Coronavirus COVID-19

26 feb 2020

Informatiebronnen

1. Federale overheid - Publieksinformatie

Op deze informatiesite van de federale overheid, in samenwerking met gewesten en regio's vindt elke burger informatie over het virus, nieuws, een FAQ en informatie over de maatregelen van de overheid.

Burgers vinden er o.a. tips over hygiëne

Er is ook mogelijk voor burgers om vragen te stellen via mail of via telefoon (0800/14689).

De website van de federale overheid: info-coronavirus.be


2. Federale overheid - Informatie voor gezondheidsprofessionals

Op de website van Sciensano vinden huisartsen informatie op hun maat. o.a.:

De webpagina van Sciensano over coronavirus COVID-19


3. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Op de Engelstalige website van dit Europees agentschap vindt u:

 • De laatste updates m.b.t. epidemiologische curve en wereldwijde verspreiding
 • Een dashboard met de meest recente gegevens
 • De actuele risicoanalyse

Daarnaast vindt u er ook achtergrondinformatie, een Q&A, korte e-learnings,...

De webpagina van het ECDC over coronavirus COVID-19


4. World Health Organization (WHO)

Op de Engelstalige website van de WHO vindt u patiënteninformatie in tekst, grafieken en korte filmpjes, naast technische instructies voor de organisatie van de gezondheidszorg i.k.v. deze uitbraak. 

De webpagina van de WHO over coronavirus COVID-19


5. Ebpracticenet

Ebpracticenet heeft de richtlijn 'Besmettingen met het coronavirus' bijgewerkt.

De richtlijn 'Besmettingen met het coronavirus'

6. Informatie van onze partners

7. Nog vragen? Contacteer ons!

Domus Medica heeft een centraal e-mailadres waar huisartsen terechtkunnen met vragen over het coronavirus: corona@domusmedica.be. Via dit e-mailadres kunnen wij uw vragen bundelen, voorleggen aan de crisiscel van de FOD Volksgezondheid indien nodig en u zo snel mogelijk een antwoord geven. 

Hoe een patiënt met een mogelijke besmetting herkennen?

Gevalsdefinitie, indicaties voor testen en verplichte melding van COVID-19 (versie 01/04/2020)

1. GEVALSDEFINITIE

Een mogelijk geval

Een mogelijk geval van COVID-19 is elke persoon met symptomen van een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen

 •  die nieuw verschijnen

       of

 • die verergeren, voor een patiënt die chronische respiratoire symptomen vertoont.
Radiologisch bevestigd geval

Een radiologisch bevestigd geval is een persoon bij wie de laboratoriumtest voor COVID-19 negatief is, maar bij wie de diagnose van COVID-19 wordt gesteld op basis van een suggestieve klinische presentatie EN een compatibele CT thorax.

Bevestigd geval

Een bevestigd geval wordt gedefinieerd als een persoon met laboratoriumbevestiging van COVID-19 infectie.

2. INDICATIES VOOR STAALNAME

Wie moet getest worden?

 1. Elke persoon waarvan de klinische toestand een opname vereist EN waarbij de clinicus een vermoeden van COVID-19 heeft .
  Hou er rekening mee dat de detectie van een ander luchtwegpathogeen een co-infectie met het SARS-CoV-2 virus niet uitsluit.
 2. Gezondheidspersoneel dat de gevalsdefinitie vervult én koorts heeft én behoort tot de volgende groepen:
  artsen, verpleegkundigen, personeel van een woonzorgcentrum en paramedici (bvb. ambulanciers, respiratoire kinesitherapeuten,...) die in contact komen met mensen die risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19.
 3. De eerste gevallen in een residentiële collectiviteit (woonzorgcentra, gevangenis, opvangcentra) die de gevalsdefinitie vervullen (tot een maximum van 5). 

3. VERPLICHTE MELDING

Wat moet aan de regionale gezondheidsinspecties gemeld worden?

 • Het eerste geval (bij een bewoner of een lid van het personeel) en de clusters binnen residentiële collectiviteiten (woonzorgcentrum, gevangenis, opvangcentrum...)
 • Elk overlijden buiten het ziekenhuis van een bevestigd geval COVID-19

Raadpleeg de actuele gevalsdefinitie op de website van Sciensano

Eerstelijnsaanpak van een patiënt met vermoeden van COVID-19 infectie

(19 maart 2020)

Wanneer een patiënt met een COVID-19 pneumonie lichte dyspnoe heeft en een goede zuurstofsaturatie, kan hij of zij perfect thuis het herstel afwachten.

Er is momenteel geen antivirale therapie beschikbaar, zodat enkel een ondersteunende aanpak aan de orde is. Bronchodilatoren helpen niet tegen de kortademigheid, omdat het coronavirus de alveolen infecteert en daar de uitwisseling van zuurstof en koolzuurgas hindert. De verminderde diffusiecapaciteit veroorzaakt de dyspnoe en kan wel verlicht worden door het toedienen van zuurstof. Ook paracetamol is een veilige optie om koorts en algemeen ziek zijn te bestrijden. Het lijkt me verstandig om terughoudend te zijn bij het gebruik van aerosoltherapie, want de uitgeademde micro-druppeltjes bevatten veel viruspartikels die lang kunnen overleven. Zo’n microdruppeltje levert de ideale omgeving voor een virus: vochtig en warm. Ook wanneer zo’n microdruppeltje op kleding of een oppervlak terecht komt, kunnen de viruspartikels urenlang in een besmettelijke hoeveelheid aanwezig blijven.

Momenteel lijkt het verstandig om geen NSAID’s te geven als symptomatische therapie. Patiënten die een NSAID-dergelijke behandeling gebruiken als onderhoudstherapie voor een chronische aandoening kunnen deze wel verder zetten. Dat is het algemeen advies van geraadpleegde deskundigen en van het BCFI. Ook Sartanen en ACE-inhibitoren worden verder gecontinueerd als de patiënt met een vermoedelijke COVID-19 pneumonie matige klachten heeft en thuis kan opgevolgd worden. Over het gebruik van cortisone of antibiotica als therapie bij een COVID-19 infectie bestaat geen enkele wetenschappelijke evidentie.

Er bestaan geen specifieke richtlijnen voor de aanpak van kinderen of ouderen. Wel komt naar voren dat kinderen relatief weinig last hebben van een COVID-19 infectie en vlot herstellen. Boven de 50 jaar is dat anders. Naarmate de patiënt ouder is, verhoogt de kans op het doormaken van een ernstige pneumonie, waarvoor eventueel ziekenhuisopname noodzakelijk kan zijn. Dus, plus-vijftigers moeten korter (telefonisch) opgevolgd worden dan jongere personen. De meest nauwkeurige parameters om een verslechtering van de situatie te onderkennen, is het optreden of verergeren van dyspnoe en een daling van de zuurstofsaturatie. Ook het verschijnen van ademhalingsgebonden thoracale pijn kan een teken zijn dat de pneumonie evolueert naar een ernstige fase.

Raadpleeg de actuele procedure op de website van Sciensano

Personeel in de gezondheidszorg

Indien de zorgverlener symptomen vertoont zonder koorts

 • Indien de patiënt milde symptomen vertoont zonder koorts wordt geen test uitgevoerd. Het werken is toegestaan (voor zover de klinische toestand dat toelaat) mits gebruik van een chirurgisch masker en in acht nemen van goede handhygiëne.

Indien de zorgverlener respiratoire symptomen én koorts vertoont:

 • afname van een staal voor de diagnose van COVID-19 via de huisarts indien deze beschikt over het nodige materiaal voor de afname en om zich te beschermen, of via de triagepost of (voor ziekenhuispersoneel) in het ziekenhuis;
 • in afwachting van het resultaat: thuisisolatie;
 • bij een positief resultaat (bevestigd geval):
 1. Thuisisolatie is geïndiceerd voor een minimum van 7 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de ademhalingssymptomen.
 2. Draag bij de terugkeer naar het werk te allen tijde een chirurgisch masker in de zorginstelling totdat de symptomen volledig zijn verdwenen EN ten minste 14 dagen na het optreden van de symptomen.
 3. Voor het beheer van nauwe contacten in geval van positief resultaat: zie richtlijn hier
 • Bij een negatief resultaat, kan het werk hernomen worden zodra de klinische toestand dat toelaat maar met het dragen van een chirurgisch masker tot volledig verdwijnen van symptomen

Raadpleeg de actuele procedure op de website van Sciensano

Wetenschappelijke achtergrondinformatie

Het coronavirus COVID-19 is nieuw, maar wordt door de wetenschappelijke wereld op de voet gevolgd.

Alle huisartsen hebben gratis toegang op de Cebam Digital Library for Health (www.cdlh.be). Dynamed is in de digitale bibliotheek een Point-of-care bron die vergelijkbaar is met UpToDate en heel snel is in het updaten van informatie zoals Covid-19. Dynamed is nu ook geaccrediteerd door het Riziv.
In de Cebam Digital Library of Health is ook full text toegang tot The lancet, British Medical Journal, JAMA, New England Journal of Medicine, Cochrane Library, en nog veel meer.

O.a. volgende wetenschappelijke publicaties stellen hun content m.b.t. het coronavirus COVID-19 vrij ter beschikking:

Informatie voor de pers

Domus Medica heeft 3 huisartsen aangesteld om journalisten te woord te staan indien er vragen zijn. 

Gelieve onderstaand formulier in te vullen zodat één van die huisartsen u snel kan contacteren.

Ingezonden formulieren worden onmiddellijk opgevolgd.

Voor dringende vragen kan u ook terecht op het nr. 03/425.76.76.

Formulier