benut. Hieronder volgen vier concrete voorbeelden van multidisciplinaire samenwerkingsprojecten: hoe zijn ze ontstaan, welke werkmethode hanteren ze, wat beogen zij op lange termijn en vooral, wat kunnen wij eruit leren?

Huisarts Nu 2003;32(1):49-54

Lees meer

Randvoorwaarden voor een betere samenwerking tussen artsen

-

WAT IS DE MENING VAN DE BEROEPSGROEP?

D. Grouwels, J. Heyrman, J. Goedhuys
De meeste huisartsen beseffen het nut en de voordelen van samenwerken. Maar welke randvoorwaarden zijn er nodig om van samenwerking een succes te maken? In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid werd in 2001 een 200-tal huisartsen hierover bevraagd.

Huisarts Nu 2003;32(1):9-15

Lees meer

Zichzelf en anderen (er)kennen in een samenwerkingsverband

-

HET VERFRISSENDE EFFECT VAN INTERVISIE

L. Callewaert, N. Vervaeck

Zelfs met de beste voornemens en de meest duidelijke afspraken zorgen kleine dingen des levens vaak voor een groeiend gevoel van onvrede in de samenwerking. Uit angst om de andere te kwesten of de samenwerking schade toe te brengen, zwijgen we en laten we de zaken op hun beloop. Dergelijke knelpunten moeten toch snel worden aangepakt, wil men de samenwerking niet in het gedrang brengen.
Huisarts Nu 2003;32(1):35-37

Lees meer

State of the art: de diagnose van dementie

-

Handvatten voor de huisarts
J. De Lepeleire, M. Vernooij-Dassen
Dementie is een slepende aandoening waarvan de eerste tekenen niet eenvoudig te onderscheiden zijn. De huisarts heeft door zijn positie als poortwachter een belangrijke taak in het diagnosticeren van dementie. Maar hoe kan hij/zij beginnende dementie herkennen? Dit artikel reikt de huisarts een aantal praktische handvatten.
Huisarts Nu 2003;32(2):70-82

Lees meer

Comorbiditeit bij dementerenden en niet-dementerenden thuis en in instellingen

-

Een vergelijkende studie

J. Stessens, F. Buntinx, J. De Lepeleire, S. Bartholomeeusen, et al.

Is er een verschil in comorbiditeit tussen dementerenden en niet-dementerenden? Verschillen de comorbiditeitsgegevens van geïnstitutionaliseerde patiënten van die van patiënten uit een huisartsenpraktijk? Dit is wat deze vergelijkende studie onderzocht.
Huisarts Nu 2003;32(2):83-90

Lees meer

Het effect van amocicilline bij purulente rinorroe

-

Een pragmatische, gerandomiseerde dubbelblinde en placebogecontroleerde studie

A. De Sutter, T. Christiaens, M. De Meyere, M. van Driel, et al.

Voor bovenste luchtweginfecties schrijven huisartsen nog al te vaak antibiotica voor. Maar is dit wel nodig? Dit placebogecontroleerd onderzoek bestudeerde het effect van amoxicilline bij een huisartsenpraktijkpopulatie met acute bovenste luchtweginfecties en purulente rinorroe.
Huisarts Nu 2003;32(2):91-99

Lees meer

Pijn op de borst in de huisartsenpraktijk en op de spoedgevallendienst

-

Is het hetzelfde?
F. Buntinx, D. Knockaert, H. Delooz, R. Bruyninckx, N. de Blaey, et al.
Wordt 'Pijn op de borst' anders benaderd in de huisartsenpraktijk dan op een spoedgevallendienst? Dit onderzoek bestudeerde de invloed van de setting en de verwijsmethode op de diagnostische case-mix bij patiënten met eenzelfde klacht.
Huisarts Nu 2003;32(2):100-103

Lees meer

Effecten van lichamelijke activiteit bij lichte tot matige COPD

-

Een systematische review

N. Chavannes, R. Vollenberg, C. van Schayck, E. Wouters
In Nederland geeft de huisarts de patiënt met lichte tot matige COPD het advies om de lichamelijke conditie te verbeteren. Dit advies is echter niet 'evidence-based'. Deze studie ging in de literatuur zoeken naar bewijzen voor de effectiviteit van lichamelijke activiteit op de functionele status en de prognose bij patiënten met lichte tot matige COPD.

Huisarts Nu 2003:32(3):130-137

Lees meer

De invoering van een diabetespas in België

-

Een opportuniteit voor een betere diabeteszorg

J. Wens, F. Nobels, R. Baeten, L. Feyen, P. Sunaert, et al.

Veroudering van de bevolking, toenemende prevalentie van overgewicht en gebrek aan lichaamsbeweging liggen onder meer aan de basis van de toename van het aantal diabetespatiënten. Voor een adequate follow-up van deze populatie is ook een betere omkadering van de actuele diabeteszorg nodig. De recente invoering van de diabetespas is een eerste stap. Dit artikel belicht de mogelijkheden van dit nieuwe instrument.
Huisarts Nu 2003;32(3):138-146

Lees meer

Geweld bij thuiswonende ouderen

-

Oorzaken en oplossingen

L. Van de Ven
Eén op vijf thuiswonende ouderen zou het slachtoffer zijn van één of andere vorm van geweld. Hiermee omgaan is voor de professionele hulpverlener geen makkelijke opdracht. Dit artikel gaat dieper in op deze problematiek.
Huisarts Nu 2003;32(3):147-151

Lees meer

Artsen met psychische problemen

-

Interview met Fons Verhoelst
J. Beullens
Fons Verhoelst beantwoordt vanuit zijn praktijkervaring vragen over artsen met psychische problemen. Hoe gaan ze ermee om? Welke factoren spelen een rol? Zijn er in dit opzicht verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke huisartsen? En hoe kan een arts zijn probleem het best aanpakken?
Huisarts Nu 2003;32(3):152-157

Lees meer

Wat is de attitude van ouders ten opzichte van hoesten en medicatiegebruik bij hun kind?

-

Een kwantitatief en beschrijvend onderzoek
K. Dirckx, M. van Driel, H. Habraken, M. De Meyere
Ouders maken zich snel ongerust wanneer hun kind hoest. Ze geven zelfmedicatie of stappen naar de huisarts die dan vaak antibiotica voorschrijft. Hoe groot is de kennis van ouders over hoesten en medicatiegebruik? Wat zijn de redenen om naar een arts te gaan? En wat schrijft deze, volgens de ouders, voor aan een hoestend kind?
Huisarts Nu 2003;32(4):171-179

Lees meer

Antibiotica voor hoestklachten in de huisartsenpraktijk

-

Determinanten van het voorschrijfgedrag
S. Coenen, B. Michiels, P. Van Royen, J.C. Van der Auwera, J. Denekens
Nog steeds schrijven huisartsen bij hoestklachten en vermoeden van een luchtweginfectie te vaak antibiotica voor. Het identificeren van de redenen waarom zij dat doen, is belangrijk om strategieën te ontwikkelen om hun voorschrijfgedrag op termijn te verbeteren. Dit onderzoek inventariseerde de determinanten die het voorschrijfgedrag van de arts bepalen en ging na hoe doorslaggevend die zijn in de beslissing al dan niet antibiotica voor te schrijven.
Huisarts Nu 2003;32(4):180-189

Lees meer

Kleine kwalen in de huisartsengeneeskunde

-

Zweepslag van de kuit of 'coup de fouet'
Y. Groeneveld, J.A.H. Eekhof, A. Knuistingh Neven
Zweepslag van de kuit is een hinderlijke aandoening die nauwelijks behandeling vereist. Neemt men toch therapeutische maatregelen, dan is dat veelal om de pijn te verminderen en de patiënt mobiel te houden. Dit artikel gaat het effect na van fysiotherapie en oefeningen ingeval van en ter voorkoming van deze kleine kwaal.
Huisarts Nu 2003;32(4):190-192

Lees meer

Kindermishandeling

-

Is er een rol voor de huisarts?
M. Michiels
De signaalfunctie van de huisarts bij kindermishandeling wordt vaak bemoeilijkt door een aantal factoren. Nochtans is diens inbreng in het oplossen en begeleiden van de gezinsproblematiek van cruciaal belang. Dit artikel beschrijft de verschijningsvormen, signalen en risicofactoren van kindermishandeling en belicht de rol van de huisarts.
Huisarts Nu 2003;32(4):193-200

Lees meer

Als het leven ons ontglipt

-

M. Lemiengre
Met de euthanasiewet heeft de huisarts er een nieuwe taak bijgekregen. Dit editoriaal beschrijft het spanningsveld waarbinnen de wet is totstandgekomen en legt ook voorzichtig de vinger op de nu reeds zichtbare zere plek(ken).
Huisarts Nu 2003;32(5):215-217

Lees meer

De wet op euthanasie

-

Hoe moet de huisarts ermee omgaan?
M. Cosyns
Euthanasie is sinds 28 mei 2002 mogelijk mits aan de wettelijke voorwaarden en procedure wordt voldaan. Dit wil zeggen dat euthanasie tot één van de taken van de huisarts is gaan behoren. Maar is voor die huisarts alles wel duidelijk? Is die voldoende voorbereid? En waar zitten de knelpunten?
Huisarts Nu 2003;32(5):218-227

Lees meer

Euthanasie toegepast door de huisarts

-

Levensbeëindiging of stervensbegeleiding?
M. Cosyns
De huisarts moet met de realiteit leren leven dat hij/zij op een bepaald moment met een verzoek om euthanasie kan worden geconfronteerd. Wat mag en moet hij dan doen en wat niet? Kan hij weigeren? Aan de hand van een herkenbare casus van voor de overgang in de wetgeving wordt de huisarts wegwijs gemaakt.
Huisarts Nu 2003;32(5):228-234

Lees meer

Kleine kwalen in de huisartsengeneeskunde

-

Impetigo of krentenbaard
J.A.H. Eekhof, A. Knuistingh Neven
Er bestaat weinig overeenstemming inzake het beleid bij impetigo. Nochtans is het voor de huisarts belangrijk te weten welke behandelingen effectief zijn en of het weren van geïnfecteerde kinderen verdere verspreiding van de infectie kan voorkomen. Een stand van zaken.
Huisarts Nu 2003;32(5):235-237

Lees meer

Psychosociale risicofactoren en chronische rugpijn

-

Bruikbare voorspellers in de huisartsenpraktijk?
D.C.H.J. Hendriks, J.M. Sieben, S. Tuerlinckx, et al.
Psychologische en sociale factoren spelen een grote rol in de ontwikkeling van chronische rugklachten. Risicopatiënten kunnen dus best vroegtijdig worden opgespoord. Maar hoe kan de huisarts hierop screenen?
Huisarts Nu 2003;32(5):238-247

Lees meer

Kritische beoordeling van artikels over focusgroepenonderzoek

-

Het nut van een controlelijst
E. Vermeire, P. Van Royen, F. Griffiths, S. Coenen, et al.
Dit artikel beschrijft de ontwikkeling en evaluatie van een controlelijst die door lezers, auteurs, uitgevers… kan worden gebruikt om artikels over focusgroepenonderzoek kritisch te benaderen.
Huisarts Nu 2003;32(5):248-254

Lees meer

Astma bij volwassenen

-

Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering
E. Kegels, A. De Sutter, J. Michels, W. Van Peer
In het Westen lijdt ongeveer 5 tot 10 % van de volwassenen aan astma. Wereldwijd schat met het aantal atsmatici (volwassenen en kinderen) op 130 miljoen. Ondanks het gemis aan harde wetenschappelijke argumenten wordt een toename in de prevalentie van astma algemeen aanvaard.
Huisarts Nu 2003;32(6):275-300

Lees meer

La canicule

-

Editoriaal
M. Lemiengre
Het was deze zomer onmogelijk heet. De heetste zomer sedert het begin van de klimatologische waarnemingen in Ukkel. Het was bovendien komkommertijd voor de media; de hitte werd gedurende weken een vast item in de berichtgeving. Eerst luchtig, maar na verloop van tijd steeds schrijnender: de droogte inspireerde pyromanen en de aanhoudende hitte veroorzaakte een belangrijke oversterfte bij hoofdzakelijk geïsoleerde bejaarden in de grootsteden.
Huisarts Nu 2003;32(7):328

Lees meer

"Dokter, ik heb CVS!"

-

Aanpak van het chronisch vermoeidheidssyndroom in een huisartsenpraktijk
J. Neirinckx, D. Van Duppen
Enkele huisartsen uit een Antwerpse groepspraktijk miskenden de diagnose van CVS bij één van hun patiënten. Dit 'clinical incident' was de aanleiding voor het opzetten van een boeiend praktijkproject.
Huisarts Nu 2003;32(7):336-342

Lees meer

Therapietrouw bij patiënten: drie decennia van onderzoek

-

Een uitgebreid overzicht
E. Vermeire, H. Hearnshaw, P. Van Royen, J. Denekens
Lage therapietrouw aan medische behandelingen kost de bestaande gezondheidszorgsystemen jaarlijks veel geld. Niet alleen de volksgezondheid lijdt eronder, ook de artsen raken almaar meer gefrustreerd. Dit artikel geeft een overzicht van de resultaten van drie decennia van onderzoek.
Huisarts Nu 2003;32(7):343-354

Lees meer

Het voorschrijven van antibiotica bij acute infecties van neus of sinussen

-

Een kwestie van gewoonte
A. De Sutter, M. De Meyere, J. De Maeseneer, W. Peersman
Een juist inzicht in de manier en de redenen om antibiotica voor te schrijven is nodig om strategieën uit te bouwen die het voorschrijfgedrag van artsen kan doen keren. Een groep studenten van de Universiteit Gent observeerde een duizendtal arts-patiëntcontacten en bracht een aantal patronen in kaart.
Huisarts Nu 2003;32(7):355-360

Lees meer

Schrijven huisartsen te veel psychofarmaca voor aan kinderen?

-

Resultaten van het Intego-register
F. Buntinx, S. Bartholomeeusen, J. De Lepeleire
Een artikel in De Standaard van 14 juni 2003 beschuldigde de huisartsen ervan te pas en te onpas kalmeermiddelen voor te schrijven aan kinderen. Klopt deze stelling wel met de gegevens uit de Intego-registratie?
Huisarts Nu 2003;32(7):361-362

Lees meer

Hypertensie

-

Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering
P. De Cort, H. Philips, F. Govaerts, P. Van Royen
Hypertensie is één van de voornaamste cardiovasculaire risicofactoren, zowel voor coronaire hartziekten en beroerte als voor hartfalen. Nochtans is duidelijk aangetoond dat een antihypertensieve behandeling dit risico kan omkeren. Deze aanbeveling heeft tot doel vanuit de positie van de huisarts een multidisciplinaire aanpak te beschrijven voor het beleid van patiënten met verhoogde bloeddruk.
Huisarts Nu 2003;32(8):387-411

Lees meer

Hartfalen in de huisartsenpraktijk

-

Faalt de diagnostiek?
A. Courtens, W. Smolders, D. Van Duppen
Het diagnosticeren van hartfalen in de huisartsenpraktijk is niet eenvoudig. Sommige gevallen laten geen twijfel, maar van andere is het klinisch beeld minder duidelijk. Slechts 30% van de door de huisarts met hartfalen gediagnosticeerde patiënten blijkt uiteindelijk ook effectief hartfalen te hebben. Dit artikel gaat aan de hand van een casus dieper in op de problemen die zich stellen bij de diagnostiek van hartfalen.
Huisarts Nu 2003;32(8):512-418

Lees meer

'Health beliefs' en therapietrouw bij diabetes-type-2-patiënten

-

Door de bril van de huisarts bekeken
J. Wens, E. Vermeire, P. Van Royen, B. Sabbe, J. Denekens
Dit 'short report' is de neerslag van een posterpresentatie op het Eerstelijnssymposium 2002 en beschrijft een kwalitatief explorerend focusgroepenonderzoek naar de manier hoe huisartsen omgaan met (geringe) therapietrouw bij hun patiënten.
Huisarts Nu 2003;32(8):419-420

Lees meer

Preventie: wie wordt er beter of rijker van?

-

Economische evaluaties in de gezondheidszorg
L. Annemans
Een gezondheidseconomische evaluatie tracht een antwoord te vinden op vragen als: "Zijn de kosten van preventieprogramma's in verhouding tot de effecten op de gezondheid? Is een behandeling met bewezen werkzaamheid ook werkelijk effectief?" Dit artikel belicht de principes en het nut van dergelijke evaluaties voor de gezondheidszorg in het algemeen, maar vooral voor preventie.
Huisarts Nu 2003:32(9):452-457

Lees meer

Opvattingen van patiënten over respiratoire symptomen en antibiotica

-

Resultaten van een onderzoek in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
S. Coenen, H. van Duijn, M. Kuyvenhoven, R. Tudor Jones, et al.
Voor 'onschuldige' luchtwegsymptomen stappen patiënten meestal naar de huisarts. Bovendien krijgen ze niet zelden een antibioticum voorgeschreven. Om het antibioticagebruik via interventie te optimaliseren, is het nodig te weten hoe patiënten denken over luchtwegsymptomen en antibioticagebruik. Dit artikel brengt verslag uit van de resultaten van een onderzoek in vier Belgische, Britse en Nederlandse huisartsenpraktijken.
Huisarts Nu 2003;32(9):458-463

Lees meer

Consultatieduur in de huisartsenpraktijk

-

Cross-sectionele studie in zes Europese landen
M. Deveugele, A. Derese, A. van den Brink-Muinen, J. Bensing, et al.
In welke mate bepalen kenmerken van patiënt, arts en raadpleging de duur van de consultatie? Dit was het uitgangspunt van een cross-sectionele studie in zes Europese landen. U leest hier de belangrijkste resultaten.
Huisarts Nu 2003;32(9):464-471

Lees meer

Antibiotica voor hoestklachten in de huisartsenpraktijk

-

Exploreren, beschrijven en optimaliseren van het voorschrijven.

Proefschrift

S. Coenen
De toenemende bacteriële resistentie en het veelvuldig en onjuist gebruik van antibiotica waren voor doctorandus Samuel Coenen de aanleiding voor interventieonderzoek om het voorschrijven van antibiotica door huisartsen terug te dringen bij patiënten met hoestklachten. De neerslag ervan lezen we in zijn proefschrift ‘Antibiotics for coughing in general practice: exploring, describing and optimising prescribing’. Het wordt hier becommentarieerd door Geert-Jan Dinant, hoogleraar Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek in de Huisartsgeneeskunde aan de capaciteitsgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit van Maastricht.
Huisarts Nu 2003;32(9):472-475

Lees meer

Koolstofmonoxidevergiftiging

-

Een diagnostische valkuil
L. Van Houdt
Een CO-intoxicatie diagnosticeren is niet eenvoudig. De symptomen zijn aspecifiek en lijken vaak sterk op die van een banale virale infectie. Dit artikel wil de aandacht van de huisarts vestigen op de mogelijkheid van een CO-intoxicatie, niet alleen bij acuut bewustzijnsverlies of coma, maar ook bij subacute vage neuropsychiatrische klachten, vooral tijdens de koudere seizoenen.
Huisarts Nu 2003;32(10):500-503

Lees meer

PICO-OOS

-

Editoriaal
M. Lemiengre
We zijn in de late helft van de negentiende eeuw. Twee collega’s filosofen ruilen op een zondagnamiddag de mufheid van de bibliotheek en de auditoria voor een inspirerende wandeling op het platteland. Zij discussiëren over de uitgangspunten van een nieuwe filosofische stroming die toen net boven de doopvont werd gehouden: het empirisme.
Huisarts Nu 2003;32(10):499

Lees meer

Online on-the-spot

-

Evidence-based medicine in de spreekkamer
D. Van Duppen, F. Goossens, A. Van Linden, J. Neirinckx, et al.
Het huidige aanbod aan medische informatie is groot. De opmars van ‘Evidence-Based Medicine’ (EBM) is hier niet vreemd aan. Deze wetenschap wordt daarenboven op grote schaal verwerkt tot praktisch bruikbare guidelines en ‘POEMS’ (Patient-Oriented Evidence that Matters). Relevante internationale evidentie halen we via on line zoekmachines nu in een mum van tijd de consultatiekamer binnen. Maar hoe maken huisartsen zich deze nieuwe werkomgeving eigen? En hoe verhogen ze de gebruikswaarde van hun kennisvergaring?
Huisarts Nu 2003;32(10):513-518

Lees meer

Het uitgestelde antibioticumvoorschrift bij verkoudheid, acute keelpijn en acute hoest

-

Een literatuurstudie
J. Maes, P. Van Royen, J. Denekens, G. Ieven, W. De Backer
Eén van de mogelijke pistes om overmatig antibioticagebruik op een efficiënte manier tegen te gaan is 'het uitgestelde antibioticumvoorschrift'. Deze literatuurstudie gaat na of dit beleid bij bovenste luchtweginfecties veilig is en of het in vergelijking met 'het onmiddellijke voorschrift' ook doeltreffend is om het gebruik van antibiotica te beperken.
Huisarts Nu 2003;32(10):519-524

Lees meer