Geïntegreerde praktijkpremie

Wat is de geïntegreerde praktijkpremie?

Voor 2016 bestonden er verschillende premies voor huisartsen: een praktijkpremie ter ondersteuning van de praktijk, een telematicapremie voor het gebruik van eGezondheidsdiensten en een Sumehr-premie voor de aanmaak van Sumehrs. Sinds 2016 zijn deze samengevoegd tot één geïntegreerde praktijkpremie. Een basisdeel werd gereserveerd voor de praktijkondersteuning, en verder konden er trapsgewijs hogere premies verdiend worden door het gebruik van bepaalde eGezondheidsdiensten, en de aanmaak van Sumehrs. In de periode 2016-2017 werd het bedrag van deze premie op minimaal 1500 en 5050 euro vastgelegd. Voor Haio’s werd een bedrag van 800 euro voorzien.

Meer informatie over de parameters en voorwaarden van de geïntegreerde praktijkpremie 2016-2017 vindt u hier

Huidige voorwaarden

Het conventieakkoord 2018-2019 onderscheid drie onderdelen in de geïntegreerde praktijkpremie: de praktijktoelage, een toelage voor het goed gebruik van het GMD en een toelage voor het gebruik van de eGezondheidsdiensten. Voor Haio’s blijft de premie op 800 euro staan, voor erkende huisartsen daalt de basispremie van 1500 naar 1000 euro maar stijgt het maximale premiebedrag naar 6000 euro. 2500 euro wordt voorzien voor het goed gebruik van het GMD, en 2500 voor het gebruik van de eGezondheidsdiensten.

Voor 2018 is er echter beslist tot een voortzetting van de voorwaarden van 2016-2017 met enkele nieuwe parameters ter kennismaking. Door de late bekendmaking zijn de percentages op een haalbaar niveau gehouden, en werden er randvoorwaarden opgelegd rond de goede werking van de basisdiensten.

De vaste parameters van 2016-2017 werden dus behouden: Sumehr, Recip-e, eFact, eGMD, Hoofdstuk IV en Informed Consent. Bijkomend zijn er enkele nieuwe parameters: eAttest, MyHandicap, het medicatieschema en het gebruik van EB Practicenet. Van deze 10 parameters levert het halen van 8 ervan de maximale premie op van 6000 euro.

Nieuw bij het meten van Sumehr en Informed Consent is dat er in de noemer wordt rekening gehouden met de GMD’s van het werkingsjaar 2018 in plaats van het voorafgaande jaar. Zo maken ook startende huisartsen kans op de maximale premie.

Voor de nieuwe parameters zijn de drempels laag gehouden, om huisartsen kennis te doen maken met deze nieuwe diensten vooraleer deze breder worden uitgerold. 

Voor de geïntegreerde premie van 2019 werden dezelfde parameters behouden als in 2018. 
 

De drempels zijn als volgt:

 • Recipe: 25%  (meetperiode 1.7.2019-31.12.2019)
 • Hoofstuk IV: 50%      (meetperiode 1.7.2019-31.12.2019)
 • eFact: 20%  (meetperiode 1.7.2019-31.12.2019)
 • Informed consent: 25%
 • Sumehr: 25%
 • eGMD: ja
 • Medicatieschema: 5 aanmaken of aanpassen    (meetperiode 1.7.2019-31.12.2019)
 • Evidence linker CEBAM: 5 consultaties   (meetperiode 1.7.2019-31.12.2019)
 • eAttest: 5%   (meetperiode 1.7.2019-31.12.2019)
 • MyHandicap: minstens 3 maal in de loop van volledig 2019

Het principe van de dubbele meting blijft gelden: er wordt zowel individueel als op praktijkniveau gemeten. Een meting op praktijkniveau is enkel van toepassing op groepspraktijken die erkend zijn door het Riziv, en voor de artsen van die praktijk die het volledige werkingsjaar actief waren in de praktijk. 
 

De bedragen zijn vastgelegd op:

€800 Artsen in opleiding met erkend pakket
€1000

Minder dan 6 parameters of geen erkend pakket

= basispremie

€3500 6 parameters
€4500 7 parameters
€6000 8 parameters


Voor forfaitaire praktijken zijn er minder meetbare parameters om recht te hebben op de volledige premie dient daar aan zeven van de zeven beschikbare parameters voldaan te worden.

€1000

Minder dan 5 parameters

= basispremie

€3500 5 parameters
€4500 6 parameters
€6000 7 parameters

Aanvragen van de premie

U vraagt steeds de premie aan voor het jaar voorafgaand aan het werkingsjaar: zo kan de premie voor 2018 aangevraagd worden vanaf begin juli 2019. De procedure is vereenvoudigd ten opzichte van 2016 en 2017. 

Stap 1: MyRiziv

1. Via uw browser gaat u naar MyRiziv 

2. Klik op de knop 'OPEN DE WEBTOEPASSING'

3. Log in met uw eID

4. In de linkse balk ziet u een lijst van toepassingen. Kies 'MIJN PREMIEAANVRAGEN'

5. U kiest in de linkse balk vervolgens 'NIEUWE AANVRAAG'

6. Vervolgens verschijnen uw persoonlijke gegevens, het type van premie-aanvraag en het premiejaar. Klik op 'VOLGENDE'

7. U kan in het dropdown-menu uw softwarepakket selecteren. Vindt u uw pakket niet terug, is het mogelijk geen erkend softwarepakket. De lijst kan u hier consulteren. 

8. U kan ook uw persoonlijke gegevens nog wijzigen, zoals e-mailadres en bankrekeningnummer. Let er zeker op dat deze gegevens correct zijn!

9. Op het volgende scherm verneemt u het bedrag waarop u volgens de beschikbare gegevens recht heeft, en of uw aanvraag ontvankelijk is (of u met andere woorden in aanmerking komt voor de premie). Via de link 'Raadpleeg hier het detail van uw activiteitsgegevens' kan u uitgebreidere informatie bekijken over uw individuele of groepsscores, en voor welke parameter u de drempel haalde.

Stap 2: Aanvaarden of betwisten van de premie

1. Eens u zicht hebt op het bedrag waarop u recht heeft, heeft u de keuze tussen drie knoppen

 • ik ga akkoord: U bent het eens met het bedrag van de premie en u wil de aanvraag van de premie bevestigen. Via deze knop kan u de aanvraag definitief verzenden en de aanvraag afronden
 • ik ga niet akkoord: U wil de cijfers betwisten, of u bent het niet eens met de beslissing rond de ontvankelijkheid van de aanvraag. Via deze knop opent u een veld waar u een argumentatie kan invoeren. Let er op dat de argumentatie zo volledig en uitgebreid mogelijk is. 
 • aanvraag annuleren: U wil de procedure niet afronden maar op een later moment indienen. De procedure wordt opgeschort.

2. Na de indiening ontvangt u quasi onmiddellijk een bewijs van ontvangst en een ontvankelijkheidsverklaring met uitleg.

3. Zo u akkoord was volgt daarna een bericht waarin de ontvankelijkheid wordt omgezet in 'Ok voor betaling'.  

Bijkomende aandachtspunten

 • Bij registratie van de aanvraag heeft u 60 dagen de tijd om te aanvaarden, te betwisten of te annuleren. Als u gedurende 60 dagen niets doet, dan zal de status van de aanvraag automatisch wijzigen naar 'Ok voor betaling' (in geval van een initiële status 'ontvankelijk') of 'Onontvankelijk (in geval van een initiële status 'onontvankelijk - betwisting mogelijk'). Hou dus zeker de timing in het oog eens de procedure is gestart. 
 • Als u de aanvraag annuleert, kan u op een later moment de aanvraag indienen en start de contestatietermijn (de looptijd van 60 dagen) pas op het moment van indienen van de nieuwe aanvraag. 
 • U bent HAIO en werkt met een gelabeld EMD? Dan hebt u recht op de premie van 800 euro. Deze kan u eveneens aanvragen via de MyRiziv-toepassing. 
 • Gebruikt u geen aanvaard softwarepakket en u wenst als huisarts de basispremie (1000 euro) aan te vragen, dan kunt u uw aanvraag schriftelijk indienen via het 'aanvraagformulier geïntegreerde praktijkpremie 2018' die beschikbaar is op de Riziv-website. 
 • Als u volgens de Riziv-gegevens niet in aanmerking komt voor de basispremie, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. U kan de beslissing via aangetekende brief betwisten bij de leidend ambtenaar van de Dienst Geneeskundige Verzorging binnen 60 dagen vanaf de datum van de schriftelijke kennisgeving van de beslissing.