Uitbouw van een versterkte preventieve gezinsondersteuning

29 okt 2010

Door haar unieke aanpak en positionering in de levensloop van kinderen en gezinnen speelt de preventieve gezinsondersteuning een cruciale rol in het Vlaamse welzijns- en gezondheidslandschap. Met een doelbereik dat topt op 98% komen bijna alle kinderen in Vlaanderen in contact met de dienstverlening van Kind en Gezin en haar partners.

Dat is belangrijk want preventie bij jonge kinderen is bijzonder efficiënt. De eerste levensjaren zijn immers bepalend voor het verdere ontwikkelingstraject, ook dus de fysieke en mentale gezondheid op latere leeftijd.

Om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te gaan wil Kind en Gezin, samen met haar partners – de organiserende besturen en de artsen- de handen in elkaar slaan.

Samen werkten de organiserende besturen, met name Thuishulp vzw en Kind en Preventie vzw, Domus Medica, de Dienst Jeugdgezonheidszorg KULeuven en Kind en Gezin de krijtlijnen uit om te komen tot een versterkte preventieve gezinsondersteuning die deze uitdagingen moet aangaan.

We zetten daarbij in op institutionele, organisatorische en inhoudelijke vernieuwingen die duurzaamheid, effectiviteit, efficiëntie en laagdrempeligheid garanderen.

We overstijgen de verkokering door de resources en verantwoordelijkheden aan te spreken en te versterken daar waar ze thuis horen. Daarmee versterken we de organiserende besturen en de huisartsen én kan Kind en Gezin zich concentreren op haar kerntaken.

Sleutelelementen in het concretiseren van de krijtlijnen zijn:

  • Het erkennen van de rol van de huisartsen door het ontsluiten van de kinddossiers naar de behandelende arts.
  • Het creëren van een samenwerkingsentiteit op zorgregioniveau tussen organiserende besturen, Kind en Gezin en de huisartsenkringen om het preventieve gezinsondersteuningsbeleid vorm te geven en uit te voeren.
  • Het betrekken van de huisartsenkringen in de uitvoering van de medische consulten in het consultatiebureau.
  • Het versterken van de organiserende besturen inzake psychosociale en opvoedingsondersteuning.
  • Het ontwikkelen door de organiserende besturen van Huizen van het Kind waar ouders makkelijk toegang vinden tot de voor hun belangrijke preventieve diensten.
  • Een inhoudelijk en methodisch versterkte preventieve gezinsondersteuning (wetenschappelijke onderzoeken State of the Art (KULeuven), onderzoek naar noden en preferenties van ouders (UGent)).

Als bijlage bij het persbericht is er de tekst ‘Krijtlijnen voor de uitbouw van een versterkte preventieve gezinsondersteuning’. Deze tekst is het resultaat van gezamenlijk denk- en schrijfwerk van de bovengenoemde partners. Het is een conceptueel document dat het startpunt vormt voor verdere verfijning en operationalisering in een ruimere dialoog.

 

  bijlage 169.13 Kb

 

(bron: persbericht van Kind & Gezin 29/10/2010)

{gallery}fotos/keng{/gallery}


 

Bijdrage van Jos De Smedt, namens Domus Medica, op de persconferentie van 29/10/2010


De centrale rol van de huisartsen in de eerstelijn wordt algemeen erkend en dat huisartsen zowel de curatieve als preventieve invalshoeken voor de zorg om hun patiënten behartigen is open deuren intrappen.

De huisarts volgt de patiënt van de wieg tot het graf en is de arts die zich sterk profileert als gezinsarts met ook bezorgdheden zowel op het welzijnsniveau als het preventieve niveau. Hij en meer en meer ook zij, zorgen voor de continuïteit van de zorg in kader van de levensloop. Meer en meer neemt hij/zij de taak op van coach in de gezondheidszorg.

Met het initiatief dat vandaag wordt genomen om met Kind & Gezin naar een nauwere samenwerking te gaan met betrekking tot de opvolging van het preventieve traject van het jonge kind, gaan we een hele stap vooruit in het aanbieden van een integrale zorg voor het kind en het gezin waarin het is ingebed. Alhoewel er in het verleden heel wat pogingen en initiatieven zijn ondernomen om de preventieve zorg dichter bij de behandelende artsen te brengen, bleven vele van deze initiatieven dode letter en kon men zelfs in illustere tijden spreken van een haat – liefde verhouding. Kind & Gezin bouwde een prachtig preventief beleid uit, maar dit werd niet altijd geïntegreerd in de zorg voor het jonge kind, laat staan in kader van een levensloopgeneeskunde.

De bestaande structuren van de huisartsenkringen die hun efficiëntie bewijzen in kader van communicatie en ondersteuning van de individuele huisartsen(praktijk) geven garantie dat in alle collegialiteit belangrijke informatie naar de GMD-houdende huisarts wordt overgebracht. Ervaring opgebouwd met wachtdiensten via moderne informaticatechnologie moet borg staan voor een vlot verloop. De huisarstenkringen spelen hierin een belangrijke rol en dragen verantwoordelijkheid enerzijds in de doorstroming van de informatie naar de GMD-houdende huisarts, anderzijds in het kwalitatief invullen van het medische luik, in samenspraak met de kinderartsen, van de consultatiebureau’s. We zullen dan ook stimuli moeten voorzien om de huisartsenkringen aan te moedigen dit voldoende ter harte te nemen.

Huisartsen kunnen de zorg om het kind echter niet alleen aan. Multidisciplinair samenwerken met de regioverpleegkundige en de organiserende besturen die instaan voor kwaliteitsopvolging en inhoudelijke ondersteuning is een noodzaak. Het belangrijke kwaliteitsniveau dat Kind & Gezin nu behaalt, mag zeker niet verlaten worden. Bestaande systemen van kwaliteitsverbetering kunnen helpen naar een vlottere aanvaarding van het op peil houden van de kwaliteit van de preventieve zorg.

Dat koken geld kost is vermoedelijk niet nieuw. De ontvolking van de medische bestaffing van de consultatiebureau’s is mede aan een beperkte honorering te danken. We zullen dan ook in de toekomst aan dit aspect de nodige aandacht moeten besteden.

Dit initiatief biedt heel wat kansen en er zullen nog heel wat hindernissen moeten worden genomen. Geen enkele lijkt me onoverkomelijk. Waar een wil is, is een weg. De structuren van de huisartsen bestaan, ze worden meer en meer professioneel. Ik ben dan ook niet bang dat we dit optimaal en kwalitatief zullen kunnen invullen met de huisartsen en kinderartsen in samenwerking met Kind & Gezin en de organiserende besturen.

Dr. Jos De Smedt
29/10/2010