Vlaamse studenten geneeskunde niet te spreken over De Block

25 apr 2019

De beslissing van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) om in 2019 en 2020 extra Riziv-nummers beschikbaar te stellen aan Franstalige studenten geneeskunde zonder daaraan bindende voorwaarden te koppelen, valt slecht bij het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg.

Op 12 april besliste de ministerraad op voorstel van Maggie De Block om extra Riziv-nummers ter beschikking te stellen van Franstalige studenten geneeskunde. “Na eerdere verklaringen van de Minister De Block, enkele maanden geleden, dat er geen Riziv-nummers meer zouden toegekend worden zonder efficiënte filter in beide gemeenschappen zijn we erg verbaasd dat de regering toch deze beslissing genomen heeft”, zegt Jens Tijtgat, voorzitter van Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg. “Vlaanderen nam al in 1997 zijn verantwoordelijkheid en verstrengde de toelatingsproef nog door over te schakelen op een numerus fixus zodat het onmogelijk is een overtal te creëren in Vlaanderen.” Dat staat in schril contrast met de manier waarop Wallonië met het probleem omspringt.

“We begrijpen niet dat het KB er komt ​zonder enige garantie op een efficiënte filter​. Volgens het KB zou er pas in 2020 ​mogelijks een herevaluatie komen ten aanzien van de opgelegde quota ​zonder hieraan gekoppelde voorwaarden of gevolgen​. Op deze manier wordt als het ware een ‘​blanco cheque’ uitgeschreven voor de Franstalige gemeenschap. Daarnaast zien we ook ​geen betekenis in het toekennen van ​contingenteringsattesten wanneer deze n​iet langer stroken met de vastgelegde quota”, aldus nog Tijtgat. Daarom vragen de Vlaamse studenten geneeskunde vier concrete zaken:

  • Een verantwoording van de Vlaamse meerderheidspartijen waarom ze dit goedkeurden.
  • Een verantwoording van de Planningscommissie Medisch Aanbod met betrekking tot hun advies tot het toekennen van de overtallige Riziv-nummers zonder hieraan gekoppelde filter, wat rechtstreeks indruist tegen de voorgaande adviezen.
  • Een grotere transparantie vanuit de Planningscommissie met betrekking tot de interne werking. De wijze waarop hun berekeningen gebeuren, de beslissingen die genomen worden en de parameters waarmee rekening gehouden wordt, zouden duidelijk moeten worden gecommuniceerd. Het lijkt de studenten aangewezen om ook de toekomstige artsen om advies te vragen.
  • Komt er geen duidelijke verantwoording voor het Koninklijk Besluit dan wordt het Vlaams parlement gevraagd een belangenconflict in te roepen.

Filip Ceulemans