2006; 35e jaargang

01 januari 06

Preventie van influenza

-

Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering
F. Govaerts, N. Van de Vyver, A. Pilaet
Deze aanbeveling wil huisartsen helpen om de vaccinatiegraad te verhogen bij patiënten die omwille van bepaalde chronische aandoeningen meer risico lopen op ernstige tot fatale complicaties ten gevolge van een influenza-infectie. Herziening van de aanbeveling uit 1999.
Huisarts Nu 2006;35(1):4-18

Lees meer

Hoe een pandemie overleven als huisarts?

-

Editoriaal
B. Michiels
Tijdens een influenzapandemie krijgen huisartsen automatisch een cruciale rol toebedeeld. Het is dus een kwestie van er klaar voor te zijn. Een pandemie verschilt van een gewone griepepidemie door het grotere aantal ziektegevallen, ten gevolge van een grotere overdraagbaarheid en virulentie van het nieuwe virustype. De ziektebeelden zijn ook ernstiger, met meer verwikkelingen (inclusief hogere mortaliteit) op korte en lange termijn.
Huisarts Nu - februari 2006;35(1):2-3

Lees meer

Opkomst bij mammografiescreening

-

Meta-analyse over het effect van uitnodigen via rechtstreeks contact
K. Denhaerynck, E. Lesaffre, J. Baele, K. Cortebeeck, et al.
Deze systematische literatuurstudie onderzocht of interventies met rechtstreeks (telefonisch of persoonlijk) contact een effect hebben op de opkomst voor mammografiescreening. Uit de resultaten blijkt dat ze de deelnamegraad met 21 tot 46 % kunnen verhogen.
Huisarts Nu - februari 2006;35(1):19-29

Lees meer

Het gebruik van richtlijnen in getrainde Vlaamse huisartsenpraktijken

-

Resultaten van een bevraging\n
P. Vanden Bussche, L. Seuntjens
Er is weinig bekend over het effect van richtlijnen op klinische uitkomsten, over de mate waarin praktijken ze aanhangen en over hun kosten en baten. Dit onderzoek ging na hoe huisartsenpraktijken met richtlijnen omgaan.
Huisarts Nu - februari 2006;35(1):30-37

Lees meer

Intego in de praktijk (deel 9)

-

Incidentie van myocardinfarct
C. Truyers, S. Bartholomeeusen, B. Aertgeerts, F. Buntinx
In dit artikel onderzoeken de auteurs het voorkomen van acuut myocardinfarct in de Vlaamse populatie van 1993 tot 2003. Opvallend is de duidelijk dalende trend van de aandoening bij mannen, terwijl het aantal myocardinfarcten in dezelfde periode bij vrouwen stabiel bleef.
Huisarts Nu - februari 2006;35(1):38-40

Lees meer

Levenskwaliteit en kanker

-

Kan een ernstige ziekte een meerwaarde betekenen?
M. Snykers
Wanneer een patiënt verneemt dat hij kanker heeft, wordt heel zijn wereld op zijn kop gezet. Toch bezit hij de kracht om zich te blijven motiveren, op voorwaarde dat er hoop is. Dit blijkt onder meer uit het verhaal van Mathieu Snykers.
Huisarts Nu - maart 2006;35(2):62-64

Lees meer

Omgaan met kanker

-

Een ruimte-innemend proces
C. De Valck
De psychosociale oncologie houdt zich bezig met de wetenschappelijke studie van de psychosociale aspecten van kanker. In dit artikel wordt een specifiek onderdeel ervan belicht, met name de manier waarop kankerpatiënten omgaan met de gevolgen van hun ziekte.
Huisarts Nu - maart 2006;35(2):65-69

Lees meer

Intego in de praktijk (slot)

-

Incidentie van prikkelbaredarmsyndroom
C. Truyers, S. Bartholomeeusen, B. Aertgeerts, F. Buntinx
In dit laatste artikel van de reeks over Intego wordt onder meer onderzocht hoeveel mensen hun huisarts in de periode 1994-2003 consulteerden met opstoten van prikkelbaredarmsyndroom.
Huisarts Nu - maart 2006;35(2):70-72

Lees meer

Het zorgplan

-

Definitie en inhoud
J. De Lepeleire, E. De Stercke
Een literatuurstudie en een groepsdiscussie met een multidisciplinaire expertgroep leverde een model op voor een generiek zorgplan, met elementen die, ongeacht de pathologie, zorgsituatie of setting, steeds aanwezig moeten zijn.
Huisarts Nu - maart 2006;35(2):73-78

Lees meer

European Practice Assessment (EPA)

-

Kwaliteit van organisatie in de Europese huisartsenpraktijk
N. Boffin, P. Burggraeve, L. Seuntjens
Het onderzoeksproject EPA ontwikkelde een instrument om de praktijkorganisatie te toetsen en te verbeteren via praktijkbezoeken en feedback. Dit is in een pilootproject uitgetest in alle deelnemende landen, waaronder België. In dit artikel worden de resultaten gerapporteerd van het Belgische luik.
Huisarts Nu - maart 2006;35(2):79-86

Lees meer

Studenten screenen op alcoholmisbruik en -afhankelijkheid

-

De diagnostische waarde van de CUGE-vragenlijst
A. Van den Bruel, B. Aertgeerts, K. Hoppenbrouwers, M. Roelants, F. Buntinx
Bij eerstejaarsstudenten aan de universiteit komt veel drinken vaak voor. Specifiek voor deze populatie werd de CUGE-screeningsvragenlijst ontwikkeld, die in een initieel onderzoek al is uitgetest. Dit artikel brengt verslag uit van de resultaten van het tweede validatieonderzoek.
Huisarts Nu - maart 2006;35(2):87-94

Lees meer

Diabetes mellitus type 2

-

Lezersreactie
Jan Delbeke
De redactie ontving een lezersreactie van dr. Jan Delbeke en collega's (huisartsenpraktijk 't Hof in Beringen) op de aanbeveling voor goede medische praktijkvoering Diabetes mellitus type 2. Wij publiceren ze hier samen met een antwoord van de auteurs.
Huisarts Nu - maart 2006;35(2):95-96

Lees meer

Overgewicht en obesitas bij volwassenen in de huisartsenpraktijk

-

Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering
P. Van Royen, H. Bastiaens, A. D'hondt, C. Provoost, W. Van Der Borght
Deze aanbeveling gaat over de diagnose, behandeling en opvolging van volwassen patiënten met obesitas in de huisartsenpraktijk, en vormt een goed referentiepunt en een aanzet om de kwaliteit van zorg aan obesitaspatiënten te verbeteren.
Huisarts Nu - april 2006;35(3):118-140

Lees meer

Zijn Belgische huisartsen geïnteresseerd in spirometrie in de eigen praktijk?

-

Resultaten van een telefoonenquête
V. Van der Stighelen, N. Boffin, D. Paulus, D. Legrand, P. Van Royen
Spirometrisch longfunctieonderzoek is van belang voor een juiste diagnose en inschatting van de ziekte-ernst bij astma en COPD. Maar vinden huisartsen dit onderzoek zinvol en haalbaar in de huisartsenpraktijk? Bezitten ze een spirometer, en zo ja, gebruiken ze die dan ook? En zijn ze hiervoor voldoende opgeleid?
Huisarts Nu - april 2006;35(3):141-146

Lees meer

Waters-opnamen van de maxillaire sinussen

-

Voldoende reproduceerbaar om sinusitis uit te sluiten?
A. De Sutter, R. Spee, W. Peersman, M. De Meyere, P. Van Cauwenberge, et al.
In deze studie interpreteerden zes radiologen, zes NKO-artsen en zes huisartsen veertig radiografieën van de sinussen. In tegenstelling tot die van de radiologen en NKOartsen, kwamen de interpretaties van de huisartsen niet goed overeen. Nochtans diagnosticeren en behandelen zij meer dan 90 % van alle acute sinusitisgevallen.
Huisarts Nu - april 2006;35(3):147-153

Lees meer

Antihistaminica bij verkoudheid

-

Samenvatting van een Chochrane review
A. De Sutter, M. Lemiengre, H. Campbell, H. Mackinnon
Antihistaminica worden veelvuldig voorgeschreven bij banale verkoudheden. Collega De Sutter et al. onderzochten in een Cochrane review of deze medicatie wel of niet helpt om neusklachten te verlichten en om de ziekteduur in te korten.
Huisarts Nu - april 2006;35(3):154-155

Lees meer

Acute infecties van de neus en sinussen in de huisartsenpraktijk

-

Een diagnostische en therapeutische benadering
A. De Sutter
Het proefschrift van collega De Sutter over acute infecties van de neus en de sinussen bestaat uit vijf studies en één aanbeveling voor goed gebruik van antibiotica bij acute rhinosinusitis. Het wordt hier becommentarieerd door Marc Lemiengre, hoofdredacteur. Aanvullend draagt collega De Sutter oplossingen aan voor twee vragen die in haar proefschrift onbeantwoord bleven: welke patiënten hebben baat bij antibiotica en wat kunnen artsen doen om de duur van de klachten te verminderen?
Huisarts Nu - april 2006;35(3):156-158

Lees meer

Vlaams onderzoek in de internationale literatuur

-

De vier universitaire centra voor huisartsengeneeskunde zijn inmiddels uitgegroeid tot volwaardige academische onderzoekscentra. Heel wat collega's verlenen er hun medewerking aan onderzoeksopdrachten. Willen zij het academisch waarmaken, dan moeten zij ook internationaal publiceren.
Huisarts Nu 2006;35(3):159-161

Lees meer

Stoppen met roken in de huisartsenpraktijk

-

Lezersreactie
D. Kotz, J. Kaper
In Nederland is in 2004 de richtlijn 'Behandeling van tabaksverslaving' verschenen. Opvallend is dat deze richtlijn, in tegenstelling tot de Vlaamse, erg vrijblijvend is wat de rol van de huisarts betreft bij preventieve rookstopinterventies.
Huisarts Nu - april 2006;35(3):162-163

Lees meer

De zorg rond het levenseinde

-

Editoriaal
M. Lemiengre
Hebben we een morele plicht om te sterven? Dit is de vrij provocerende titel van een artikel van de Amerikaanse bio-ethicus, John Hardwig. Wat is zijn punt? Hij stelt net als iedereen vast dat door de toegenomen welvaart en de succesrijke medische zorg mensen langer leven, maar dat dit meestal betekent dat ze ook langer chronisch ziek zijn.
Huisarts Nu - mei 2006;35(4):178-180

Lees meer

Zorgzaam en zorgvuldig medisch handelen bij het levenseinde

-

Hoe een euthanasievraag uitklaren?
M. De Laat
De euthanasiewet dicteert artsen een aantal spelregels, maar zijn die wel allemaal even duidelijk en sluitend? Dit eerste artikel van onze nieuwe reeks over palliatieve zorgen duidt de 'vaagheden' in de wet en reikt u, aan de hand van een casus, een leidraad aan bij euthanasie op verzoek van een terminale patiënt.
Huisarts Nu - mei 2006;35(4):181-187

Lees meer

Seksuele gezondheid bij moslimmeisjes

-

Resultaten van een explorerend onderzoek
I. Maurissen, E. Van Turnhout, K. Hendrickx
Twee laatstejaarsstudenten geneeskunde gingen in dit explorerend onderzoek na hoe moslimmeisjes aankijken tegen negen thema's, waaronder maagdelijkheid, seksualiteit, anticonceptie en soa's.
Huisarts Nu - mei 2006;35(4):188-194

Lees meer

Medische centra voor huisartsen in Vlaanderen

-

Voorbeeld van echelonnering in de praktijk

N. Claes, F. Buntinx, H. Van Loon

In dit artikel worden de negen bestaande medische centra voor huisartsen (MCH's) in Vlaanderen vergeleken op vlak van verenigingsvorm, interne organisatie, personeelsbeleid, financiële structuur en externe samenwerking.
Huisarts Nu - mei 2006;35(4):195-203

Lees meer

Waarom onderzoek in de huisartsengeneeskunde?

-

Een overbodige vraag
J. De Maeseneer, A. De Sutter
De huisartsengeneeskunde is een unieke discipline, met specifieke onderzoeksvragen. We verwachten dat de antwoorden hierop relevant zijn voor de dagelijkse praktijk. In dit artikel wordt een kader voorgesteld om zulke vragen te oriënteren en te operationaliseren.
Huisarts Nu - mei 2006;35(4):204-210

Lees meer

Vlaams onderzoek in de internationale literatuur

-

De vier universitaire centra voor huisartsengeneeskunde zijn inmiddels uitgegroeid tot volwaardige academische onderzoekscentra. Heel wat collega's verlenen er hun medewerking aan onderzoeksopdrachten. Willen zij het academisch waarmaken, dan moeten zij ook internationaal publiceren. Deze rubriek wil meer ruchtbaarheid geven aan het vaak uitstekende werk van onze collega-onderzoekers. In deze rubriek worden een reeks publicaties kort besproken. Publicaties die klinisch relevant zijn voor de huisartsenpraktijk worden als vertaling in Huisarts Nu opgenomen.
Huisarts Nu - mei 2006;35(4):211-212

Lees meer

Het warme ei dat niemand voelt

-

Lezersreactie
J. Boeckx, H. Van Puymbroeck, R. Bruyninckx, J. Dewachter, L. Ferrant, L. Debaene, J. Vanden Ende
Wij zijn ontzettend blij dat huisartsen en ook HIBO's artikels schrijven en daarbij de verworvenheden van de moderne klinische logica gebruiken om hun gedachten te ontwikkelen. Daarvoor een dikke proficiat. Maar we stellen ook vast dat het een moeilijke materie blijft. Vergissingen zijn dus snel gemaakt. Daarom onze commentaren bij dit artikel.
Huisarts Nu 2005;35(4):213-215

Lees meer

Kinderen met (on)gezonde leefgewoonten opsporen in de huisartsenpraktijk

-

Kan een instrument daarbij helpen?
L. Deraeve, L. Ferrant, J. Butaye, C. Janssens, J. Goedhuys
Dr. Deraeve heeft, in het kader van een praktijkproject, een instrument ontwikkeld om binnen het tijdsbestek van een consultatie te peilen naar leef- en eetgewoonten bij kinderen. De praktijkartsen vonden dit instrument dermate nuttig dat ze het momenteel verder gebruiken.
Huisarts Nu 2006;35(5):235-240

Lees meer

Beleid bij maligne darmobstructie

-

Een haalbare kaart voor de huisarts?
P. Pype
Maligne darmobstructie is een gevreesde complicatie bij patiënten met een vergevorderde intra-abdominale of pelviene tumor. Nochtans is de aanpak ervan in de meeste gevallen haalbaar, ook voor de huisarts en zijn patiënt in de thuissituatie.
Huisarts Nu 2006;35(5):241-245

Lees meer

Schrijven huisartsen originele, generieke of goedkope geneesmiddelen voor?

-

Resultaten van een analyse in de huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout
Ph. Ryckebosch, J. Brouns, J. Goris, C. Steylaerts, et al.
De huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout beschikt over een databank met alle gegevens over de medicatie die hun huisartsen tijdens de wachtdienst voorschrijven. Analyse ervan geeft aan dat we wellicht goedkoper voorschrijven dan wat de minister ons wil doen geloven.
Huisarts Nu 2006;35(5):246-248

Lees meer

Verband tussen roken, drink- en eetgewoonten en blaaskanker

-

Een systematisch literatuuronderzoek
M. Zeegers, E. Kellen, F. Buntinx, P. van den Brandt
We weten dat roken, beroepsmatige blootstelling aan risicofactoren en chronische infecties met S. haematobium belangrijke oorzaken zijn van blaaskanker. Maar stilaan groeit ook het vermoeden dat voedingsfactoren hierin een rol spelen.
Huisarts Nu 2006;35(5):249-260

Lees meer

Zwangerschapsbegeleiding

-

Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering
L. Seuntjens, J. Neirinckx, A. Van Mackelenbergh, P. Van Royen, et al.
Deze aanbeveling is bestemd voor alle eerstelijnswerkers, die de normale zwangerschap willen opvolgen en alle aspecten van preventie, die belangrijk zijn voor deze opvolging, willen aanpakken. De aanbeveling behandelt de normale zwangerschap tussen conceptie en 41 weken.
Huisarts Nu - juni 2006;35(5):261-298

Lees meer

Medische interventies afbouwen bij een terminaal zieke oudere

-

Een klinische les
C. Gastmans, M. Lemiengre, L. Vanlaere, J. Lemiengre
De beslissing om een levensverlengende behandeling te staken of niet te starten: huisartsen hebben er weinig ervaring mee. In dit derde artikel van onze reeks over de zorg rond het levenseinde tonen we huisartsen waarmee ze rekening moeten houden als ze 'goede' en ethisch onderbouwde beslissingen willen nemen.
Huisarts Nu 2006;35(6):319-325

Lees meer

Aanpak van obsessief-compulsieve stoornis door de huisarts

-

Een stand van zaken
R. Rogiers, D. van den Abbeele, J. Vanmassenhove, M. De Meyere
De huisarts is meestal de eerste (en vaak ook de enige) hulpverlener die mensen met psychiatrische klachten ziet. Een juiste diagnose kunnen stellen, is belangrijk, maar volstaat niet. Patiënten willen immers weten waarom ze aan een bepaalde aandoening lijden en hoe ze ervan af geraken.
Huisarts Nu 2006;35(6):326-334

Lees meer

Pneumonie bij kinderen in de huisartsenpraktijk

-

Is de evidentie steeds eenwluidend?
P. Leysen, K. Bombeke, D. Van Duppen
Richtlijnen spreken elkaar soms tegen. Dit kan voor heel wat verwarring zorgen, zowel bij artsen als bij patiënten. Dat ondervond dr. Peter Leysen, huisarts in beroepsopleiding in Deurne (Antwerpen).
Huisarts Nu 2006;35(6):335-342

Lees meer

Hoe verder met een hartaandoening?

-

Openheid is de remedie
T. Skrotzki, M. van den Akker, F. Buntinx
Wanneer een patiënt wordt geconfronteerd met een ernstige ziekte of een ingrijpend incident, verandert zijn leven en zelfs de relatie met zijn gezin en/of partner, in goede of slechte zin. In dit kwalitatief onderzoek wordt nagegaan welke impact een myocardinfarct, PTCA of CABG heeft op de partnerrelatie.
Huisarts Nu 2006;35(6):343-348

Lees meer

Geen diagnosen, maar patiënten behandelen

-

Onderzoek en beleid bij lage luchtweginfecties in de eerste lijn in vraag gesteld
R. Hopstaken, S. Coenen, C. Butler
Voor een bacteriële lage luchtweginfectie of radiologisch bewezen pneumonie wordt vaak antibiotica voorgeschreven. Nochtans is de noodzaak ervan niet onderbouwd. In dit onderzoek kregen dertig patiënten met een positieve bacteriële kweek ofwel geen antibiotica, ofwel een antibioticum waar de gekweekte kiem niet gevoelig voor was. Desondanks bleken de meesten na 28 dagen hersteld.
Huisarts Nu 2006;35(6):349-353

Lees meer

Succesfactoren en hinderpalen in de thuiszorg

-

De beleving van de mantelzorger
K. Scheepmans, R. Debaillie, K. De Vliegher, L. Paquay, L. Geys
Ouderen wensen doorgaans zo lang mogelijk thuis te blijven. Mantelzorgers spelen een cruciale rol in het mogelijk maken van deze thuissituatie. Maar hoe beleven zij die?
Huisarts Nu 2006;35(6):354-355

Lees meer

Euthanasieverzoek bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden

-

Een klinische les
M. Lemiengre
In deze klinische les verhaalt dr. Lemiengre aan de hand van een casus hoe kwetsbaar en onzeker artsen en andere hulpverleners zich voelen wanneer zij bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden van een patiënt gevraagd worden euthanasie toe te passen.
Huisarts Nu 2006:35(7):375-379

Lees meer

Cardiovasculaire risicofactoren uniform registreren

-

Voorwaarde voor kritische reflectie over de praktijkvoering
B. Vaes, G. Goderis, J. Craenen
Huisartsen in een groepspraktijk registreren patiëntgegevens meestal niet op dezelfde manier in het EMD. Toch niet spontaan. Dit stelt specifieke problemen, want deze data zijn dan vaak niet meer bruikbaar voor reflectie over het huisartsengeneeskundige handelen.
Huisarts Nu 2006:35(7):380-386

Lees meer

Discrepanties en inconsistentie tussen de Europese richtlijnen voor primaire cardiovasculaire preventie

-

Resultaten van een vergelijkend onderzoek
D. Van Duppen, A. Van Linden, E. Van Diest, P. Van der Stuyft
Dit artikel brengt verslag uit van een onderzoek waarin artsen van een Antwerpse groepspraktijk het cardiovasculaire risico van hun patiënten vergeleken, na toepassing van verschillende in omloop zijnde risicotabellen.
Huisarts Nu 2006;35(7):387-392

Lees meer

Diagnostische waarde van de CUGE-vragenlijst om studenten te screenen op alcoholmisbruik en -afhankelijkheid

-

Lezersreactie
Patrick Verdonck
Ik heb met veel aandacht het artikel over de CUGE-vragenlijst gelezen, maar had toch nog enkele vragen en bedenkingen.
Huisarts Nu 2006;35(7):393-394

Lees meer

Stoppen met roken

-

Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering
J. Gailly
In deze aanbeveling stellen we het beste beleid voor om een volwassen patiënt-roker te begeleiden. Op basis van de beschikbare literatuur worden de meest adequate attitudes en methoden beschreven om rookstop te bevorderen.
Huisarts Nu 2006;35(7):395-425

Lees meer

Insuline starten bij diabetes type 2-patiënten in de eerste lijn

-

Een leidraad voor opstart met één injectie
P. Sunaert, F. Nobels, L. Feyen, J. Wens, C. Mathieu
De huisarts is de spil in de zorgverlening aan diabetespatiënten. Vermits het aantal pati?nten bij wie insulinetherapie deel uitmaakt van hun bloedsuikerverlagende therapie toeneemt, lijkt het logisch dat insulineopstart in de eerste lijn gebeurt. Dit artikel zet stap voor stap uiteen bij wie, wanneer en hoe de huisarts insulinetherapie met één injectie moet opstarten.
Huisarts Nu 2006;35(8):439-444

Lees meer

Risicofactoren voor de ontwikkeling van cervixkanker

-

Perceptie van patiënten uit de huisartsenpraktijk
A. Verster, A. Colliers, V. Verhoeven, M. Baay, D. Avonts
Er is wetenschappelijk bewijs voor het verband tussen een infectie met het humaan papillomavirus (HPV) en het voorkomen van cervixkanker. Het is dus belangrijk dat de huisarts bij zijn vrouwelijke patiënten actief controleert of HPV aanwezig is. Dit vereist een bepaalde vorm van counseling, die rekening dient te houden met de voorkennis van patiënten.
Huisarts Nu 2006;35(8):445-449

Lees meer

De ambulante 24 uursbloeddrukmeting in de huisartsenpraktijk

-

Resultaten van een evaluatieonderzoek
L. Seuntjens, V. Van Riet, S. De Jongh, E. Jonckers
Ambulante bloeddrukmeting zou niet alleen wittejashypertensieven kunnen identificeren, maar in vergelijking met conventionele bloeddrukmeting tijdens de consultatie, het cardiovasculaire risico ook beter kunnen voorspellen. Maar wat zijn de implicaties hiervan voor de praktijkorganisatie? En wat denkt de patiënt hierover?
Huisarts Nu 2006;35(8):450-456

Lees meer

Is het haalbaar om ideeën, bezorgdheden en verwachtingen van de patiënt in het dossier te registreren?

-

Resultaten van een praktijkproject
J. Matthys
De patiënt met een nieuwe aanmeldingsklacht verhult vaak één of meerdere ideeën en/of bezorgdheden en/of verwachtingen. Naar dit aspect van de consultatie is tot dusver zeer weinig onderzoek verricht. In 2000 startte een praktijk in het Gentse met het noteren van deze verborgen motieven in het medisch dossier van patiënten.
Huisarts Nu 2006;35(8):457-461

Lees meer

Chlamydia-infecties opsporen in de huisartsenpraktijk

-

Haalbaarheid en aanvaardbaarheid van richtlijnen voor screening
V. Verhoeven, D. Avonts, P. Van Royen, J. Denekens
Richtlijnen voor screening naar Chlamydia trachomatis zijn er lang niet geweest. Voordat deze in de in 2004 verschenen aanbeveling voor goede medische praktijkvoering werden opgenomen, gingen de auteurs in een pilootstudie na of ze haalbaar en aanvaardbaar waren voor artsen èn patiënten, en of ze aan de logistieke vereisten voor screening voldeden.
Huisarts Nu 2006;35(8):462-467

Lees meer

Vlaams onderzoek in de internationale literatuur

-

Paton A, Touquet R (eds). ABC of alcohol. [vierde editie] Oxford: Blackwell Publishing, 2005.
De Vries J. Geweld. Het fenomeen, het trauma en de verwerking. Utrecht: De Tijdstroom, 2006.
Van Balkom AJLM, Hengeveld MW. Probleem-georiënteerd denken in de Psychiatrie (red.). Utrecht: De Tijdstroom, 2005.

Huisarts Nu 2006;35(8):468-469

Lees meer

Inhoud en gebruik van de urgentietrousse

-

Kan het eenvoudiger?
F. Smeets, T. Hoerée, V. Verhoeven
U hebt wellicht al ondervonden dat het samenstellen en up-to-date houden van een urgentietrousse veel tijd en aandacht vraagt. Dat vonden enkele Limburge huisartsen ook. Zij betrokken daarom hun kring bij een evaluatieproject ter facilitering van het gebruik van de urgentietrousse.
Huisarts Nu 2006;35(9):490-498

Lees meer

Hoge prevalentie van mentale stoornissen in de eerste lijn

-

Resultaten van een cross-sectioneel onderzoek
M. Ansseau, M. Dierick, F. Buntinx, P. Cnockaert, et al.
Patiënten met mentale stoornissen zijn in de huisartsenpraktijk vaak moeilijk te herkennen. Met de PRIME-MD kan de arts op het spoor komen van achttien mogelijke mentale stoornissen bij patiënten. In dit onderzoek werd dit instrument ingezet om de prevalentie te schatten van de meest voorkomende mentale stoornissen in de Belgische huisartsenpraktijk.
Huisarts Nu 2006;35(9):499-505

Lees meer

Zelftoets: test uw kennis van borstvoeding

-

Hoe is het met uw kennis van borstvoeding gesteld? Als hulpverlener in de eerste lijn zult u daar in de praktijk ongetwijfeld mee te maken krijgen: zwangere patiënten die met allerlei vragen zitten, ongeruste moeders die voor het eerst voeden, kleine of grotere kwaaltjes die al dan niet om behandeling vragen.
Huisarts Nu 2006;35(9):506-508

Lees meer

Vlaamse huisartsen en hun kennis van borstvoeding

-

Up-to-date?
J. Adams, A. Dedry, D. Dewilde, J. Lisaerde
Voor problemen die ouders hebben bij borstvoeding aan hun baby kloppen ze meestal aan bij hun huisarts. Ze hebben vertrouwen in hem en stellen zijn kennis niet in vraag. Maar is dat wel zo terecht?
Huisarts Nu 2006;35(9):509-517

Lees meer

Minitoets bij de aanbeveling acute lageluchtweginfecties

-

Verder in dit nummer van Huisarts Nu (blz. 526) vindt u de BAPCOC-aanbeveling over acute lageluchtweginfecties. Deze werd in september ll. aan alle ambulant werkende artsen in Vlaanderen bezorgd. Hebt u ze al doorgenomen of meent u dat uw beleid hieromtrent al op punt staat? Neem de proef op de som en doe deze 'minitoets'.
Huisarts Nu 2006;35(9):518-519

Lees meer

Goedkoop voorschrijven, kan dat?

-

Resultaten van een praktijkproject
I. Ramboer
In minder gegoede patiëntenpopulaties zouden huisartsen rekening moeten houden met de beperkte middelen waarmee hun patiënten moeten rondkomen. Dr. Ramboer nam als hibo het initiatief om in haar opleidingspraktijk in de Brusselse Marollenwijk te kijken of de praktijkartsen dat effectief doen.
Huisarts Nu 2006;35(9):520-521

Lees meer

Het anticonceptieconsult in de huisartsenpraktijk

-

Onderzoek naar kwaliteit en doelmatigheid
L. Peremans
In juli jl. verkreeg Lieve Peremans aan de Universiteit Antwerpen de graad van doctor in de medische wetenschappen na de verdediging van haar proefschrift over het anticonceptieconsult in de huisartsenpraktijk (zie Scoop, september). Uit de onderzoeken die ze daarvoor heeft gevoerd, blijkt dat huisartsen belangrijke aspecten van het pilconsult niet aankaarten, tenzij de patiënt er zelf over begint. Deze interactie bevordert nochtans de kwaliteit van het consult. Hoe kan die interactie dan het best worden gestimuleerd? Dit is één van de vragen die Guido Van Hal zich stelt bij de bespreking van dit proefschrift. Lieve Peremans geeft op deze en andere vragen een antwoord.
Huisarts Nu 2006;35(9):522-525

Lees meer

Acute lageluchtweginfecties bij volwassenen

-

Aanbeveling voor een goed gebruik van antibiotica
B. Art, S. Coenen, M. De Meyere
Deze aanbeveling geeft door onderzoek onderbouwde richtlijnen voor de behandeling van lageluchtweginfecties met een antibioticum. Indien geïndiceerd, geeft ze ook richtlijnen voor het antibioticumvoorschrift.
Huisarts Nu 2006;35(9):526-544

Lees meer

PSA Vlaanderen

-

Editoriaal
M. Lemiengre
Net voor de gemeenteraadsverkiezingen werden we even opgeschrikt door een evenement georganiseerd door een tot dan onbekende vereniging 'vzw PSA Vlaanderen' in samenwerking met het lokale gemeentebestuur.
Huisarts Nu 2006;35(10):562-564

Lees meer

Prostaatkankerscreening zinvol?

-

Stand van zaken (september 2006)
B. Spinnewijn
In dit artikel wordt nagegaan of er ten opzichte van vorig jaar wijzigingen zijn in de internationale richtlijnen over prostaatkankerscreening.
Huisarts Nu 2006;35(10):565-567

Lees meer

De wilsverklaring bij het levenseinde

-

Van wettelijke terminologie naar praktische huisarts-patiëntcommunicatie
M. Cosyns, M. Deveugele
Drie wetten en een deontologische code van de Orde van Geneesheren zeggen iets over wilsverklaringen of -uitingen. Voor de huisarts niet altijd even helder. Dit artikel wil onder meer duidelijkheid scheppen in (juridische) definities, begrippen en woordgebruik.
Huisarts Nu 2006;35(10):568-578

Lees meer

Preventie van influenza: is de implementatie van evidentie echt zo evident?

-

Resultaten van een kwaliteitsverbeteringsproject
P. Leysen, A. Van Linden, D. Van Duppen
Het EMD is er niet op berekend om een grieppreventieproject efficiënt uit te voeren. Dat blijkt uit de resultaten van dit praktijkproject. Hieruit komt anderzijds ook naar voor dat een systematische aanpak van grieppreventie resulteert in een hogere vaccinatiegraad.
Huisarts Nu 2006;35(10):579-583

Lees meer

Gebruik van patiëntenfolders

-

Ruggensteun in het dagelijkse consult
K. Bombeke, E. van Wijk, P. Van Royen
Het is niet altijd nodig geneesmiddelen voor te schrijven. En toch verwacht de patiënt dat vaak. Een patiëntenfolder meegeven, kan een goed alternatief zijn. Maar wat vinden patiënten hiervan?
Huisarts Nu 2006;35(10):584-587

Lees meer

Patiëntenfolders over hypertensie

-

Hoe zit het met hun kwaliteit?
L. Veraart, V. Dugardyn, K. Hillen, S. Lesseliers, et al.
Aan welke voorwaarden moeten patiëntenfolders voldoen om goed te zijn? De Koninklijke ApothekersVereniging van Antwerpen (KAVA) ontwikkelde een waardevolle methode om dit na te gaan.
Huisarts Nu 2006;35(10):588-595

Lees meer

European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC)

-

Antibioticagebruik in de ambulante praktijk in Europa
M. Ferech, S. Coenen, S. Malhotra-Kumar, K. Dvorakova, et al.
In het laatste nummer van Huisarts Nu vorig jaar bespraken we de evoluties in het gebruik van systemische antibiotica in de ambulante gezondheidszorg van 1997 tot en met 2002. Dit artikel is hierop een aanvulling met gegevens uit 2003.
Huisarts Nu 2006;35(10):596-600

Lees meer

Anticoagulantiabeleid door de huisarts

-

Onderzoek naar kwaliteitsverbetering
N. Claes
Het proefschrift van dr. Nerée Claes tracht een antwoord te geven op de vraag wat de huidige kwaliteit van het anticoagulantiabeleid is in de Vlaamse huisartsenpraktijk en hoe die door verschillende educatieve en/of ondersteunende interventies kan worden verbeterd. Haar proefschrift wordt hier besproken door Marc Van Nuland en Annick Dermine, redactieleden van Huisarts Nu. Dr. Claes kreeg de kans om hierop een antwoord te formuleren.
Huisarts Nu 2006;35(10):601-604

Lees meer