Impulseo

U kan uw aanvraag voor een premie of lening doen via Domus Medica, erkend steunpunt voor Impulseo. Op eenvoudig verzoek sturen we u gratis een aanvraagformulier of u kan ze hieronder downloaden. Aanvragen mogen per mail of per post doorgestuurd worden.

Stuur een e-mail naar: annemie.verwilt@domusmedica.be of bel naar 03 425 76 76 (werkdagen van 09.00-16.00 uur).

Impulseo I: Tussenkomst in de installatie van huisartsen

Huisartsen die een individuele praktijk opstarten of in een huisartsengroepering (groepspraktijk) stappen, kunnen een renteloze lening en/of een premie krijgen.

 

Voor praktijken in Vlaanderen:

1. Renteloze lening van max. 35 000 euro
 • Voorwaarde: aan te vragen binnen de 4 jaar na erkenning als huisarts of terugkeer uit een ontwikkelingsland
 • Afbetaling op 5 jaar aan 0% interest
2. Premie van 20 000 euro 
 • Voorwaarde: installatie in of verhuis naar een prioritaire zone voor 1 juli 2020. De premie wordt eenmalig toegekend. De aanvraag moet voor 1 augustus 2020 worden ingediend.
 • De prioritaire zones vindt u terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Voor praktijken in Brussel:

 • Premie van 25 000 euro

Voorwaarde: installatie op grondgebied van Brussels Hoofdstedelijke Gewest, binnen de 5 jaar na erkenning als huisarts of terugkeer uit een ontwikkelingsland

Door de GGC van Brussel-Hoofdstad wordt een gratis begeleiding aangeboden die georganiseerd wordt door de steunpunten. We helpen u om de sterktes en zwaktes van uw project te analyseren en begeleiden u bij uw eerste stappen als zelfstandige. We kunnen u ook advies geven en u helpen bij de keuzes van het beheer van uw praktijk. Voor deze begeleiding doet Domus Medica beroep op de huisartsen van ECHTT: www.echtt.be

Impulseo II en III: tussenkomst in de loonkosten voor een administratief bediende of telesecretariaat

Dankzij Impulseo II en III zorgt het Impulsfonds voor huisartsgeneeskunde voor een tegemoetkoming in een deel van de loonkosten van de bediende en voor de kosten van een telesecretariaat.

Voor die tegemoetkoming heeft het Agentschap voor Zorg en Gezondheid een overeenkomst gesloten met het PMV, dat optreedt als beheerder.

 

1. Tegemoetkoming voor de loonkosten:

Deze tegemoetkoming dekt een deel van de loonkosten van de werknemer die de individuele huisarts of de groepspraktijk bijstaat in het onthaal en praktijkbeheer.

Voorwaarden?

 • De praktijk stelt minstens een derde van één voltijds equivalent te werk met een arbeidsovereenkomst.
 • De praktijk maakt gebruik van een gelabeld elektronisch medisch dossier.
 • De huisarts beheert minstens 150 Globaal Medische Dossiers (GMD). Voor groepspraktijken is dit 150 dossiers x aantal huisartsen in de praktijk.

Bedrag van de tegemoetkoming?

Tegemoetkoming voor de helft van de reële globale loonkost, met een maximum van € 6569,29 (in 2019, wordt jaarlijks geïndexeerd) per huisarts.

Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met volgende parameters: globale loonkost, aantal huisartsen in de praktijk en aantal uren praktijkassistentie.

 

2. Kosten voor telesecretariaat

Er is een tegemoetkoming voorzien voor kosten voor diensten van medisch telesecretariaat. Zowel huisartsengroeperingen als individuele huisartsen mogen de tegemoetkoming aanvragen.

Voorwaarden?

De praktijk maakt gebruik van een telefonisch en online afsprakenbeheer.
De huisarts beheert minstens 150 Globaal Medische Dossiers (GMD). Voor groepspraktijken is dit 150 dossiers x aantal huisartsen in de praktijk.
 

Wat is telesecretariaat?

Het medisch telesecretariaat beantwoordt de telefonische oproepen van de huisartspraktijk. De huisarts heeft toegang tot een online agenda en zijn oproepen via internet, outlook en smartphone.
 

Bedrag van de tegemoetkoming?

Het jaarlijks bedrag van de tegemoetkoming is gelijk aan de helft van de reële kosten met een maximum van:

 • € 3.474 voor de individuele huisarts.
 • € 3.474 voor de huisarts die deel uitmaakt van een groepering.

 

3. Enkele voorwaarden

Aandacht: cumulatieverbod

De tegemoetkomingen voor de loonkosten mogen niet worden gecumuleerd met de tegemoetkomingen bestemd voor de kosten van een telesecretariaat.

Globaal Medisch Dossier (GMD)

De erkende huisarts die een beroep doet op dit luik van Impulseo II en III moet minimum 150 GMD's beheren. Hij moet hiervoor rekening houden met het aantal beheerde GMD's in het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Recent erkende huisarts: soepelere voorwaarden

De voorwaarden met betrekking tot de GMD's zijn niet van toepassing. Alleen het gebruik van een elektronisch medisch dossier is vereist. Voor de loonkost 2018 moet onder "recent erkende huisarts" verstaan worden, de huisarts die in 2017 of 2018 is erkend.

Arbeidsovereenkomst

Impulseo II en III betreft de loonkosten die verschuldigd zijn in het kader van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Deze arbeidsovereenkomst moet een duidelijke omschrijving bevatten van de taken van de bediende met betrekking tot het onthaal en het praktijkbeheer.  De overeenkomst moet ook een loon garanderen dat in overeenstemming is met het barema dat door het bevoegde paritair comité is vastgesteld.

Aanvraagformulieren Impulseo II & III

De aanvraagformulieren voor Impulseo II en III vindt u hieronder terug.
De juiste formulieren vindt u terug op basis van 3 criteria:

 • de regio waarin uw praktijk zich bevindt: Vlaanderen of Brussel
 • soort praktijk: solopraktijk, groepspraktijk als feitelijke vereniging of groepspraktijk als rechstpersoon
 • welke aanvraag? praktijkassistentie of telesecretariaat (Opgelet! cumulatie van beide premies is niet mogelijk)

Impulseo II & III Vlaanderen

Aanvragen kunnen ingediend worden tot 21 augustus 2020.

Impulseo II & III Vlaanderen: aanvraagformulier voor praktijkassistentie of telesecretariaat

Download hier de nodige documenten voor aanvraag voor praktijkassistentie of telesecretariaat van een praktijk gelegen in Vlaanderen. U dient te kiezen voor

 1. Groepspraktijk als feitelijke vereniging
 2. Groepspraktijk als rechtspersoon
 3. Solopraktijk

Voor de aanvraag praktijkassistentie moet u ook de bijkomende attesten indienen, deze zijn niet nodig voor de aanvraag premie telesecretariaat.

Impulseo II & III Vlaanderen: bijkomende attesten premie voor loonkost praktijkassistentie

Deze attesten dient u voor de premie aanvraag praktijkassistentie áltijd in te leveren, ongeacht soort praktijk.

Impulseo II & III Brussel

Impulseo II & III Brussel: aanvraagformulier solopraktijk 

Download hier de nodige documenten voor aanvraag voor praktijkassistentie of telesecretariaat van een solopraktijk in Brussel.

Voor de aanvraag praktijkassistentie moet u ook de bijkomende attesten indienen, deze zijn niet nodig voor de aanvraag premie telesecretariaat.

Impulseo II & III Brussel: aanvraagformulier groepspraktijk

Download hier de nodige documenten voor aanvraag voor praktijkassistentie of telesecretariaat van een groepspraktijk in Brussel.

Voor de aanvraag praktijkassistentie moet u ook de bijkomende attesten indienen, deze zijn niet nodig voor de aanvraag premie telesecretariaat.

Impulseo II & III Brussel: bijkomende attesten

Deze attesten dient u voor de premie aanvraag praktijkassistentie áltijd in te leveren, ongeacht soort praktijk.

Vlaamse prioritaire zones voor ondersteuning van huisartsen tot eind juni 2020

Vraag nu uw premie aan via Domus Medica!

Buiten de reeds gekende huisartsarme zones heeft de Vlaamse overheid de nieuwe lijst met zones tot eind juni 2020 bekend gemaakt. Vestigt u zich voor 30/06/2020 in één van deze zones dan heeft u recht op een vestigingspremie van 20.000 euro. 

U kunt alle prioritaire zones terugvinden op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid

Domus Medica ondersteunt u om deze premie aan te vragen. Voor meer info en om de premie aan te vragen kan u terecht bij annemie.verwilt@domusmedica.be (of via de aanvraagformulieren hierboven). 

Indien u zich niet in een prioritaire zone vestigt heeft u toch nog recht op een renteloze lening van 15.000 euro. Ook deze kan u via Domus Medica aanvragen.

Vanaf 1 juni 2019 werden de prioritaire zones voor de premies voor de ondersteuning huisartsen aangepast: lijst prioritaire zones.

U kan uw aanvraag voor een premie of lening doen via Domus Medica, erkend steunpunt voor Impulseo. Op eenvoudig verzoek sturen we u gratis een aanvraagformulier of u kan ze hierboven downloaden. Aanvragen mogen per mail of per post doorgestuurd worden.

Stuur een e-mail naar: annemie.verwilt@domusmedica.be of bel naar 03 425 76 76 (werkdagen van 09.00-16.00 uur).