2005; 34e jaargang

01 januari 05

Het diabetesspreekuur

-

Waarom maken diabetespatiënten in een wijkgezondheidscentrum geen gebruik van de diëtist(e)?
L. Feyen, P. Sunaert, K. Vanoverbeke, J. De Maeseneer
In een Gents wijkgezondheidscentrum werd in 1997 een diabetesspreekuur ingevoerd en een structurele samenwerking met een diëtist(e) georganiseerd. Desondanks bleef de contactfrequentie met de diëtist(e) erg laag. We peilden naar de redenen.
Huisarts Nu 2005;34(1):29-31

Lees meer

Voorschrijven van logopedische verstrekkingen

-

Wat de huisarts wel en niet mag
T. Blux, L. Heylen
Wat huisartsen moeten weten over de reglementering rond het voorschrijven van logopedische verstrekkingen in het kader van de verplichte ziekteverzekering, de ouderenzorg, de vrije en aanvullende verzekering van de ziekenfondsen en de particuliere verzekeringen.
Huisarts Nu 2005;34(1):2-7

Lees meer

Evidence-based medicine in het curriculum geneeskunde

-

De PICO-methode toegepast op een nieuwe trend in de medische opleiding
T. Beckx, S. Coenen, J. Denekens, P. Van Royen
Bevindingen van klinisch-wetenschappelijk onderzoek kritisch beoordelen is een belangrijk facet van de evidence-based medicine (EBM). De integratie ervan in de medische opleiding is nodig. Maar in hoeverre slaagt de huidige opleiding hierin?
Huisarts Nu 2005;34(1):8-10

Lees meer

Intego, een registratienetwerk van huisartsen in Vlaanderen

-

Inleding tot een nieuwe artikelenreeks
S. Bartholomeeusen, C. Truyers, F. Buntinx
Dit eerste artikel van deze nieuwe reeks bespreekt de algemene kenmerken van de Integogegevensbank. Deze databank beheert gegevens afkomstig van de gestructureerde registratie in het elektronisch medisch dossier (EMD) van huisartsenpraktijken verspreid over heel Vlaanderen.
Huisarts Nu 2005;34(1):11-14

Lees meer

Intego in de praktijk (deel 1)

-

Algemene gegevens over morbiditeit in de eerste lijn
S. Bartholomeeusen, C. Truyers, F. Buntinx
In dit tweede artikel van de Intego-reeks worden enkele algemene aspecten over morbiditeit in de eerste lijn besproken, op basis van informatie afkomstig van de Intego-databank.
Huisarts Nu 2005;34(1):15-18

Lees meer

Verwachtingen van patiënten over huisartsengeneeskunde

-

Een pilootstudie

J. De Lepeleire, M. Creemers, K. Van Tichelt, H. Van Loon
Huisartsen zijn zich over het algemeen te weinig bewust van wat patiënten van hen verwachten. Nochtans is het inlossen van die verwachtingen belangrijk om tevreden patiënten te hebben en te houden. Kunnen we patiëntverwachtingen op één of andere manier meten?

Huisarts Nu 2005;34(1):19-25

Lees meer

Samen werken aan palliatieve thuiszorg

-

Een kwestie van (over)bruggen?
I. Hermann, B. Van den Eynden, P. Van Royen, J. Denekens
De palliatieve patiënt heeft recht op een integrale holistische zorg. Hiervoor is een intense samenwerking nodig tussen de verschillende betrokken disciplines. Hoe verloopt die samenwerking momenteel in Vlaanderen?
Huisarts Nu 2005;34(1):26-28

Lees meer

De verschillende schalen voor ADL-activiteiten voor volwassenen in de Vlaamse gezondheidszorg

-

Een overzicht
J. Lepeleire, L. Paquay, M. Jacobs
In België worden zorgbehoefte en zelfredzaamheid gemeten aan de hand van de beoordeling van ADL-activiteiten. Ook de financiering wordt hieraan gekoppeld. Welke beoordelingsschalen zijn hiervoor momenteel in omloop en zijn er verschillen in hun toepassing? Dit artikel wil duidelijkheid scheppen.
Huisarts Nu 2005;34(2):58-69

Lees meer

Hechting: risico of bescherming?

-

Rol van de huisarts in de preventie en begeleiding van hechtingsstoornissen
R. Verdult
Hechtingsstoornissen spelen een belangrijke rol in de psychologische ontwikkeling van het kind en in de manier waarop volwassenen in het leven staan. De huisarts kan slecht 'gehechte'; patiënten helpen door preventief en 'erkennend' op te treden, en tijdig door te verwijzen naar professionele hulp.
Huisarts nu 2005;34(2):70-78

Lees meer

Intego in de praktijk (deel 2)

-

Incidentie van waterpokken
C. Truyers, S. Bartholomeeusen, F. Buntinx
Dit tweede artikel van de reeks over de Intego-databank bespreekt de epidemiologische gegevens met betrekking tot waterpokken over een periode van tien jaar.
Huisarts Nu 2005;34(2):79-81

Lees meer

Chlamydia trachomatis opsporen in de huisartsenpraktijk

-

Hoe schatten huisartsen het SOI-risico van hun patiënten in?
V. Verhoeven, D. Avonts, R. Remmen, H. Van Puymbroeck, P. Van Royen
Chlamydia-infecties blijven in aantal toenemen. Screening lijkt dus niet overbodig. Maar hoe kijken de nu reeds zwaar belaste huisartsen hier tegenaan? Hoe beoordelen zij de infectiestatus van hun patiënten en welke invloed hebben hun verwachtingen op hun verder testgedrag?
Huisarts Nu 2005:34(2):82-84

Lees meer

CLB-artsen en de preventie van tienerzwangerschappen

-

De knelpunten
M. Nys, L. Peremans, P. Van Royen
Deze studie onderzocht hoe CLB-artsen hun rol zien in de informatieverstrekking en hulpverlening in de preventie van tienerzwangerschappen en vooral welke knelpunten zij hierin ervaren.
Huisarts Nu 2005;34(2):85-87

Lees meer

Patiëntenbijsluiters bij geneesmiddelen

-

Wat is hun relevantie?
R. Vander Stichele
Met dit onderzoek zette doctorandus Vander Stichele de patiëntenbijsluiter weer op de agenda. Het is een belangrijk en relevant onderwerp, maar het lijkt een beetje ‘uit de mode’ na de initiële inspanningen in (vooral) de jaren ’90 van vorige eeuw. Toch is goede en leesbare informatie bij elke aflevering van medicatie niet minder belangrijk geworden.
Huisarts Nu 2005;34(2):88-90

Lees meer

HIV-tests zonder toestemming van de patiënt

-

Lezersbrief
J. Van den Ende
De redactie van Huisarts Nu ontving een lezersreactie van dr. Jef Van den Ende (Wilrijk) op het artikel ‘HIV-tests zonder medeweten van patiënten in België’ van V. Van Casteren, D. Devroey, A. Sasse et al., verschenen in Huisarts Nu 2004; 8:457-63. Wij publiceren ze hier samen met een antwoord van de auteurs en een beschouwing van professor Herman Nys, gewoon hoogleraar Medisch Recht aan de Katholieke Universiteit Leuven.
Huisarts Nu 2005;34(2):91-92

Lees meer

Therapietrouw bij diabetes type 2-patiënten vanuit het standpunt van de patiënt

-

Een kwalitatieve studie
E. Vermeire, P. Van Royen, S. Coenen, J. Wens, J. Denekens
Aan de hand van focusgroepenonderzoek werd nagegaan hoe diabetespatiënten denken over hun ziekte en behandeling, en welke problemen zij ondervinden bij het naleven van de voorgeschreven therapie.
Huisarts Nu 2005;34(3):118-125

Lees meer

Intego in de praktijk (deel 3)

-

Incidentie van wratten
C. Truyers, S. Bartholomeeusen, F. Buntinx
Dit derde artikel over de Intego-databank bespreekt de incidentie, leeftijds- en geslachtsverdeling en de seizoensvariatie van wratten over een periode van tien jaar.
Huisarts Nu 2005;34(3):126-129

Lees meer

Het voorschrijven van antibiotica bij acute hoest in de huisartsenpraktijk optimaliseren

-

Een cluster-gerandomiseerd gecontroleerd interventieonderzoek
S. Coenen, P. Van Royen, B. Michiels, J. Denekens
In dit artikel worden de resultaten gerapporteerd van een RCT die het effect naging van een interventie op maat om de aanbeveling acute hoest te implementeren, op het voorschrijven van antibiotica bij acute hoest.
Huisarts Nu 2005;34(3):130-141

Lees meer

Behandeling van cutane virale wratten

-

Hoe efficiënt is cryotherapie?
K. Erixon, S. Coenen, J. Denekens, P. Van Royen
Het wegbranden van wratten (cryotherapie) boezemt kinderen vaak angst in. Kunnen we jonge patiëntjes een alternatief voorstellen dat even of meer doeltreffend is en toch minder nevenwerkingen geeft?
Huisarts Nu 2005:34(3):142-144

Lees meer

Wondzorg in de eerste lijn

-

Beschrijving van een samenwerkingsprotocol
B. Uyttenhove, F. Ramboer, B. Clarys, W. Depickere, et al.
Sinds geruime tijd ontstaan in de eerste lijn tal van samenwerkingsinitiatieven met de bedoeling de zorg voor patiënten beter te stroomlijnen. Eén ervan is het samenwerkingsprotocol voor wondverzorging in de thuiszorg, een initiatief van de SamenwerkingsInitiatieven Thuiszorg (SIT) West-Vlaanderen, dat een betere communicatie beoogt tussen huisartsen en thuisverpleegkundigen.
Huisarts Nu 2005;34(3):145

Lees meer

Zieken-t-huis

-

Beschrijving van een project van 'Familiehulp Antwerpen'
H. De Maeyer, W. Brusselaers
Personen die van een intramurale setting naar een thuiszorgsituatie overgaan, komen vaak in een zorgvacuüm terecht. De bedoeling van dit project was een naadloze transfer te realiseren tussen de verschillende zorgsettings.
Huisarts Nu 2005;34(3);146-147

Lees meer

Observationeel onderzoek in de huisartsenpraktijk

-

Wordt de klinische praktijk er beter van?
D. Devroey
Tot voor kort werden slechts weinig klinische studies over preventie van cardiovasculaire aandoeningen uitgevoerd op huisartsenniveau. Huisartsen waren bijgevolg genoodzaakt om zich te baseren op resultaten van onderzoek uitgevoerd in de tweede lijn. Deze vaststelling zette doctorandus Dirk Devroey aan om het pad te effenen voor observationeel onderzoek over dit onderwerp in de huisartsenpraktijk. De resultaten ervan staan beschreven in zijn doctoraal proefschrift. Marc Lemiengre, huisarts en hoofdredacteur van Huisarts Nu, levert hierop commentaar.
Huisarts Nu 2005;34(3):148-150

Lees meer

Onderregistratie van SOA's in de eerste lijn

-

Knelpunten en mogelijkheden in kaart gebracht
K. Bovijn, A. Helder, S. Coenen, K. Vermeire, D. Avonts
Huisartsen zien tot 90% van de SOA-risicopopulatie. Hierdoor lijken ze het best geplaatst om SOA's te registeren. Maar hoe zien zij dat? Welke drempels ervaren ze? En wat is volgens hen de meest aangewezen registratiestrategie?
Huisarts Nu 2005;34(4):174-182

Lees meer

Intego in de praktijk (deel 4)

-

Incidentie van COPD en astma
C. Truyers, S. Bartholomeeusen, F. Buntinx
Dit vierde artikel van de Intego-reeks bespreekt de incidentie, leeftijd- en geslachtsverdeling en de seizoensvariatie van COPD en astma over een periode van tien jaar.
Huisarts Nu 2005;34(4):183-185

Lees meer

Op de grens van 'cure' en 'care'

-

Begeleiding van gedragsverandering door de huisarts
G. Thijs, M. Van Nuland, F. Govaerts
De werkgroep 'Consultvoeren en gedragsverandering' van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH) ontwikkelde een evidence-based model om gedragsverandering in de huisartsenpraktijk te begeleiden. Dit artikel bespreekt de onderbouw ervan.
Huisarts Nu 2005;34(4):186-191

Lees meer

Hypertensieve crisis

-

Onderzoeken, behandelen en-of verwijzen
M. Peters, B. Michiels, S. Coenen, J. Denekens, P. Van Royen
Een hypertensieve crisis is een uitzonderlijke noodsituatie waarmee de huisarts weleens te maken krijgt. Wat is het juiste beleid bij plots verhoogde bloeddruk? De auteurs zochten het voor u op.
Huisarts Nu 2005;34(4):192-194

Lees meer

Van counselen naar cognitieve gedragstherapie

-

Een meerwaarde in de huisartsenpraktijk
D. Van Duppen, J. Neirinckx, L. Seuntjens
De cognitieve gedragstherapie (CGT) heeft zich inmiddels een weg gebaand naar de huisartsenpraktijk. Zelfs bij alledaagse problemen vinden patiënten er baat bij. Zo ook in een praktijk Geneeskunde voor het Volk te Deurne (Antwerpen).
Huisarts Nu 2005;34(4):195-203

Lees meer

Effectiviteit van professionele samenwerking bij huisartsen

-

Naar een optimale vorm van interdependentie
C. Nijns, W. Nijs, R. Bouwen, D. Grouwels
Dit exploratief onderzoek ging na of er een lineair verband is tussen de graad van 'interdependentie' (onderlinge samenhang tussen teamleden) en de effectiviteit van een samenwerkingsverband.
Huisarts Nu 2005;34(4):204-206

Lees meer

Opportunistische screening op urogenitale chlamydia-infecties bij vrouwen in de huisartsenpraktijk

-

Een proefschrift met passie
V. Verhoeven
Het klinische beeld van een urogenitale chlamydia-infectie is allesbehalve indrukwekkend of specifiek. Toch geeft deze infectie aanleiding tot een aantal ernstige complicaties. Het is dus belangrijk om vrouwen met een chlamydia-infectie tijdig op te sporen en te behandelen. Hoe kan dit op een adequate manier in de huisartsenpraktijk worden aangepakt? Dit behandelt Veronique Verhoeven in haar doctoraal proefschrift. Dirk Avonts levert hierop commentaar.
Huisarts Nu 2005;34(4):207-210

Lees meer

Acute rhinosinusitis

-

Aanbeveling voor een goed gebruik van antibiotica
A. De Sutter, F. Gordts, S. Van Lierde
Klachten van rhinosinusitis komen frequent voor in de ambulante praktijk. Hoewel ze er weinig baat bij hebben, krijgt meer dan de helft van de rhinosinusitispatiënten antibiotica voorgeschreven. Antibiotica kunnen echter wel leiden tot nevenwerkingen, nutteloze kosten voor patiënt en maatschappij en het ontstaan van resistentie. Deze aanbeveling wil huisartsen aansporen om bij patiënten met acute rhinosinusitis minder antibiotica voor te schrijven en antibiotica te kiezen met een beter werk
Huisarts Nu 2005;34(5):234-259

Lees meer

Intego in de praktijk (deel 5)

-

Incidentie van herpas zoster
C. Truyers, S. Bartholomeeusen, F. Buntinx, J. De Loof
Dit vijfde artikel van de Intego-reeks bespreekt de incidentiegegevens van herpes zoster over een periode van tien jaar en vergelijkt ze met de registratiegegevens van collega Jef De Loof.
Huisarts Nu 2005;34(5):260-262

Lees meer

Onderzoek in de eerste lijn

-

De nood aan medische, contextuele en beleidsgebonden evidentie
J. De Maeseneer, M. van Driel, L. Green, C. van Weel
Huisartsen worden gevraagd de kwaliteit van hun klinisch handelen te verbeteren. Om dit te realiseren, laten ze zich leiden door wat aan wetenschappelijk onderzoek voorhanden is. Maar het huidige onderzoeksaanbod is ontoereikend, want geeft huisartsen vaak geen antwoorden op typische eerstelijnsvragen. Welk onderzoek is er dan wel nodig?
Huisarts Nu 2005;34(5):263-271

Lees meer

Indicatoren van kwalititeit van preventieve zorg in de Vlaamse huisartsenpraktijk

-

Resultaten van kwaliteit van preventieve zorg in de Vlaamse huisartsenpraktijk\n
N. Boffin, F. Govaerts
Zijn de vijf gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid anno 2005 bereikt? Om dit te kunnen meten zijn indicatoren van kwaliteit van preventieve zorg nodig. Waar vinden we die? En als we die al vinden, zijn ze dan ook bruikbaar?
Huisarts Nu 2005;34(5):272-276

Lees meer

Intego in de praktijk (deel 6)

-

Incidentie van acute urineweginfecties
C. Truyers, S. Bartholomeeusen, F. Buntinx
In dit artikel analyseren de auteurs de incidentiegegevens van acute urineweginfecties, met name cystitis, pyel(onefr)itis en urethritis, van 1994 tot 2003.
Huisarts Nu 2005;34(6):303-306

Lees meer

Kwaliteitscriteria om medische internetsites te beoordelen

-

Resultaten van een literatuurstudie
K. Van Puyenbroeck, P. Van Royen
Internet is een bron van medische informatie voor artsen en patiënten. Maar is de informatie die we er vinden altijd even betrouwbaar en kwaliteitsvol? De auteurs gaan in deze literatuurstudie op zoek naar criteria die kunnen dienen om de kwaliteit van gezondheidsinformatie te beoordelen.
Huisarts Nu 2005;34(6):307-313

Lees meer

Hoe goed geven huisartsen rookstopadvies?

-

Implementatieonderzoek van de aanbeveling Stoppen met Roken
J. Buffels, J. Degryse
Deze studie onderzocht of de doelstellingen van de aanbeveling voor goede medische praktijkvoering Stoppen met roken van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH) haalbaar zijn binnen het bestek van een normale raadpleging bij de Vlaamse huisarts.
Huisarts Nu 2005;34(6):314-319

Lees meer

Begeleiding van rookstop

-

Verslag van een praktijkproject
B. Vaes, J. Craenen
In dit praktijkproject in de huisartsengroepspraktijk van Hoeilaart werd het rookgedrag van patiënten bevraagd en rookstopbegeleiding via minimale interventie toegepast overeenkomstig de WVVH-aanbeveling Stoppen met roken.
Huisarts Nu 2005;34(6):320-322

Lees meer

Bevraging van rookgedrag en registratie in het EMD

-

Resultaten van een praktijkproject
A. Pilaet, P. Van Royen, L. Peremans, A. D'Hondt
Het vakje in het EMD voorzien om het rookgedrag van de patiënt te registreren, blijft vaak leeg. Nochtans vormt dit een goede basis voor rookstopadvies via minimale interventie. Dit praktijkproject wilde de bevraging van rookgedrag van patiënten verbeteren en de registratie ervan in het EMD optimaliseren.
Huisarts Nu 2005;34(6):323-326

Lees meer

Primaire preventie van coronaire hartziekten in de huisartsenpraktijk

-

Een beschrijvend populatieonderzoek
D. Devroey, J. Kartounian, J. Vandevoorde, W. Betz, et al.
Modificeerbare risicofactoren zoals hypertensie, diabetes, hypercholesterolemie, roken en obesitas worden nog steeds niet of onvoldoende gediagnosticeerd, of zelfs helemaal niet behandeld. Deze studie onderzocht welke interventies huisartsen uit Overijse, Hoeilaart en Merchtem doen bij patiënten tussen 45 en 64 jaar die consulteren voor een preventief cardiovasculair onderzoek.
Huisarts Nu 2005;34(6):294-302

Lees meer

Aanpak van slapeloosheid in de eerste lijn

-

Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering
T. Declercq, R. Rogiers, H. Habraken, J. Michels, et al.
Deze aanbeveling beschrijft het beleid in de eerste lijn voor volwassen patiënten met klachten over slaaptekort of gebrekkige slaapkwaliteit (slapeloosheid of insomnia).
Huisarts Nu 2005;34(7):346-371

Lees meer

Hepatitis C: een actueel probleem in TG De Kiem

-

Resultaten van een observationeel (case serie) onderzoek
L. Foucart
In 2001 schommelde de prevalentie van hepatitis C-infecties bij intraveneuze druggebruikers in Vlaanderen tussen de 36 en 66 %. De therapeutische gemeenschap De Kiem (Oost-Vlaanderen) biedt zowel intraveneuze als niet-intraveneuze druggebruikers een intensief residentieel programma aan. Dit artikel beschrijft de resultaten van een observationeel onderzoek in deze therapeutische gemeenschap.
Huisarts Nu 2005;34(7):372-374

Lees meer

Intego in de praktijk (deel 7)

-

Incidentie van melanomen en niet-melanoomachtige huidkankers
C. Truyers, S. Bartholomeeusen, D. Lousbergh, F. Buntinx
Sinds de jaren 70 van vorige eeuw wordt een alarmerende stijging van de incidentie van huidkanker in Europa gerapporteerd. Aan de hand van de epidemiologische gegevens van Intego met betrekking tot melanomen en niet-melanoomachtige maligniteiten gaan de auteurs na of deze stijging kan worden bevestigd.
Huisarts Nu 2005;34(7):375-377

Lees meer

Voorkeurantibioticum, dosering en behandelingsduur in de huisartsenpraktijk

-

Vergelijking tussen toen Europese landen
S. Coenen, S. Mölstad
Om het toenemende probleem van bacteriële resistentie aan te pakken, zijn in de Europese Unie tal van inspanningen geleverd om betrouwbare gegevens over antibioticagebruik te verzamelen. Helaas houden deze gegevens vaak geen rekening met indicatie, dosering of behandelingsduur.
Huisarts Nu 2005;34(7):378-380

Lees meer

Permanentienetwerken bij solowerkende huisartsen in Vlaanderen

-

Een verkennende studie
L. Van Impe, T. Hoerée
De permanentieplicht is voor soloartsen een zware taak. Steeds meer worden afspraken gemaakt om de permanentie in bepaalde omstandigheden van elkaar over te nemen. Deze studie onderzocht met wie huisartsen hiervoor samenwerken, hoe vaak ze dat doen en hoe ze de samenwerking het liefst georganiseerd willen zien?
Huisarts Nu 2005;34(7):381-383

Lees meer

Sterfteregistratie in twee Vlaamse huisartsenpraktijken

-

Van praktijkrapport naar kwaliteitsverbetering
J. De Lepeleire, P. Vanden Bussche, L. Seuntjens
De algemene perceptie is dat mensen vooral in een ziekenhuis sterven. Uit de registratiegegevens over sterfte in twee Vlaamse huisartsenpraktijken blijkt nochtans dat de helft thuis of in een thuisvervangend milieu overlijdt.
Huisarts Nu 2005;34(7):384-386

Lees meer

Beleid bij acute hoest

-

Vergelijking tussen Belgische en Nederlandse huisartsen
S. Coenen, I. Welschen, P. Van Royen, MM. Kuyvenhoven, et al.
Zijn er verschillen in het antibioticavoorschrijfgedrag tussen Nederlandse en Belgische huisartsen? Zo ja, zijn ze dan ook significant? En hoe kunnen we ze verklaren? Deze studie vergeleek het beleid bij acute hoest in beide landen.
Huisarts Nu 2005;34(8):406-411

Lees meer

Zoeken in de 'Virtuele Bibliotheek Gezondheidszorg'

-

Effecten van training op het gebruik van medische informatietechnologie
K. Hannes, E. Simons, J. Goedhuys, R. Vander Stichele, B. Aertgeerts
De Virtuele Bibliotheek Gezondheidszorg (VBG) van het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM) geeft zorgverleners toegang tot evidence-based medische literatuur. Een pilootonderzoek uit 2003 had tot doel de VBG te introduceren en het gebruik ervan te stimuleren.
Huisarts Nu 2005;34(8):412-417

Lees meer

Kwaliteitsverbetering in de huisartsenpraktijk

-

Het gebruik van de 'Virtuele Bibliotheek Gezondheidszorg'
B. Michiels, S. Coenen, E. Vermeire, K. Hannes, et al.
Een studie aan de Universiteit Antwerpen onderzocht de effecten van een praktische training op het gebruik van de Virtuele Bibliotheek Gezondheidszorg (VBG) van CEBAM.
Huisarts Nu 2005;34(8):418-424

Lees meer

Gebruik van hormonale substitutietherapie in de huisartsenpraktijk

-

Resultaten van een praktijkproject (2004)
J. De Rooze, E. Kegels, H. Hofkens, E. Boydens
Dit praktijkproject onderzocht hoe vrouwen met menopauzale klachten op een wetenschappelijk onderbouwde manier kunnen worden geholpen om een verantwoorde keuze te maken inzake hormonale substitutietherapie.
Huisarts Nu 2005;34(8):425-434

Lees meer

Cardiovasculaire risico's bij veertigplussers in de eerste lijn

-

Is de registratie ondermaats?
F. Goossens, K. Goossens, A. Adriaenssens, F. Deceulaer, J. Goossens
Eén van de voorwaarden voor een beter preventief beleid is een duidelijke registratie van de cardiovasculaire risicofactoren in het EMD. Dit praktijkproject ging in drie praktijken na of dit correct en consequent gebeurt.
Huisarts Nu 2005;34(8):435-438

Lees meer

Van evidentie tot kennis

-

Het proces van synthetiseren van onderzoeksresultaten
E. Vermeire
Therapietrouw, kwalitatief onderzoek en de synthese van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksgegevens zijn de rode draad doorheen het doctoraal proefschrift van Etienne Vermeire. Het wordt hier becommentarieerd door professor Joost Weyler van de vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde van de Universiteit Antwerpen.
Huisarts Nu 2005;34(8):439-444

Lees meer

Huisartsen en de zorg voor diabetes mellitus type 2-patiënten: zijn we er klaar voor?

-

M. Lemiengre
Ieder jaar realiseert de redactie van Huisarts Nu een nummer over een bepaald thema. Het initiatief hiervoor gaat soms uit van de redactie, maar meestal is het een samenloop van toevalligheden die synchroon verlopen of synchroon worden gestuurd. Dit jaar is de keuze gevallen op de zorg voor de patiënt met diabetes mellitus type 2.
Huisarts Nu 2005;34(9):463-464

Lees meer

Randvoorwaarden voor een goede diabeteszorg

-

De huisarts en de revalidatieovereenkomst inzake zelfregulatie van patiënten met diabetes mellitus
J. Wens
Als het woord 'diabetesconventie' valt, fronst menig huisarts de wenkbrauwen. Wat betekent deze conventie immers voor hem? Laat hij zich hierdoor niet de kaas van het brood halen? De conventiecentra in de ziekenhuizen, die aanvankelijk alleen de zorg voor diabetes type 1-patiënten op zich namen, gingen in de loop der jaren steeds meer de zorg van type 2-patiënten coördineren.
Huisarts Nu 2005;34(9):467-473

Lees meer

De diabetesconventie

-

Levenslijn voor patiënten behandeld met insuline
C. Mathieu, F. Nobels
Hoe is de diabetesconventie ontstaan? Welke weg heeft ze tot op de dag van vandaag afgelegd? En waarom heeft ze aanleiding gegeven tot groeiende onvrede tussen eerste en tweede lijn? Twee endocrinologen schetsen voor u de geschiedenis en de geest van de diabetesconventie.
Huisarts Nu 2005;34(9):474-479

Lees meer

Het beleid bij diabetes mellitys type 2

-

De krachtlijnen
A. Dermine
De onlangs verschenen aanbeveling over diabetes Mellitus type 2 is een zeer lijvig document gewroden, ongetwijfeld een voortreffelijk referentiedocument, maar de huisarts heeft er een hele kluif aan, zeker als hij alleen maar snel de belangrijkste zaken wil opfrissen.
Huisarts Nu 2005;34(9):480-486

Lees meer

De diabetespas in België

-

Een evaluatie na achttien maanden
J. Wens, F. Nobels
Sinds meer dan anderhalf jaar is in de zorg voor diabetespatiënten een zeer praktisch instrument beschikbaar: de diabetespas. Deze pas zou de patiënt toelaten zelf zijn persoonlijke doelstellingen bespreekbaar te maken met de huisarts, die met hem het noodzakelijke zorgtraject beter zou kunnen uittekenen.
Huisarts Nu 2005;34(9):487-493

Lees meer

Visie op de zorg voor diabetes type 2-patiënten in België

-

Analyse van een bevraging bij achtien belangengroepen\n
H. Bastiaens, P. Sunaert, L. Borgermans, J. Wens, et al.
Met het oog op een betere kostenefficiëntie en een beheersbaar budget, erkent de overheid het belang van de coördinerende rol van de huisarts bij chronische aandoeningen. Daarom stimuleert ze via het Koninklijk Besluit van 22 juni 2001 experimentele projecten van geïntegreerde en gedeelde zorg onder verantwoordelijkheid van huisartsen.
Huisarts Nu 2005;34(9):494-499

Lees meer

Samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn in de diabeteszorg

-

Van verwijzing naar gedeelde zorg
P. Sunaert, L. Feyen, B. Snauwaert, H. Bastiaens, et al.
In de regio Aalst loopt in het kader van het Koninklijk Besluit van 22 juni 2001 een diabetesproject dat wil nagaan of het haalbaar en effectief is om via een bottom-up methode een model van gedeelde diabeteszorg te ontwikkelen.
Huisarts Nu 2005;34(9):500-507

Lees meer

Interventies om therapietrouw te verhogen bij personen met diabetes type 2

-

Resultaten van een Cochrane review
E. Vermeire
De therapietrouw van patiënten met een chronische aandoening is doorgaans laag. Zo ook bij diabetes type 2. Bestaan er efficiënte interventies om de therapietrouw bij diabetes type 2 te verhogen? Dit werd onderzocht in een Cochrane review, waarvan we hier een samenvatting publiceren.
Huisarts Nu 2005;34(9):508-509

Lees meer

Diabetes type 2 bij allochtonen

-

Hogere incidentie, meer complicaties en toch een vergeten groep
G. Yildiz, D. Avonts, L. Van Gaal, P. Van Royen
Diabetes komt bij migranten meer voor, en gaat ook gepaard met ernstigere complicaties. En toch gebeurt hier weinig onderzoek rond. Wat zijn de prevalentie- en incidentiecijfers? Waarom komt diabetes in deze populatie vaker voor? En wat is het verloop van complicaties bij hen?
Huisarts Nu 2005;34(9):510-518

Lees meer

Risicovoeten opsporen bij diabetespatiënten

-

Is regelmatige voetinspectie door de huisarts haalbaar?
S. Vancanneyt, M. Lebrun
Het optreden van voetproblemen is bij diabetes een vaak uit het oog verloren complicatie. Hoewel de huisarts een centrale functie vervult in de begeleiding van patiënten met diabetes type 2, lijkt voetinspectie niet echt tot zijn routine te behoren.
Huisarts Nu 2005;34(9):519-522

Lees meer

Medicamenteus cardiovasculair risicobeleid bij diabetespatiënten

-

Hoe objectiveren en verbeteren?
K. Smets, K. Hillemans, D. Van Duppen, J. Baekelandt
Personen met diabetes type 2 hebben een anderhalf tot viermaal hogere mortaliteit dan de totale bevolking; 50 tot 75 % van deze sterfte is te wijten aan cardio- en cerebrovasculaire aandoeningen. Reden genoeg om aandacht te hebben voor een globale aanpak van de risicofactoren.
Huisarts Nu 2005;34(9):523-527

Lees meer

Hoe ziek zijn diabetes type 2-patiënten in de huisartsenpraktijk?

-

Evaluatie van hun cardiovasculaire risicofactoren\n
B. Schoolmeesters
Er zijn geen recente cijfers beschikbaar over de prevalentie en behandeling van cardiovasculaire risicofactoren bij diabetes type 2-patiënten in de eerste lijn. Vermits diabetes een multifactoriële aanpak en systematische opvolging vereist, is het nochtans belangrijk zicht te krijgen op de kwaliteit van de behandeling van deze risico's.
Huisarts Nu 2005;34(9):528-533

Lees meer

Asymptomatische hoogrisicopatiënten screenen op diabetes

-

Zinvol in de huisartsenpraktijk?
V. Sung, H. Schoofs
Gezien de verwachte prevalentiecijfers van diabetes voor de toekomst kunnen we ons afvragen of we niet beter al onze 'asymptomatische' patiënten op diabetes zouden screenen. Dit is wat een huisartsenpraktijk te Hoboken heeft gedaan aan de hand van een vragenlijst en bepaling van nuchtere glykemie.
Huisarts Nu 2005;34(9):534-535

Lees meer

Voorschrijven van antibiotica

-

België van de tweede naar de zevende plaats in Europa!
S. Coenen
België schoof sinds 1998 op van de tweede grootste voorschrijver van antibiotica in Europa naar de zesde in 2002 en de zevende 2003. Goed nieuws, maar er is nog een lange weg te gaan.
Huisarts Nu 2005;34(10):563-564

Lees meer

Ambulant gebruik van antibiotica in Europa en verband met resistentie

-

Een cross-nationale databankstudie
H. Goossens, M. Ferech, R. Vander Stichele, M. Elseviers
Antibioticaresistentie is een belangrijk probleem in de gezondheidszorg. Antibioticaverbruik wordt erkend als voornaamste selectiedruk die deze resistentie drijft. Dit artikel rapporteert de eerste resultaten van het ESAC-project met betrekking tot het ambulante antibioticagebruik in 26 Europese landen.
Huisarts Nu 2005;34(10):565-575

Lees meer

Intego in de praktijk (deel 8)

-

Incidentie van depressie
C. Truyers, B. Aertgeerts, F. Buntinx
In het vervolg op onze Integoreeks bekijken de auteurs de veelvoorkomende aandoening 'depressie'. Hoe vaak komt depressie in Vlaanderen voor? Wat is de invloed van geslacht en leeftijd? Hoe groot is de spreiding voor de diagnose tussen de registrerende huisartsen? En hoeveel mensen met een diagnose depressie krijgen antidepressiva?
Huisarts Nu 2005;34(10):576-578

Lees meer

Is prostaatkankerscreening zinvol?

-

Vergelijking van bestaande richtlijnen
B. Spinnewijn
Deze auteur verrichtte een literatuurstudie op het niveau van richtlijnen (aanbevelingen, guidelines) om een snel en gefundeerd antwoord te vinden op de vraag naar de zinvolheid van screenen op prostaatkanker bij asymptomatische mannen.
Huisarts Nu 2005;34(10):579-583

Lees meer

Het 'warme ei' dan niemand voelt

-

Medische besliskunde en de PICO-methode toegepast in de praktijk
G. Planckaert
In dit artikel worden aan de hand van een casus twee niveaus van huisartsengeneeskundig handelen uitgewerkt: een diagnostisch besliskundige analyse en een analyse van een therapeutische beslissing.
Huisarts Nu 2005;34(10):584-587

Lees meer

Preventie van ernstige pneumokokkeninfecties bij volwassenen

-

Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering
N. Van de Vyver, F. Govaerts, A. Pilaet
Is het pneumokokkenvaccin nuttig om pneumokokkeninfecties te verminderen, en zo ja voor wie? Is er een additief effect van het vaccin in het verminderen van pulmonale complicaties van influenza in de risicogroepen? Welke vaccins zijn beschikbaar, hoe moeten ze worden toegediend en wat is hun veiligheidsprofiel? En welke strategieën zijn er nodig om de doelgroepen te bereiken. De auteurs van deze aanbeveling zochten het voor u uit.
Huisarts Nu 2005;34(10):588-596

Lees meer